Profeten Muhammeds namn och titel i Uppenbarelseboken!

Profeten Muhammeds namn och titel i Uppenbarelseboken!

Uppenbarelseboken, såsom framgår av namnet, uppenbarar framtida händelser för läsaren. Kristna är ense om detta; något som lärjungen Johannes skriver alldeles i början av boken:

Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, som Gud gav honom för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes Upp 1:1.

Denna apokalyptiska skrift, från slutet av det första seklet, omfattar flera intressanta profetior som utlovar några personer vars uppgift är global, till skillnad från de tidiga profeterna vilka endast riktade sig till ett begränsa folk, nästan endast israeliter.[1] Det intressanta med denna skrift är att den visar att lärjungarna som vid slutet av första seklet fortfarande var vid liv väntade på ansedda och utlovade personer efter Kristus.

I uppenbarelseboken finns det flera profetior som relaterar tydligt till profeten Muhammed (s) samt koranen som den sista uppenbarelsen. Vi kommer att presentera flera av dessa profetior som på ett enkelt och tydligt sätt visar att dessa profetior har efter cirka 2000 år endast haft en alternativ uppfyllelse.

Följande vers avslöjar flera viktiga tecken på en stor framtidsgestalt:

Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst; och mannen som satt på den heter “Trofast och sannfärdig“, och han dömer och strider i rättfärdighet[…] och hade ett namn där skrivet, som ingen känner utom han själv[…]och det namn han har fått är “Guds Ord”(Uppenbarelseboken 19:11-13).

Smith och Van Dykes arabiska översättning lyder som nedan. Jag fetmarkerar titlarna vilka underströks ovan i den svenska översättningen:

ثم رايت السماء مفتوحة و اذا فرس ابيض و الجالس عليه يدعى امينا[2] و صادقا[3] و بالعدل يحكم و يحارب

Den svenska översättningen meddelar att den utlovade heter Trofast och sannfärdig men i själva verket säger det grekiska originalet καλέω kaleō vilket betyder kallas. Kallas kan relatera till namn men också till titel. Eftersom vesen tydligt säger att namnet är något annat, något speciellt som endast tillhör Gud har de flesta översättare insett att ” Trofast och sannfärdig” inte är namnen utan titlar. Därför helt korrekt väljer Smith och Van Dyke att översätta καλέω till يدعى dvs. den utlovade heter varken trofast eller sannfärdig utan benämns med dessa titlar; andra översättningar som också bekräftar detta är: Geneva Bible 1587, James Murdock, World English Bible.

Utifrån denna vers får vi inte endast veta den utlovades två främsta titlar utan även något viktigt om hans namn. Namnet är något speciellt som ingen känner utom den utlovade och närmare bestämt är namnet ”Guds ord”. Vad är det för namn? Frasen ” ingen känner utom han själv”, som handlar om namnet, ger inte någon komplett information och är svårförståelig.

Personligen tror jag inte det som gör att frasen blir begriplig är att omvandla verbet att känna, nōscō på latin, från aktiv till passiv form. Namnet är Guds ord och ingen kommer att igenkännas med detta namn innan den utlovade; det är min lösning för att göra vers 19:12 begriplig.

Hur skall vi förstå att den utlovades namn är ”Guds ord”? Finns det något namn som är Guds ord? Den utlovade heter definitivt inte ”Guds ord”. Den som läser profetian inser att kapitlet inte handlar om Jesus, men kristna exegeter menar att det är Kristus, han är Guds ord. Varför skall profetian tala om Kristus som han vore helt främmande för läsaren? Varför nämns inte Kristus namn här när den förekommer sex gånger i Uppenbarelseboken. Profetian säger att denne individ kommer att tilltalas som Sannfärdig och trofast, varför inte bara säga att Jesus kommer tillbaka? Varför säger profetian att hans namn kommer att vara ”Guds ord”? Om det är Kristus så heter han Jesus och om den kristne exegeten menar att Jesus kommer att ha ett annat namn så varför står det inte så? Dessutom ber jag läsaren att fundera över: heter Kristus Gud? Eller heter han Guds ord? Är Kristus Guds ord eller heter han så? Säger profetian att den utlovade hette eller var Guds ord eller att hans namn kommer att vara det? Det är tydligt för den ärlige läsaren att versen handlar om någon annan individ som inte är känd för kristenheten, något som profetian både bildligt och bokstavligt uttrycker.

”Guds ord” betyder ett ord som tillhör Gud. Även här finner jag den enda lösningen vara att acceptera att den utlovades namn är ett ord som endast tillhör Gud och inte att han kommer att heta ”Guds ord”. Vad är det för ”ord” som endast tillhör Gud och samtidigt kunna användas som ett namn?

Har någon person kommit sedan denne profetia skrivits av Johannes? Har 1900 års historia bevittnat någon person vars främsta titlar är ”Trofast och sannfärdig” med ett namn består i ett ord som endast tillhör Gud? En man som dessutom krigat för rättvisan? Finns det någon utlovad person som uppfyller dessa kriterier?

Det första kapitlet i Koranen börjar efter Guds namn med:” All pris tillhör Gud”( الْحَمْدُ لِلّـه). Det är inte bara en koranisk lära utan en monoteistisk uppfattning. Det är endast det goda som bör prisas och allt som är gott i existensen härrör från Gud därav bör monoteisten inse att all dyrkan, prisande och strävan som människan utför bör riktas till Gud. Den utlovade kommer att få det här namnet ” den prisade ” eftersom han är den profet som kommer att prisas av alla nationer då han är nationernas profet:

Hemdat kol ha-goyim הגוים כל חמדת Alla nationernas längtan (Hag 2:7)[4]

Översättarna här har valt oftast att välja betydelsen längtan.[5] Men faktum är att termen Hemdats (חמדת) främsta betydelse är prisandet och namnet Muhammed (محمد) är från roten Hamd (حمد) dvs. att prisa, ett semitiskt ord om vilket vi läser i The American Heritage Dictionary:

Appendix II Semitic Roots

Hmd. DEFINITION: Central Semitic, to desire, delight in, praise. Muhammad, from Arabic muammad, praised, commendable, passive participle of ammada, to praise highly, derived stem of amida, to praise, extol.[6]

Citaten att namnet Muhammed är från roten Hamada, vilket förekommer i den bibliska profetian 2:7.

Den utlovade enligt Uppenbarelseboken 19:11-13 har ett namn med ett ord som endast tillhör Gud; och prisandet tillhör endast Gud. Det finns andra ord som endast tillhör Gud exempelvis dyrka, men kan vi förvänta oss någon som heter den dyrkade? Namnet måste därför vara något som tillhör Gud men också kunna användas som ett namn av en människa. Därmed kan vi härleda att det finns starka indikationer på att namnet på den väntade som skall kriga för rättvisan är Muhammed, dvs. den prisade. Detta är inget som vi säkert kan veta men inget annat alternativt namn verkar fylla kriteriet att endast tillhöra gud.

Det dock mest avgörande och skakande är den utlovades titel, Trofast الأمين Sannfärdig الصادق. Den som kan arabiska och något ytligt om islams historia har redan i början av denna artikel insett att den som dessa två titlar tillskrivs är ingen annan än just profeten Muhammed. Redan under sen tonår, när han jobbade som herde för att hjälpa sin farbror, blev han känd och kallad av Meckaborna för just bibliska titlarna.[7] Det var just dessa titlar, vilka beskrev hans makalösa pålitlighet, som lät Khadija (f) senare hans fru att erbjuda honom jobb.

Läs gärna artikeln ”Profeternas roll i samhällen”, [8] där refererar vi till historikern Ibn Hisham (verksam 7-800talet) som berättar hur Meckas stammar vilka var på randen av ett inbördeskrig valde att godkänna den första mannen som inträder helgedomen Kaba får vara domaren i tvisten som uppstått mellan de stora stammarna. När alla såg på porten överraskades de av att den som kom in den unge mannen Muhammed. Då ropade alla med glädje ”Detta är den sannfärdige den pålitlige, vi accepterar hans beslut.” [9]

Profeten fick sitt unika namn Muhammed av sin farfar, Meckas hövding. Att han valde ett dittills okänd namn för sitt barnbarn förvånade araberna i Mecka vilka frågade om anledningen och fick svaret: ”Jag vill att han skall prisas av nationerna”. Profeten kan därför inte ha bestämt sitt unika namn. Kan han ha valt att sprida rykte om sin sanningsenlighet och trofasthet under tonåren för att han planerade applicera profetia om sig själv om mer än ett par decennier? Det är osannolikt inte minst på grund av att ryktet om hans titlar var något som folk kallade honom för inte ett något namn som han valde att sprida.

Utöver det som sagts ovan kan vi tillägga att denna profetia som denna artikel har tagit upp har varit och fortfarande är okänd för de flesta muslimerna. Det är först nu under senare tid som muslimer har upptäckt profetian i Uppenbarelseboken som de börjat ta upp den i diskussioner med kristna. Profetian på grund av sin tydlighet kommer därför att hjälpa många kristna att börja studera profeten Muhammeds (s) personlighet. Hade profetens namn och titlar varit en muslimsk fabrikation för att kunna applicera profetian på profeten Muhammed (s) skulle de sedan 600-talet prata om det. Men det har inte varit fallet. Detta till skillnad från en kände profetia där Jesus Kristus, enligt Johannes evangeliet kap. 14-16, talar om parakleten som kommer efter honom, där ser vi att muslimer har sedan 600-talet lyft upp profetian och försökt applicera den på profeten Muhammed (s).[10]

Därmed menar vi att bara det att profetian i Upp. 19:11 tar ordagrant upp profetens både titlar och även tydliga indikationer på vad hans namn kommer att vara, låter varje läsare även ateisten att inse att de bibliska profeterna måste ha varit sända av Gud. Hur annars kan Jesus visa för Johannes vad en person som skall komma i framtiden får heta och även exakt vad hans titlar kommer att vara??[11]

 

[1] Koranen talar dock om att Gud har sänt profeter till alla nationer. Koranen 35:24: Inget folk har blivit utan en varnare som levde och dog ibland dem.

[2] Amin och betyder Trofast

[3] Sadiq och betyder Sannfärdig

[4] Denna profetia tillsammans med andra profetior kommer att presenteras på denna hemsida.

[5] De betydelser som Strongs Hebrew and Greek dictionaries tar upp är: delight: – desire, goodly, pleasant, precious. Se ord nr H2531 och 2532

[6]  The American Heritage Dictionary of the English Language: http://web.archive.org/web/20080308174059/www.bartleby.com/61/roots/S128.html (2015-03-19)

[7] http://www.profeten.net/Muhammed/profetens-forsta-yrke-och-hans-bibliska-titlar/

[8] http://www.profeten.net/Muhammed/profeternas-roll-i-samhallen/

Se rubriken: ” Problemet med den svarta stenens inmontering”

[9] Siret Ibn Hisham, Vol. 1, s.192-197, Bihar ul-Anwar, Vol. 15, s.337, 412

[10] Vi kommer att presentera denna profetia på vår hemsida som handlar om Kristus: http://www.profeten.net/Jesus

[11] Denne profetia innehåller andra intressanta detaljer. Vi analyserar och diskuterar dessa detaljer i den kommande boken: Profeternas längtan efter nationernas väntan

Israeliter, eviga förbundet och han som folken väntar på

Förbundet med Israelsbarn skall upphöra, när Guds sändebud kommer!

Det finns två viktiga poäng som vi bör ha i åtanke när vi läser denna artikel, dels att profeten Abraham skall fader till många folk, 1Mos 12:2-3, och dels att Gud talar om ett speciellt förbund där Abraham blir fader till många folk, 1Mos 17:4.

Man kan läsa i första Moseboken att Jakob frid vare med honom, medan han låg på sin dödsbädd, talar om att förbundet mellan Gud och Israelsbarn kommer upplösas.

 

Spiran skall förbli hos Juda, härskarstaven i hans hand. En gång skall han motta tribut och folken tvingas till lydnad (1Mos 49:10)[1]

 

Bibel 2000 års översättning är otydlig och med- eller omedvetet förvrängande, man kan inte riktigt förstå vad versen avser. Detta blir allt tydligare ju längre ner man kommer i denna artikel. Men 1917 års översättning är också problematisk men närmare originalet, även om översättarna har valt att nämna den korrekta översättningen mellan parantes.

 

Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo (Eller: till dess Silo kommer.) och folken bliva honom hörsamma.

 

Vilken läsare som helst undrar vad den underliga formuleringen ”till dess han kommer till Silo” från i Bibel 2000 betyder. Vem är ”han”? Vart är Silo? Varför skall förbundet upplösas när ”han” kommer till Silo?

Det som översättningen från 1917 har lagt mellan parantes innebär att judarna skall fortsätta ha den gudomliga makten tills Silo kommer. När Silo kommer, kommer folken att följa hörsamma. Silo skiljer sig därmed från de israeliska profeterna, eller härskarna, han kommer inte från samma stam, då versen meddelar att i samband med hans ankomst förlorar israeliterna sin auktoritet. Silo är inte heller begränsad till israeliterna utan han riktar sig till folken vilka kommer att buga för honom. Hans kraft kommer att dominera över alla nationer och de kommer att lyda honom. Vad betyder Silo? Är det ett namn, eller en egenskap? Det får man heller inte något svar på. Jehovas vittnen har en liknande översättning som 1917:

 

Spiran kommer inte att vika från Juda, inte heller befälhavarestaven från [platsen]mellan hans fötter, tills Silo kommer, och honom kommer folkens lydnad att tillhöra.(Nya världens översättning1992)[2]

 

Utöver av versens innehåll finner vi något intressanta i 1917 och Nya världens översättning, båda två översätter inte ordet ”Silo” utan gör bara en translitation[3] från hebreiskan? Kan det bero på att översättarna inte vet vad ordet betyder? Eller anser de att det är ett namn och således inte kan översättas? Dessa och flera andra frågor får läsaren snart svar på.

 

För att bli mer insatt i denna vers presenterar vi några andra översättningar. Lägg märke att i samtliga fall översätts inte Silo eller Shiloh:

 

The scepter shall not depart from Judah, nor a Lawgiver from between his feet, until Shiloh come. And the obedience of the peoples to him(MKJV)

 

The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh shall come: and to him shall be the gathering of the people. (Webster)

 

The scepter shal not depart from Iuda, and a law geuer from betweene his feete, vntyll Silo come: And vnto hym shall the gatheryng of the people be. (Bishops)

 

The sceptre will not depart from Judah, Nor the lawgiver from between his feet, Until Shiloh come, And to him will be the obedience of peoples. (Darby)

 

The scepter shall not depart from Iudah, nor a Lawegiuer from betweene his feete, vntill Shiloh come, and the people shall be gathered vnto him. (Geneva)

 

En viktig punkt som versen meddelar är att judarna skall fortsätta ha makt och lagstiftarna skall fortsätta vara från dem, tills Shilo kommer. Kommer Shilo själv att ha denna makt? Kommer han själv att vara lagstiftare? Utifrån denna vers kan man endast härleda att den här personen verkar själv få makten och lagstiftandet som fanns hos Judas stam tills Shilos ankomst.

 

Den äldsta kristna översättningen av bibeln heter Vulgata översättningen av Jerome Eusebis Hieronymus (340-420). Jerome översatte Nya Testamentet och Gamla Testamentet från hebreiska respektive grekiska. I hans översättning finns något som löser många frågor som dagens kristna översättare inte tar hänsyn till.

The sceptre shall not be taken away from Juda, nor a ruler from his thigh, till he come that is to be sent, and he shall be the expectation of nations.

 

Vulgata översättningen säger ” tills han kommer han som skall sändas, han som folken väntar på”. Han som skall sändas är sändebudet. Det finns två alternativa betydelser av det ord som transliterats till Silo eller Shiloh. Antingen betyder Silo ”han som skall sändas” eller ”han som saken tillhör”, den sista översättningen ger en otydlig betydelse, även om man enkelt kan härleda att ”saken” som tillhör honom, är det som tillhör judas avkomma tills Shilo kommer. Det är andra alternativet är också intressant, vilket betyder ”han som skall sändas, vilken folken väntar på”. Båda alternativen ger en bild av den utlovade personens storhet, härskarstaven (lagstiftningens stav) och spiran tillhör egentligen honom, men judarna skall ha det tills Silo kommer. Det mest troliga är att det ursprungliga ordet för Silo är שׁילוח vilket betyder sändas. Detta ord måste ha stått i originalet när Jerome, under 300-talet, översatte Bibeln från hebreiska. Dagens hebreiska bibel innehåller ett annat liknande ord שׁילה, vilket både uttalsmässigt och utseendemässigt liknar det alternativa ordet שׁילוח.

 

Kristna exegeter anser att versen utlovar en stor person vilken enligt de är Kristus frid vare med honom. De anser att Jesus Kristus är den utlovade som folken, icke judar, väntar på. Nedan är några bland dessa:

 

Which is Christ the Messiah, the giver of prosperity who will call the Gentiles to salvation.[4]

Till Christ’s coming, Judah possessed authority, but after his crucifixion this was shortened[5]

Judah shall continue a distinct tribe till the Messiah shall come[6]

 

Sändebudet är den som folken väntar på medan i de flesta översättningarna talas det om att folk skall lyda honom eller samlas kring honom. Skillnaden mellan översättningarna är inte något problem, grundtexten talar om att folken, vilka är icke judar, väntar på sändebudet som skall få makt och stifta lagar.[7]

Shilo som Vulgata översättningen tydligt uttrycker är den som nationerna väntar på. Muslimer hävdar att den utlovade är profeten Muhammed dels för att han inte härstammar från Judas och inte heller från de andra stammarna och dels eftersom han är den ende kände profet från Abrahams barn som riktade kallelsen till hela mänskligheten. Kan inte Kristus vara den utlovade? Det är omöjligt på grund av flera anledningar; nedan är några hinder för denna tolkning i punktform:

 • Jesus var själv från Israelsbarn och just från Judas stam. Hur kan han upplösa ett förbund, när han själv är en av profeterna inom just förbund? Den här profetian säger att icke judar kommer, vid Shilos ankomst, att bli Guds folk; det är således inte släktbandet som är kriteriet utan att lyssna på sändebudet, Shiloh.[8]
 • Profetian meddelar att allt skall tas från Israelsbarn i samband med Shilohs ankomst. Om Kristus var den utlovade skulle förbundet upplösas i samband med hans ankomst. Jesus kom stannade flera decennier och upplöste inte något förbund utan tvärtom betonade ständigt att han endast var sänt till för israeliterna. Inte nog med detta han meddelade också att förbundet kommer att tas från Israelsbarn; om det skulle ske under hans tid skulle han inte behöva förvirra folk utan uttrycka tydligt ”förbundet är upplöst och är given till ett annat folk”. Medan vi ser att Kristus behandlade judar som Guds förbundsfolk och vägrade dessutom att ta emot icke judar; samtidigt som han förklarade att förbundet skall ges till ett annat folk, något som sker i framtiden.[9]
 • Från versen härleds att Silo är också en härskare, då han får också härskarstaven. Kristus inte var någon härskare.

Det är nog nyttigt och intressant att även se på septuaginta bibelöversättningen från 200-talet f.Kr. Versen lyder då som nedan:

” A ruler shall not fail from Juda, nor a prince from his loins, until there come the things stored up for him; and he is the expectation of nations.”[10]

Auktoriteten tillhör Juda tills den väntade kommer och det speciella med honom är att han är den som alla nationer väntar på.

 

Det framgår från denna profetia att den gudomliga Spiran och härskarstaven skall förbli hos israels folk tills Shiloh kommer, han är den som folken väntar på. Det är allmänt känt att profeten Muhammed riktade budskapet till alla folk och alla folk har samlat sig kring hans lära. Att det finns kristna från alla nationer kan inte vara något argument då Kristus själv vände endast sig till israeliter. Kristendomens grundare är i själva verket Paulus vilken var en antikrist som berättade att han hade omvänt sig efter ett möte.[11]

Senare lägger vi upp artiklar som visar andra profetior om profeten Muhammed (s) som beskriver honom just som lagstiftaren från Mecka.

 

[1] Bibel 2000

[2]Nya världens översättning och även andra exegeter refererar till:

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. (Jesaja Isa 9:6)

Silo är alltså den som Jesaja också omtalar, men Jesaja 9:6 och flera andra texter handlar om Profeten Muhammed (s)

[3] Translitation innebär att skriva med latin bokstäver hur det hebreiska ordet uttalas.

[4] 1599 Geneva Bible Translation Notes

[5] Matthew Henry’s Concise Commentary on the Whole Bible

[6] Adam Clarke’s Commentary on the Bible

[7] Om man kopplar versen till andra bibliska profetior som finns ibland annat kapitel 42 i Jesaja, Joh. 16 som talar om en utlovad person som kommer med hela sanningen/rätten till alla folk, förstår man att alla dessa profetior handlar om en och samma Sändebud.

[8] Detta är nästan identiskt med det som berättas om honom i 5 Mos 18:18ff.

http://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[9] Mer om detta på www.profeten.net/jesus

[10] http://www.ecmarsh.com/lxx/Genesis/index.htm

[11] www.profeten.net/jesus

Profeterna Moses, Jesus och Muhammeds skrifter

Guds glans från Mecka

I 5:e Mose boken kapitel 33 läser vi en intressant profetia som talar om tre uppenbarelser; den första i Sinai, den andra vid Seir som ligger i Palestina och den tredje och största i Paran. Profetian handlar om de tre Abrahamitiska religionerna. Som läsaren kommer att lägga märke har en del översättare valt att förvränga versens betydelse, antagligen med syfte att missleda den funderande läsaren. Tanken är kanske att man inte skall utläsa någon profetia, eller att den inte handlar om profeten Muhammed, ifall någon ser versen som en profetia.

 

1917 års översättning:

Och detta är den välsignelse gudsmannen Mose gav Israels barn före sin död; han sade: “HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem. Ja, han vårdar sig om folken; folkets heliga äro alla under din hand. De ligga vid din fot, de hämta upp av dina ord. (5 Mos 33:1-3)

 

Svenska folkbibeln:

 

Detta är den välsignelse gudsmannen Mose uttalade över Israels barn före sin död: Han sade: ” HERREN kom från Sinai, från Seir gick hans sken upp över dem. Han strålade fram från berget Paran, ur skaran av mångtusen heliga. På hans högra sida brann i eld en lag för dem. I sanning, han älskar folken. Alla hans heliga är i din hand. De faller ner vid din fot, de tar emot av dina ord. (5 Mos 33:1-3)

 

Den översättning som är längts från originalet är Bibel 2000s översättning:

 

Detta är den välsignelse som gudsmannen Mose gav israeliterna före sin död. Han sade:

Herren kommer från Sinai, från Seir går han upp över sitt folk, från berget Paran träder han fram i glans. Han närmar sig från Kadeshöknen, han går längs Moabs branter.

Du älskar stammarna och har alla heliga i din hand. (5 Mos 33:1-3)

 

Sinai är där profeten Moses fick uppenbarelsen, Seir ligger i Palestina där Kristus fick uppenbarelsen. Det är allmänkänt att Moses fick uppenbarelsen i Sinai, och Kristus i Palestina där Seir ligger:

          Seir, a mountain of Idumaea and its aboriginal occupants, also one in Palestine: – Seir.[1]

 

Uppenbarelsen i Paran är annorlunda, den skiljer sig från de första två. Till skillnad från dem andra kommer Gud själv att träda fram Paran. Skillnaden mellan Paran uppenbarelsen som den sista Profeten fick och de andra tidigare var att, i Paran uppenbarelsen är Gud själv som är talaren, till skillnad från dem andra där profeter berättar Guds vilja och ord. Koranen är, enligt muslimer, Guds uppenbarade ord. I en tidigare artikelserie analyserade vi en profetia om den utlovade profeten, en stor profet som kommer från israeliternas bröders led, ismaeliter.[2]

Läsaren ser säkert intressanta och centrala skillnader mellan dessa tre översättningar. Ett tydligt exempel är att fundera över: Varför väljer de första översättningar pronomenet för tredje person för han som älskar folken medan den Bibel 2000 väljer pronomenet för den andra personen, du? Säger originalet du eller han? Den mest märkliga skillnaden är Bibel 2000s tillägg, ”Kadesh[3] öknen och Moabs branter”, vilken har fetmarkerats ovan.

 

Vulgata översättningen som är förislamisk, från 300-talet, är enklare att förstå och bjuder på intressant information som saknas i senare bibelversioner efter 600-talet, då profeten Muhammed predikade började predika. Översättningen lyder som nedan:

 

And he said: The Lord came from Sinai, and from Seir he rose up to us: he hath appeared from mount Pharan, and with him thousands of saints. In his right hand a fiery law. He hath loved the people, all the saints are in his hand: and they that approach to his feet, shall receive of his doctrine. (5 Mos 33:2ff)

 

Det som är svårt för icke muslimer att acceptera är att profetian handlar om de tre kända Abrahamitiska religionerna. Att dessa verser rör sig om en profetia kan man enkelt utläsa från texten. Kristna exegeter anser också att profetian handlar om Kristus.[4] Dessa exegeter kan inte förklara vem profetian om Paran handlar om vam den helige som älskar folken är? Det finns mycket som man kan utläsa fån denna profetia. Jag väljer att presentera några poäng i punktform:

 

 1. Gud har tre uppenbarelser i tre stadier, den första är i Sinai den andra i Palestina och den tredje i Paran. Paran är ett större område som rymmer bland annat delar av Sinai samt nordvästra Arabien, bland annat Mecka där profeten Ismael levde och begravdes.[5] Det intressanta är att det inte finns någon profet som har uppstått i Paran mer än en enda profet, profeten Muhammed vilken riktade sitt budskap till folken.
 2. Att Gud själv kommer och visar sin glans i Paran. Detta innebär förstås inte att Gud har någon kropp med vilken han kommer till det nämnda området utan förmodligen att Guds kraft och egna ord kommer att manifesteras i Paran. Det gör uppenbarelsen i Paran viktigare än de övriga två i Sinai och Seir.
 3. En helig man kommer med tiotusen eller många tusen heliga, oenigheten beror på ordet רבבהrebabah som betyder många tusen, tiotusen eller en miljon.[6] Den helige kommer med Guds uppenbarelse och tiotusen till Paran. Denna profetia uppfylldes genom profeten Muhammed (s). Han började alldeles ensam med uppdraget att under den mest mörka perioden av medeltiden och mitt bland ett barbariskt folk kalla mänskligheten till tron på Gud. Han plågades tillsammans med sina anhängare men vägrade ge upp. Tillsist efter tretton år lämnade han och de andra muslimerna Mecka, vilken ligger i Paran. De fick utstå många krig och tillsist efter sju år kom denne helige profet med tiotusen man tillbaka och stod segrande över bergen som omgav Mecka. På så sett visade han också hur Gud hade stött detta budskap som började med en ensam person och sedan spreds till hela arabiska halvön och sedan till hela världen.
 4. En annan viktig detalj i profetian är att denne man som kommer, tillsammans med tiotusen, han har lagar av eld. Man bör ställa sig frågan, vilka lagar pratar profeten Moses om, är det hans egna lagar eller lagar som den utlovade profeten från Paran skall komma med? Givetvis talar han inte om Torans lagar utan om lagar som denne man i Paran kommer med. Det kan inte vara Kristus då han inte kom med några nya lagar utan betonade att Moses lag fortsätter att gälla.
 5. Att hans lagar är av eld, ger ytterligare en annan viktig detalj som underlättar identifieringen av den helige som kommer till Paran. Det är intressant att jämföra den här profetian med Johannes döparens beskrivning av den stora profeten som han liksom sin kusin Kristus bana väg för: ”han som kommer efter mig..döper med eld” det finns bara en profet som kom efter Johannes och det var ingen annan än just Profeten Muhammed (s).[7] Den här Profeten som kommer att uppstå i Paran kommer förstås inte att ha eldlagar eller lagar av eld. Eld har en symbolisk betydelse. Man måste därför fundera över vad är det som är speciell med eld? Det finns två intressanta egenskaper som man bör fundera över:

 

 1. Eld sprider sig snabbt så fort den kommer något mottagligt materia. Den här heliga mannens lagar som kommer från Paran kommer därmed att spridas väldigt snabbt.
 2. Eld låter den hårdaste metallen att smälta eller mjukna. Den här mannens lagar är sådana som vinner mark på de hårdaste planen. Ingen kommer därmed att kunna stå emot den här mannens lagar, hur stark än motståndarna kan vara.

 

Den här Profetens lagsystem kommer därmed att ogiltigförklara tidigare lagar, då hans lagar är dominerande de tidigare lagarna. Denna betydelse impliceras av den beskrivning som Moses lämnar om den heliges lagar, de är av eld. Det innebär att Moses och de andra profeternas lagar inte var av eld.

 1. Den viktigaste egenskapen som verserna talar om, förutom att den helige är från Paran, är hans målgrupp. Den helige är rädd om alla Man undrar: Var inte de andra profeterna också rädda om alla folk? Det var de givetvis, men den helige kommer inte endast att rikta sig till ett folk, såsom de tidigare profeterna, utan till alla folk. Det är en väsentlig skillnad mellan den helige från Paran och alla andra profeter. Den enda profeten från Israelsbarn som folk tror hade blivit sänt till alla folk är Kristus frid vare med honom. Han kan definitivt inte vara den som folken väntade på, då han endast riktade sig till israeliterna.[8] Profeten Muhammed är ensam om att vara verksam i Paran med ett budskap som han riktade till alla folk.
 2. De som faller ner vid den heliges fötter får hans lära, ett beröm som han inte delar med någon annan. Till hans ära säger Gud de heliga måste kasta sig under hans fötter för att få hans lära. Johannes döparens beskriver den store profeten med en liknande vördande ordalag:

Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler (Matt 3:11)[9]

 

Kristna menar att den profet som Johannes utlovar är Kristus, vilket inte kan vara fallet.[10]

Vem är då denne profet, genom vilken Gud visar sin glans i Paran? Vem är den som ”vårdar sig om folken” till vilka han sprider sin lära? Om man utesluter Profeten Muhammed (s) får man gå svarslös förbi dessa och många liknande profetior, då dessa endast har uppfyllts av den sista profeten.

 

[1] Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries

[2] http://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[3] Det är möjligt att översättarna valt att översätta ordet helig קדשׁ qodesh till Kadesh öknen. Men varifrån har de fått alla andra orden som finns med i bibel2000? En fråga som man inte riktigt kan finna svar på.

[4] Bland de: John Nelson Darby (1800 – 1882), Dr. John Gill (1690-1771), Matthew Henry (1662 – 1714)

[5] Samtliga artiklar som vi lägger upp på denna hemsida är delar av en bok som visar att den bibliska profeten nationerna väntar på och profeterna pratade upp var profeten Muhammed, ”Profeternas längtan efter nationernas väntan”. I denna bok kan läsa ett kapitel som behandlar Parans geografi. Är du intresserad av boken? Meddela oss så uppdaterar vi dig när boken är tryckt, eller klar som PDF.

[6] Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries, ord nr 7233

[7] Kristna försöker att visa att Kristus är den som kom efter Johannes, vilket inte stämmer då de var jämnåriga kusiner som predikade samtidigt bland judar.

[8] Enligt bibeln för liknar han icke judar med hundar och grisar, kan han då enligt bibeln vara den som spred kärlek och budskapet till andra folk?

[9] Se även Mark 1:7, Luk 3:16 Joh. 1:27

[10] Såsom vi kommer att förklara i en senare artikel där vi analyserar Johannes profetia.

Israelsbarn har förbundet tills profeten kommer!

Förbundet med Israelsbarn skall upphöra, när Guds sändebud kommer!

Det finns två viktiga poäng som vi bör ha i åtanke när vi läser denna artikel, dels att profeten Abraham skall fader till många folk, 1Mos 12:2-3, och dels att Gud talar om ett speciellt förbund där Abraham blir fader till många folk, 1Mos 17:4.

Man kan läsa i första Moseboken att Jakob frid vare med honom, medan han låg på sin dödsbädd, talar om att förbundet mellan Gud och Israelsbarn kommer upplösas.

 

Spiran skall förbli hos Juda, härskarstaven i hans hand. En gång skall han motta tribut och folken tvingas till lydnad (1Mos 49:10)[1]

 

Bibel 2000 års översättning är otydlig och med- eller omedvetet förvrängande, man kan inte riktigt förstå vad versen avser. Detta blir allt tydligare ju längre ner man kommer i denna artikel. Men 1917 års översättning är också problematisk men närmare originalet, även om översättarna har valt att nämna den korrekta översättningen mellan parantes.

 

Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo (Eller: till dess Silo kommer.) och folken bliva honom hörsamma.

 

Vilken läsare som helst undrar vad den underliga formuleringen ”till dess han kommer till Silo” från i Bibel 2000 betyder. Vem är ”han”? Vart är Silo? Varför skall förbundet upplösas när ”han” kommer till Silo?

Det som översättningen från 1917 har lagt mellan parantes innebär att judarna skall fortsätta ha den gudomliga makten tills Silo kommer. När Silo kommer, kommer folken att följa hörsamma. Silo skiljer sig därmed från de israeliska profeterna, eller härskarna, han kommer inte från samma stam, då versen meddelar att i samband med hans ankomst förlorar israeliterna sin auktoritet. Silo är inte heller begränsad till israeliterna utan han riktar sig till folken vilka kommer att buga för honom. Hans kraft kommer att dominera över alla nationer och de kommer att lyda honom. Vad betyder Silo? Är det ett namn, eller en egenskap? Det får man heller inte något svar på. Jehovas vittnen har en liknande översättning som 1917:

 

Spiran kommer inte att vika från Juda, inte heller befälhavarestaven från [platsen]mellan hans fötter, tills Silo kommer, och honom kommer folkens lydnad att tillhöra.(Nya världens översättning1992)[2]

 

Utöver av versens innehåll finner vi något intressanta i 1917 och Nya världens översättning, båda två översätter inte ordet ”Silo” utan gör bara en translitation[3] från hebreiskan? Kan det bero på att översättarna inte vet vad ordet betyder? Eller anser de att det är ett namn och således inte kan översättas? Dessa och flera andra frågor får läsaren snart svar på.

 

För att bli mer insatt i denna vers presenterar vi några andra översättningar. Lägg märke att i samtliga fall översätts inte Silo eller Shiloh:

 

The scepter shall not depart from Judah, nor a Lawgiver from between his feet, until Shiloh come. And the obedience of the peoples to him(MKJV)

 

The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh shall come: and to him shall be the gathering of the people. (Webster)

The scepter shal not depart from Iuda, and a law geuer from betweene his feete, vntyll Silo come: And vnto hym shall the gatheryng of the people be. (Bishops)

The sceptre will not depart from Judah, Nor the lawgiver from between his feet, Until Shiloh come, And to him will be the obedience of peoples. (Darby)

The scepter shall not depart from Iudah, nor a Lawegiuer from betweene his feete, vntill Shiloh come, and the people shall be gathered vnto him. (Geneva)

 

En viktig punkt som versen meddelar är att judarna skall fortsätta ha makt och lagstiftarna skall fortsätta vara från dem, tills Shilo kommer. Kommer Shilo själv att ha denna makt? Kommer han själv att vara lagstiftare? Utifrån denna vers kan man endast härleda att den här personen verkar själv få makten och lagstiftandet som fanns hos Judas stam tills Shilos ankomst.

 

Den äldsta kristna översättningen av bibeln heter Vulgata översättningen av Jerome Eusebis Hieronymus (340-420). Jerome översatte Nya Testamentet och Gamla Testamentet från hebreiska respektive grekiska. I hans översättning finns något som löser många frågor som dagens kristna översättare inte tar hänsyn till.

The sceptre shall not be taken away from Juda, nor a ruler from his thigh, till he come that is to be sent, and he shall be the expectation of nations.

 

Vulgata översättningen säger ” tills han kommer han som skall sändas, han som folken väntar på”. Han som skall sändas är sändebudet. Det finns två alternativa betydelser av det ord som transliterats till Silo eller Shiloh. Antingen betyder Silo ”han som skall sändas” eller ”han som saken tillhör”, den sista översättningen ger en otydlig betydelse, även om man enkelt kan härleda att ”saken” som tillhör honom, är det som tillhör judas avkomma tills Shilo kommer. Det är andra alternativet är också intressant, vilket betyder ”han som skall sändas, vilken folken väntar på”. Båda alternativen ger en bild av den utlovade personens storhet, härskarstaven (lagstiftningens stav) och spiran tillhör egentligen honom, men judarna skall ha det tills Silo kommer. Det mest troliga är att det ursprungliga ordet för Silo är שׁילוח vilket betyder sändas. Detta ord måste ha stått i originalet när Jerome, under 300-talet, översatte Bibeln från hebreiska. Dagens hebreiska bibel innehåller ett annat liknande ord שׁילה, vilket både uttalsmässigt och utseendemässigt liknar det alternativa ordet שׁילוח.

 

Kristna exegeter anser att versen utlovar en stor person vilken enligt de är Kristus frid vare med honom. De anser att Jesus Kristus är den utlovade som folken, icke judar, väntar på. Nedan är några bland dessa:

 

Which is Christ the Messiah, the giver of prosperity who will call the Gentiles to salvation.[4]

Till Christ’s coming, Judah possessed authority, but after his crucifixion this was shortened[5]

Judah shall continue a distinct tribe till the Messiah shall come[6]

 

Sändebudet är den som folken väntar på medan i de flesta översättningarna talas det om att folk skall lyda honom eller samlas kring honom. Skillnaden mellan översättningarna är inte något problem, grundtexten talar om att folken, vilka är icke judar, väntar på sändebudet som skall få makt och stifta lagar.[7]

Shilo som Vulgata översättningen tydligt uttrycker är den som nationerna väntar på. Muslimer hävdar att den utlovade är profeten Muhammed dels för att han inte härstammar från Judas och inte heller från de andra stammarna och dels eftersom han är den ende kände profet från Abrahams barn som riktade kallelsen till hela mänskligheten. Kan inte Kristus vara den utlovade? Det är omöjligt på grund av flera anledningar; nedan är några hinder för denna tolkning i punktform:

 • Jesus var själv från Israelsbarn och just från Judas stam. Hur kan han upplösa ett förbund, när han själv är en av profeterna inom just förbund? Den här profetian säger att icke judar kommer, vid Shilos ankomst, att bli Guds folk; det är således inte släktbandet som är kriteriet utan att lyssna på sändebudet, Shiloh.[8]
 • Profetian meddelar att allt skall tas från Israelsbarn i samband med Shilohs ankomst. Om Kristus var den utlovade skulle förbundet upplösas i samband med hans ankomst. Jesus kom stannade flera decennier och upplöste inte något förbund utan tvärtom betonade ständigt att han endast var sänt till för israeliterna. Inte nog med detta han meddelade också att förbundet kommer att tas från Israelsbarn; om det skulle ske under hans tid skulle han inte behöva förvirra folk utan uttrycka tydligt ”förbundet är upplöst och är given till ett annat folk”. Medan vi ser att Kristus behandlade judar som Guds förbundsfolk och vägrade dessutom att ta emot icke judar; samtidigt som han förklarade att förbundet skall ges till ett annat folk, något som sker i framtiden.
 • Från versen härleds att Silo är också en härskare, då han får också härskarstaven. Kristus inte var någon härskare.

 

Det framgår från denna profetia att den gudomliga Spiran och härskarstaven skall förbli hos israels folk tills Shiloh kommer, han är den som folken väntar på. Det är allmänt känt att profeten Muhammed riktade budskapet till alla folk och alla folk har samlat sig kring hans lära. Att det finns kristna från alla nationer kan inte vara något argument då Kristus själv vände endast sig till israeliter. Kristendomens grundare är i själva verket Paulus vilken var en antikrist som berättade att han hade omvänt sig efter ett möte.[9]

Senare lägger vi upp artiklar som visar andra profetior om profeten Muhammed (s) som beskriver honom just som lagstiftaren från Mecka.

 

[1] Bibel 2000

[2]Nya världens översättning och även andra exegeter refererar till:

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. (Jesaja Isa 9:6)

Silo är alltså den som Jesaja också omtalar, men Jesaja 9:6 och flera andra texter handlar om Profeten Muhammed (s)

[3] Translitation innebär att skriva med latin bokstäver hur det hebreiska ordet uttalas.

[4] 1599 Geneva Bible Translation Notes

[5] Matthew Henry’s Concise Commentary on the Whole Bible

[6] Adam Clarke’s Commentary on the Bible

[7] Om man kopplar versen till andra bibliska profetior som finns ibland annat kapitel 42 i Jesaja, Joh. 16 som talar om en utlovad person som kommer med hela sanningen/rätten till alla folk, förstår man att alla dessa profetior handlar om en och samma Sändebud.

[8] Detta är nästan identiskt med det som berättas om honom i 5 Mos 18:18ff.

http://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[9] www.profeten.net/jesus

Den helige profeten från Mecka paran

Guds glans från Mecka

I 5:e Mose boken kapitel 33 läser vi en intressant profetia som talar om tre uppenbarelser; den första i Sinai, den andra vid Seir som ligger i Palestina och den tredje och största i Paran. Profetian handlar om de tre Abrahamitiska religionerna. Som läsaren kommer att lägga märke har en del översättare valt att förvränga versens betydelse, antagligen med syfte att missleda den funderande läsaren. Tanken är kanske att man inte skall utläsa någon profetia, eller att den inte handlar om profeten Muhammed, ifall någon ser versen som en profetia.

1917 års översättning

Och detta är den välsignelse gudsmannen Mose gav Israels barn före sin död; han sade: “HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem. Ja, han vårdar sig om folken; folkets heliga äro alla under din hand. De ligga vid din fot, de hämta upp av dina ord. (5 Mos 33:1-3)

Svenska folkbibeln:

Detta är den välsignelse gudsmannen Mose uttalade över Israels barn före sin död: Han sade: ” HERREN kom från Sinai, från Seir gick hans sken upp över dem. Han strålade fram från berget Paran, ur skaran av mångtusen heliga. På hans högra sida brann i eld en lag för dem. I sanning, han älskar folken. Alla hans heliga är i din hand. De faller ner vid din fot, de tar emot av dina ord. (5 Mos 33:1-3)

Den översättning som är längts från originalet är Bibel 2000s översättning:

Detta är den välsignelse som gudsmannen Mose gav israeliterna före sin död. Han sade:

Herren kommer från Sinai, från Seir går han upp över sitt folk, från berget Paran träder han fram i glans. Han närmar sig från Kadeshöknen, han går längs Moabs branter.

Du älskar stammarna och har alla heliga i din hand. (5 Mos 33:1-3)

Sinai är där profeten Moses fick uppenbarelsen, Seir ligger i Palestina där Kristus fick uppenbarelsen. Det är allmänkänt att Moses fick uppenbarelsen i Sinai, och Kristus i Palestina där Seir ligger:

          Seir, a mountain of Idumaea and its aboriginal occupants, also one in Palestine: – Seir.[1]

Uppenbarelsen i Paran är annorlunda, den skiljer sig från de första två. Till skillnad från dem andra kommer Gud själv att träda fram Paran. Skillnaden mellan Paran uppenbarelsen som den sista Profeten fick och de andra tidigare var att, i Paran uppenbarelsen är Gud själv som är talaren, till skillnad från dem andra där profeter berättar Guds vilja och ord. Koranen är, enligt muslimer, Guds uppenbarade ord. I en tidigare artikelserie analyserade vi en profetia om den utlovade profeten, en stor profet som kommer från israeliternas bröders led, ismaeliter.[2]

Läsaren ser säkert intressanta och centrala skillnader mellan dessa tre översättningar. Ett tydligt exempel är att fundera över: Varför väljer de första översättningar pronomenet för tredje person för han som älskar folken medan den Bibel 2000 väljer pronomenet för den andra personen, du? Säger originalet du eller han? Den mest märkliga skillnaden är Bibel 2000s tillägg, ”Kadesh[3] öknen och Moabs branter”, vilken har fetmarkerats ovan.

 

Vulgata översättningen som är förislamisk, från 300-talet, är enklare att förstå och bjuder på intressant information som saknas i senare bibelversioner efter 600-talet, då profeten Muhammed predikade började predika. Översättningen lyder som nedan:

 

And he said: The Lord came from Sinai, and from Seir he rose up to us: he hath appeared from mount Pharan, and with him thousands of saints. In his right hand a fiery law. He hath loved the people, all the saints are in his hand: and they that approach to his feet, shall receive of his doctrine. (5 Mos 33:2ff)

 

Det som är svårt för icke muslimer att acceptera är att profetian handlar om de tre kända Abrahamitiska religionerna. Att dessa verser rör sig om en profetia kan man enkelt utläsa från texten. Kristna exegeter anser också att profetian handlar om Kristus.[4] Dessa exegeter kan inte förklara vem profetian om Paran handlar om vam den helige som älskar folken är? Det finns mycket som man kan utläsa fån denna profetia. Jag väljer att presentera några poäng i punktform:

 

 1. Gud har tre uppenbarelser i tre stadier, den första är i Sinai den andra i Palestina och den tredje i Paran. Paran är ett större område som rymmer bland annat delar av Sinai samt nordvästra Arabien, bland annat Mecka där profeten Ismael levde och begravdes.[5] Det intressanta är att det inte finns någon profet som har uppstått i Paran mer än en enda profet, profeten Muhammed vilken riktade sitt budskap till folken.
 2. Att Gud själv kommer och visar sin glans i Paran. Detta innebär förstås inte att Gud har någon kropp med vilken han kommer till det nämnda området utan förmodligen att Guds kraft och egna ord kommer att manifesteras i Paran. Det gör uppenbarelsen i Paran viktigare än de övriga två i Sinai och Seir.
 3. En helig man kommer med tiotusen eller många tusen heliga, oenigheten beror på ordet רבבהrebabah som betyder många tusen, tiotusen eller en miljon.[6] Den helige kommer med Guds uppenbarelse och tiotusen till Paran. Denna profetia uppfylldes genom profeten Muhammed (s). Han började alldeles ensam med uppdraget att under den mest mörka perioden av medeltiden och mitt bland ett barbariskt folk kalla mänskligheten till tron på Gud. Han plågades tillsammans med sina anhängare men vägrade ge upp. Tillsist efter tretton år lämnade han och de andra muslimerna Mecka, vilken ligger i Paran. De fick utstå många krig och tillsist efter sju år kom denne helige profet med tiotusen man tillbaka och stod segrande över bergen som omgav Mecka. På så sett visade han också hur Gud hade stött detta budskap som började med en ensam person och sedan spreds till hela arabiska halvön och sedan till hela världen.
 4. En annan viktig detalj i profetian är att denne man som kommer, tillsammans med tiotusen, han har lagar av eld. Man bör ställa sig frågan, vilka lagar pratar profeten Moses om, är det hans egna lagar eller lagar som den utlovade profeten från Paran skall komma med? Givetvis talar han inte om Torans lagar utan om lagar som denne man i Paran kommer med. Det kan inte vara Kristus då han inte kom med några nya lagar utan betonade att Moses lag fortsätter att gälla.
 5. Att hans lagar är av eld, ger ytterligare en annan viktig detalj som underlättar identifieringen av den helige som kommer till Paran. Det är intressant att jämföra den här profetian med Johannes döparens beskrivning av den stora profeten som han liksom sin kusin Kristus bana väg för: ”han som kommer efter mig..döper med eld” det finns bara en profet som kom efter Johannes och det var ingen annan än just Profeten Muhammed (s).[7] Den här Profeten som kommer att uppstå i Paran kommer förstås inte att ha eldlagar eller lagar av eld. Eld har en symbolisk betydelse. Man måste därför fundera över vad är det som är speciell med eld? Det finns två intressanta egenskaper som man bör fundera över:

 

 1. Eld sprider sig snabbt så fort den kommer något mottagligt materia. Den här heliga mannens lagar som kommer från Paran kommer därmed att spridas väldigt snabbt.
 2. Eld låter den hårdaste metallen att smälta eller mjukna. Den här mannens lagar är sådana som vinner mark på de hårdaste planen. Ingen kommer därmed att kunna stå emot den här mannens lagar, hur stark än motståndarna kan vara.

 

Den här Profetens lagsystem kommer därmed att ogiltigförklara tidigare lagar, då hans lagar är dominerande de tidigare lagarna. Denna betydelse impliceras av den beskrivning som Moses lämnar om den heliges lagar, de är av eld. Det innebär att Moses och de andra profeternas lagar inte var av eld.

 1. Den viktigaste egenskapen som verserna talar om, förutom att den helige är från Paran, är hans målgrupp. Den helige är rädd om alla Man undrar: Var inte de andra profeterna också rädda om alla folk? Det var de givetvis, men den helige kommer inte endast att rikta sig till ett folk, såsom de tidigare profeterna, utan till alla folk. Det är en väsentlig skillnad mellan den helige från Paran och alla andra profeter. Den enda profeten från Israelsbarn som folk tror hade blivit sänt till alla folk är Kristus frid vare med honom. Han kan definitivt inte vara den som folken väntade på, då han endast riktade sig till israeliterna.[8] Profeten Muhammed är ensam om att vara verksam i Paran med ett budskap som han riktade till alla folk.
 2. De som faller ner vid den heliges fötter får hans lära, ett beröm som han inte delar med någon annan. Till hans ära säger Gud de heliga måste kasta sig under hans fötter för att få hans lära. Johannes döparens beskriver den store profeten med en liknande vördande ordalag:

Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler (Matt 3:11)[9]

Kristna menar att den profet som Johannes utlovar är Kristus, vilket inte kan vara fallet.[10]

Vem är då denne profet, genom vilken Gud visar sin glans i Paran? Vem är den som ”vårdar sig om folken” till vilka han sprider sin lära? Om man utesluter Profeten Muhammed (s) får man gå svarslös förbi dessa och många liknande profetior, då dessa endast har uppfyllts av den sista profeten.

[1] Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries

[2] http://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[3] Det är möjligt att översättarna valt att översätta ordet helig קדשׁ qodesh till Kadesh öknen. Men varifrån har de fått alla andra orden som finns med i bibel2000? En fråga som man inte riktigt kan finna svar på.

[4] Bland de: John Nelson Darby (1800 – 1882), Dr. John Gill (1690-1771), Matthew Henry (1662 – 1714)

[5] Samtliga artiklar som vi lägger upp på denna hemsida är delar av en bok som visar att den bibliska profeten nationerna väntar på och profeterna pratade upp var profeten Muhammed, ”Profeternas längtan efter nationernas väntan”. I denna bok kan läsa ett kapitel som behandlar Parans geografi. Är du intresserad av boken? Meddela oss så uppdaterar vi dig när boken är tryckt, eller klar som PDF.

[6] Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries, ord nr 7233

[7] Kristna försöker att visa att Kristus är den som kom efter Johannes, vilket inte stämmer då de var jämnåriga kusiner som predikade samtidigt bland judar.

[8] Enligt bibeln för liknar han icke judar med hundar och grisar, kan han då enligt bibeln vara den som spred kärlek och budskapet till andra folk?

[9] Se även Mark 1:7, Luk 3:16 Joh. 1:27

[10] Såsom vi kommer att förklara i en senare artikel där vi analyserar Johannes profetia.

Alla nationer skall bli Abrahams barn

Alla nationer skall bli Abrahams barn

I gamla testamentet hittar man flera verser som handlar om Guds löfte till vår fader Abraham, om att alla folk på jorden skall bli välsignade genom hans avkomma.

Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.” 1 Mos 12:2,3

”Detta är mitt förbund med dig: du skall bli fader till många folk. 1 Mos 17:4

Det intressanta med versen är att Gud utlovar välsignelse till alla folk på jorden, vilket är ovanligt i GT.[1] Bibliska profeter var endast sända för israeliter. Även i profeten Jonas fall som var sänd till Ninves folk, ser man att Jona själv ogillade att vara sänd till icke judar. Därmed uppstår en viktig fråga: Hur skall alla folk bli välsignade via Abrahams avkomma när alla profeter som sändes från Abrahams säd endast riktade budskapet till judarna?

GT använder två ord för att tala om folk, det ena är Goy, plural Goyim, refererar till hednafolk. Det andra ordet är Am, plural Amim refererar till israeliter.[2] Folk som profetian utlovar välsignelse benämns som goyim. Därmed kan man fastställa att profetian utlovar en profet[3], som härstammar från Abraham, han skall vägleda hednafolken sådan att de blir Abrahams barn. Abraham hade två söner Ismaels och Isaak, vilken av dessa två bröders avkomma blir fader till den utlovade profeten?

Kan det vara genom Isaaks avkomma, israeliterna? Hur kan alla folk på jorden bli välsignade genom israeliters led, när dess profeter endast riktat sig till israeliterna? Förmodligen därför ser vi att judar inte är ett predikande folk. Judendomen är utan tvekan en få religioner i världen som inte accepterar konvertiter. Däremot ismaeliterna fick endast en profet, profeten Muhammed (s), vilken började som ensam predikant och skiljde inte på arab och icke arab eller slavar och fria, han bjöd alla till den enda Guden. Profetian hade uppfyllts genom profeten Muhammed, den enda profeten i historian som härstammade från Abraham och riktade budskapet till alla nationer.

I den citerade texten ovan ser man att Gud utlovar Abraham följande:

 1. Han skall bli fader till icke judar.
 2. Han skall bli fader till ett stort folk, något som implicerar att han skall bli andlig fader till många folk som i sin tur blir ett stort folk. Profetian passar definitivt inte in på judarna. Muslimerna är från många olika nationer som kallar sig för ett enda folk ” det islamiska folket” det folk som har underkastat sig Guds vilja såsom Abraham gjorde. Givetvis kan en kristen invända att Kristus också är från Abrahams avkomma och kristna är från alla olika nationer. Invändningen är i själva verket korrekt om inte Kristus själv hade avfärdat det.[4]
 3. När folk skall välsigna kommer de att nämna Abrahams namn:” göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar”. Varken judar eller kristna nämner Abraham vid välsignelser; muslimer däremot nämner hans namn hundratals miljoner gånger varje dag: Gud välsigna Muhammed och hans ädla avkomma såsom du välsignade Abraham och hans ädla avkomma. När någon muslim nämner hans namn så säger han ”frid vare med honom”. Denna intressanta fras i profetian är en tydlig och tillräcklig indikation på att den utlovade profeten är Muhammed och det stora folket är muslimer.
 4. Gud skall välsigna de som välsignar honom:” Jag skall välsigna dem som välsignar dig”. Någon sådan lära existerar varken hos judar eller kristna, profeten lär oss däremot att den som välsignar honom välsignas också av profeten. Här bör det kanske påpekas att välsignelse är i det islamiska konceptet är inget som vi ger utan något som vi frågan Gud om. Vi säger Gud välsigna Muhammed(s) och profeten svarar med att be Gud att välsigna oss.

Att många hednafolk blir Abrahams barn, betyder att de skall följa hans spår och bli monoteister såsom han var. Många hednafolk blev monoteister såsom Abraham och kallar honom idag för sin fader. Det är förstås ett bra argument om man säger att olika folk har blivit kristna och kallar Abraham för sin fader.

I första stycket som citerat ovan, 1Moseboken 12:3, läser vi att folk skall önska sig den välsignelse som Abraham fick, detta enligt Bibel 2000 som skiljer sig från många andra översättningar. Bibelsällskapets hemsida nämner skillnaden mellan den nya översättningen samt Septuaginta[5], men den nya översättningen skiljer sig också från den äldre svenska översättningen från 1917. I själva verket säger det hebreiska originalet att folk skall bli välsignade, det är inget tal om någon önskan. Följande två översättningar från 1917 samt Kung James version bekräftar detta:

Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignadeI Mos. 12:3

 

And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed. I Mos. 12:3

Det finns fyra andra ställen i första Moseboken (18:18; 22:18; 26:4; 28:14) som utlovar Abraham att folken på jorden skall välsignas genom hans avkomma. Texterna åberopas och citeras även i NT[6]:

Ni är söner till profeterna och har ärvt det förbund som Gud slöt med era fäder när han sade till Abraham: Genom dina ättlingar skall alla släkten på jorden bli välsignade. Apg[7] 3:25

Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet: Alla folk skall bli välsignade genom dig. Gal 3:8

Därmed kan man fastställa att versen talar om att folk skall bli välsignade. Som läsaren kommer att märka, går denna vers ihop med många andra gammaltestamentliga verser som talar om välsignelse och räddning till de övriga folken/fjärran länder. Såsom läsaren kanske är medveten om kopplar de kristna teologerna dessa verser om räddning till folken (icke judar) till Kristus som frälsare, trots att han flertals gånger påpekat motsatsen.

Petrus som tillskrivs citaten ovan från Apg 3:25, vilken i själva verket refererar till 1Mos 12:2-3, kopplar denna välsignelse till en annan profetia, 5Mos 18:18.[8] Det intressanta är att vers Apg 3:22-25 visar att den profet som skall vägleda alla nationer är samma den store profeten som 5 Mos 18:18. Detta enligt vad judarna och kristna trodde och än idag tror. Skillnaden mellan judar och kristna i fråga om denne profet är att de sistnämnda menar att denne profet också är Messias något som judar avfärdar. Muslimer liksom judar och kristna tror att den profet som utlovas i 5Mos 18:18 är samma person genom vilken folken får välsignelse. Problemet för den kristna tesen är att den sistnämnda profetian exkluderar israeliter och meddelar att den utlovade profeten är från deras bröders led. Häpnadsväckande nog uppstår endast en profet från Abrahams avkomma som riktar sig till alla nationer och han härstammar just från ismaeliterna såsom profetian också säger.

Den som fortfarande tror att Kristus kanske är den som hade i uppdrag att rädda även icke judar får dels problemet att Kristus själv avfärdar denna tanke.[9] Det andra hindret för denna tolkning är ett problem för kristna teologin då de ser på Kristus som Gud. Kristna menar att Jesus är världens frälsare, men inte i kraft av att han var en individ från Abrahams ättlingar utan för att han är Kristus Guds son, och Gud själv. Han räddade världen i kraft av sin gudomliga natur, enligt kristendomen, genom sin gudomliga natur och död på korset.

Slutsatsen är att Kristus inte kan vara den utlovade enligt dessa verser. Att Kristna har tolkat versens utlovade med Kristus grundar sig på Galati- samt Romarbrevet. Vilket Paulus behövde för att kunna kalla folken till sin nya lära, en förvrängd form av Kristus lära.[10] Samtidigt som Kristus tydligt deklarerade att han endast var israeliternas räddare och inte till för andra nationer läser vi att han berättade att folk från andra nationer (goyim) skall komma till himlen:

Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. (Matt. 8:8-11)

Kristus har mött någon starkt troende romare, han tar inte emot honom som någon lärjunge. Han rättar heller inte officeren när han förklarar att han inte ens får komma under samma tak med Krists.[11] Samtidigt säger Kristus att många folk skall komma till himlen och sitta med Abraham och Isak och Jakob. Hur skall hednafolken sitta med Abraham när de inte ens får sitta med honom under samma tak? Dessa måste förstås räddas och bli monoteister, men det var inget som Kristus gjorde. Den enda profeten Muhammed som riktade budskapet till alla folk redan från missionens första start. Om Kristus var den profet som skulle vägleda och tilldela välsignelsen till alla nationer skulle han åtminstone ta emot den människa som har starkare tro än alla israeliter.

Den sista versen som citeras i detta kapitel talar tydligt att det just är Ismael som skall bli ett stort folk, något som förklarar hut Abraham kommer att bli ett stort folk genom Ismael:

Gå och lyft upp honom och ta väl hand om honom, jag skall göra honom till ett stort folk.” (1 Mos 21:18)

 

Som det framgår av profetian i 5Mos 18:18[12] att den utlovade profeten som skall sprida budskapet till världen inte härstammar från israeliter utan hans bror ismaeliter. Det finns dock andra profetior som kompletterar bilden av den stora profeten som folken väntar på.

 

Genom vilken son blir Abraham ett stort folk?

I början av denna artikel citerade vi en profetia från 1Moseboken 12:3 då Gud utlovar att Abraham kommer att bli ett stort folk och att många nationer kommer att kalla honom för fader och nämna honom då de välsignar. Frågan är genom vilken av sönerna denna profetia kommer att förverkligas, Ismael eller Isak?

Vi läser i Bibeln att Sara blir svartsjuk av att hennes make Abraham har fått sitt första barn Ismael med sin andra fru Hagar; hon ber Abraham att driva bort de båda. Gud tillåter detta och utlovar Abraham att hans son Ismael skall bli ett stort folk.

Vad Ismael angår har jag hört din bön: jag skall välsigna honom så att han blir fruktsam och förökar sig övermåttan. Han skall bli far till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk. 1 Mos 17:20

Men också slavinnans son skall jag göra till ett folk, eftersom han är ditt barn.” 1 Mos 21:13

Först säger Gud till Abraham att han skall bli fader till många folk vilka blir ett stort folk(1Mos 12:2,3), sedan två andra ställen där Gud utlovar att Abrahams son Ismael skall bli ett stort folk; något som indikerar att Abraham skall bli ett stort folk genom sin son Ismael. Vi finner däremot inte någon profetia där Isaak skall bli ett stort folk. En intressant vers att betrakta om Isaak är:

Men Gud sade: ”Din hustru Sara skall verkligen föda dig en son, och du skall ge honom namnet Isak. Med honom skall jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund: jag skall vara hans Gud och hans ättlingars Gud. (1 Mos 17:19)

Varför säger inte Gud att Isaak skall bli ett stort folk men säger det om Ismael istället? Man bör inte glömma att Ismaels avkomma som levde och lever i arabiska halvön, de var inte ett stort folk inte heller något enat folk. Ismaels skingrade ättlingar skulle aldrig bli ett folk om inte de hade blivit muslimer. Det enda som förenade dem var att de var Ismaeliter. De rövade och döda varandra och levde i ständiga inbördeskrig. Den som stoppade kaosen som rådde i Arabien mellan Ismaels avkomma var profeten Muhammed. Han enade inte endast ismaeliterna och gjorde de till ett folk utan inkluderade även andra nationer vilka tillsammans blev till stort folk, den islamiska nationen vilken välsignar profeten Abraham såsom profetian utlovar. Detta förklarar en annan intressant bibelvers där Gud utlovar Israeliter ett retande:

Jag skall reta dem med ett folk som inte är ett folk, väcka deras vrede med vettvillingar. 5 Mos 32:21

Vad kan vara mer retande än att Gud lämnar israeliterna och väljer ett annat folk? Hur irriterade blir inte israeliter när Gud upplöser förbundet med dem och slutar ett nytt förbund med ett annat folk som de ser ned på? Uppfattningen att Gud kommer att ersätta israeliterna med ett annat folk som inkluderar andra nationer och blir ett stort folk bekräftas av Nya Testamentet; Kristus förklarar att förbundet skall tas från israeliterna och ges till ett annat folk.[13] Läser man 5Mos 18:18 som säger att judarna skall lyssna på och följa den stora profeten som skall komma från deras bröders led, alltså inte från dem själva, förstår man att denne profet härstammar från Ismaels led. Det är därmed ismaeliter som Gud kommer att reta israeliterna med och det är från de den sista profeten kommer att härstamma. Det är således genom Ismaeliter Abraham blev far till många folk som miljoner gånger välsignar honom.

I dem första Moseboken 49:10 finner vi också tal om upplösning av förbundet mellan Gud och Israeliterna, något som händer när Shilo[14] kommer. Det viktigaste är dock att även Kristus nämner att förbundet mellan Gud och Israel kommer att upplösas och överlämnas till ett annat folk[15], vilket åsyftar en framtida händelse. Vem är den profet genom vilken Gud kommer att sluta ett nytt förbund med alla nationer?

Kristus kungörelse är viktigt dels eftersom han förklarar att förbundet inte är något som skall upplösas under hans tid utan något sker i framtiden och dels att han på tydligt sätt uttrycker många tidigare profetior. Att han uttrycker det på ett tydligt sätt beror förmodligen på att han är den sista profeten som sänds från och för Israels folk. Det är också intressant när man jämför vad Jessus säger om att det nya folket som skall få förbundet; ett folk som bär frukt.[16]

[1] Förkortningen för gamla testamentet

[2] Nedan bifogas både orden med förklaring som är hämtad från Storng Hebrew and Greek dictionary.:

H5971

עם ‛am, am From H6004; a people (as a congregated unit); specifically a tribe (as those of Israel); hence (collectively) troops or attendants; figuratively a flock: – folk, men, nation, people.

H1471

גּי   גּוי gôy gôy, go’ee, go’-ee Apparently from the same root as H1465 (in the sense of massing); a foreign nation; hence a Gentile; also (figuratively) a troop of animals, or a flight of locusts: – Gentile, heathen, nation, people.

[3] Kan vara flera.

[4] Läs artiklar på Profeten.net/Jesus-Kristus

[5] Septuaginta är den äldsta grekiska översättningen av Gamla testamentet

[6] Nya testament

[7] Apostlagärningar

[8] Läs följande artiklserie:

http://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[9] Läs artikelserien ” Vad var Kristus uppdrag?” I www.Profeten.net/Jesus-Kristus

[10] Att Paulus förvrängde kristendomen är inget som kristna idag kan accepterna, men detta trodde den första kyrkan, och många konflikter uppstod i kyrkan just på grund av Paulus budskap och hans uppenbara ändringar av Kristus lära. Kristna idag följer Paulus mer än vad de följer Kristus, jag skall dock ta upp Paulus i ett enskilt kapitel.

[11] Detta har officeren fått lära sig av judarna, och även Kristus själv enligt NT, som senare kommer att tas upp i denna bok. Det bör nämnas här att ca tjugo år efter Kristus tid hade lärjungarna kvar de här reglerna. Läs Apg. 15 hur lärjungarna anklagar Petrus för att han talade för hedningarna om budskapet.

[12] http://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[13] Vi kommer att lägga upp dessa och flera andra profetior på denna hemsida.

[14] Versen kring Shilos ankomst tas senare upp på vår hemsida.

[15] (Matt. 21:33-44) Mark.12:1-12 samt Luk. 20:9-18

[16] Dessa profetior presenteras senare på denna hemsida.

Den utlovade profeten del I

Är den utlovade profeten fån israeliterna?

Profetiorna från första moseboken[1] utlovar att Guds välsignelse kommer att tilldelas till hela världen genom en profet från Ismaels avkomma. Här tar vi upp en av dem mest tydliga, omdiskuterade och intressanta profetiorna. I den femte moseboken utlovas en stor profet från israeliternas bröder. Kristna exegeter menar att den utlovade är Kristus (frid vare med honom) Messias som judarna vände ryggen till. Judarna än idag väntar på denna utlovade profet vid sidan av Elia och Messias; de benämner honom som Ha Nabi (profet med bestämd form på hebreiska).  Enligt muslimer hänvisar versen som citeras nedan inte till någon annan än profeten Muhammed(s):

”Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till[…]Då sade Herren till mig: “Vad de säger är riktigt. Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom. Men om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag utkräva vedergällning av den mannen.”(5 Mos.18:15-19)

Det viktiga som många teologer och andra som studerat denna profetia missat eller inte lagt någon tonvikt på är att profetian omtalar Israels barn i singular i vers 15 men i pluralis i vers 18. Fokus har i stort sett legat på den 18:e versen, vilken tydligt visar vad denna artikel avser uppdaga för läsaren. Faktum är att även vers 15 visar att den utlovade profeten inte kan vara från Israels barn utan är från deras bröder, det vill sägas Ismaels barn.

I vers 18:15 talar Moses (frid vare med honom) till israeliterna:

”Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till”

Följande frågor förtydligar versens tolkning för läsaren:

 1. ”din” vem är du? Alla är ense om att du pronomen här avser Israels barn
 2. ”mig” reflexiv singular pronomen och avser talaren, i detta fall profeten Moses själv.
 3. ”dina”, vem är du och vilka är dina ”bröder”? ”Du” refererar till Israels barn. Men i fråga om identifiering av ”dina bröders led” går folk isär. Det beror inte på att det är något otydligt utan eftersom acceptansen av det givna svaret medför stora konsekvenser som judiska och kristna teologer har svårt att acceptera. Som det framgår av denna artikel resulterar det kristna svaret att du och dina bröder är identiska. En sådan paradoxal uppfattning är varken logiskt eller språkligt korrekt. Finns det någon bibelvers som visar att israeliter och deras bröder kan vara identiska? Det finns faktiskt inget bibliskt stöd heller.[2]

Versens innebörd och tydlighet lämnar inte något utrymme för missförstånd, men för den som resonerar att du och din bror avser en och samma person är alla misstolkningar möjliga. Profetian ovan innehåller många andra viktiga detaljer som nedan tas upp.

I vers 18 talar Gud med Moses om Israels barn. Versen lyder: ”Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led”. Vad innebär bröders led?[3] Kan det åsyfta israeliterna eller andra folk?

Profeten Isaks kända[4] avkomma och släktled kallades och kallas för israeliter, medan hans äldre broder Ismaels släktled kallades och kallas för araber; dock inte alla araber. Profeten som vers 18:18 utlovar är inte från israeliternas led utan från deras bröders led.

En del kristna apologeter menar att man först skall undersöka hur termen bröder används i Bibeln innan man försöker applicera profetian på någon. I själva verket är det uppenbart att israeliternas bröder inte kan vara israeliterna själva. Om man utforskar termen bröder finner man att termen används på samma sätt som vi idag använder den. Bibeln talar om olika stammar, vilka härstammar från Abraham, som israeliternas bröder. Vi finner aldrig någon bibelvers där israeliterna och deras bröder beskrivs som en och samma. Det finns däremot ställen där Ismael eller hans avkomma beskrivs som judarnas bröder:

”Mer vildåsna än människa skall han vara, han skall slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder skall han bo.”( I Mos16:12)

”Detta är Ismaels söner med namnen i åldersordning: Nevajot, hans förstfödde, Kedar, tolv hövdingar och deras stammar […]De hade sina boplatser från Havila fram till Shur, öster om Egypten. Öster om alla sina bröder hade han sina lägerplatser.” (I Mos 25:13-18)

Verserna beskriver utvecklingen för profeten Ismaels avkomma. Den sista meningen i versen är intressant att fundera över: Vilka är ”sina bröder”? Är det Ismaels barn eller deras bröder israeliterna? Här är alla överens om att vara logiska och acceptera att sina bröder inte kan vara Ismael eller ismaeliterna utan det är israeliterna. Men om de på samma språkliga, bibliska och logiska grunder också accepterar att versen inte handlar om någon profet från israeliters led utan från deras bröders led medför medgivandet oönskade konsekvenser.

Det är tydligt för varje objektiv läsare att enligt profetian måste det komma en profet som israeliterna måste lyssna till. En profet som inte tillhör deras led utan härstammar från deras bröders led. Profetian i sig bevisar givetvis inte att denna utlovade profet måste med nödvändighet vara profeten Muhammed(s). Den forcerar däremot den som verkligen tror på Gud och Bibeln att inte blunda för det faktum att denne skall vänta en profet som skall komma från Ismaels barn.

Vill man inte tro på Honom helgar inte det att man sjunker till en irrationell nivå där man tvingas hävda att du och dina bröder är en samma person eller att de och deras bröder är samma individer. Ett tips för de som vägrar tro på profeten Muhammed, att välja en annan mindre ologisk utväg; exempelvis att de accepterar att profetian talar om Ismaels barn men att de inte tror att det är just den profet som muslimerna tror på. Detta är ett korrekt och rationellt svar som muslimen måste acceptera och visa varför den utlovade profeten måste vara just profeten Muhammed.

Läsaren kommer dock att lägga märke till att Bibelns profetior tydligt talar om en profet som uppstår i Arabiennärmare bestämt i Mecka. Han skall på flykt mot Medina och kriga för rättvisan samt även att hans namn är Muhammed. [5]

Förmodligen är tydligheten kring diskussionen kring bröders led mer uppenbart att behöva belysas. Men för tydlighetens skull diskuteras andra väsentliga bibliska verser som bekräftar den muslimska tesen. Intressant något några sidor efter profetian som vi hittills diskuterat förekommer samma formulering, dina bröder:

Du skall inte visa avsky för edomeerna, ty de är dina bröder (5 Mos 23:7)

Edomeerna härstammar från Jakobs bror Esau vilken var profeten Isaks äldsta son. Pronomen ”du” refererar till israeliterna och dina bröder är edomeerna. Såsom i kapitel 18 tilltalas israeliternas samtliga tolv stammar med pronomen du; dina bröder kan därför inte vara du själv utan edomeerna vilka var Esaus avkomma. Frågan som läsaren bör fundera över: Vad är anledningen som låter exegeterna vara överens om denna vers men inte överens om 5Mos 18:15 trots att det också handlar om israeliterna vilka tilltalas med samma pronomen? Beror det på något annat än att den sistnämnda versen säger att det är en stor profet från israeliternas bröder? Det finns flera verser där pronomen du används om samtliga israeliter och possessiv pronomen din om deras släktstammar:

Från Kadesh skickade Mose följande budskap till kungen av Edom: “Så säger din broder Israel: (4 Mos 20:14)

Vi vandrade fram bland våra[6] bröder, Esaus ättlingar (5 Mos 2:8)

Det som är språkligt självklart är också en självklarhet i det bibliska språkbruket. Detta är tydligt och egentligen ingenting man behöver förklara eller analysera, men då muslimer oftast blir utmanade att utifrån bibeln visa att israeliternas bröder är ismaeliter och inte israeliterna själva, har verserna ovan tagits upp. Dessa visar tydligt att Ismaels barn är judarnas bröder eller även edomeerna vilka Bibeln fördömer. Detta eftersom edomeerna, israeliter och ismaeliter har en gemensam fader.  är också judarnas bröder då deras gemensamma far är profeten Jakob (frid vare med honom).

Kan inte vers 5 Mos 18:15,18 referera till edomeerna? Varför vill muslimer att det skall vara ismaeliter? Denna invändning är både hållbar och intressant för att kunna begränsa profetian endast till ismaeliterna och utesluta edomeerna måste muslimer komma med klara belägg. Innan vi går vidare vill vi påminna att varje bibelorienterad individ[7] känner till att både Ismael och hans avkomma har fått välsignelse av Gud, inget som varken Esau eller hans avkomma edomeerna har fått. Det i sig borde räcka för att utesluta Esaus avkomma och se ismaeliterna som den enda stammen från vilken den utlovade profeten härstammar. Men det är alltid nyttigt att erbjuda mer evidens, inte minst från bibeln. Bibelsällskapets uppslagsbok förklarar följande om edomeerna:

En mängd profetiska domsord är riktade mot edomeerna, t.ex. Am 1:11 f.; Jes 34; Jer 49:7-22. Flera texter från tiden efter Sydrikets fall 587 f.Kr. uttrycker bitterhet över att de utnyttjat israeliternas nödläge efter nederlaget (Klag 4:21 f.; Hes 35:1-15; Ob v. 1-15).[8]

Andra bibelverser belyser tydligt om att Gud skall utrota Esaus avkomma:

Jakobs folk skall bli en eld och Josefs folk en låga, men Esaus folk blir till halm, de skall antändas och förtäras. Ingen skall överleva av Esaus folk. Herren har talat. (Obajda v.18)

Israeliternas bröder enligt Bibeln är antingen ismaeliterna eller edomeerna och då de senare utesluts kvarstår endast Ismaels avkomma.

Undersökning av benämningen bröders led visar ett annat intressant resultat nämligen att ”bröders led” eller ”bröders mitt”[9] används endast fyra gånger och i samtliga fall handlar versen om den utlovade profeten![10]

Den som inte kan skilja mellan ”er själva” och ”era bröders led” behöver heller inte bemöda sig att läsa vidare. En sådan person som inte kan acceptera denna enkla logik bör vända sig till Gud och be Honom om hjälp. Man bör också fundera över vad ens intention är när man läser en sådan text. Läser man med öppet sinne eller läser man bestämt att inget får handla om profeten Muhammed? Gud är kärleksfull och kommer att genomsyra ens hjärta om man har eller försöker ha en ren intention och alltid söker Skaparens närhet. Guds ljus och kärlek svävar runt våra hjärtan och det är bara vi som väljer att vändabort från Honom och Hans oändliga nåd.

Ett tips för den som trots allt som hittills skrivits att se israeliternas bröder i 5Mos 18:15, 18 som israeliterna själva att genast sluta läsa denna artikel. Detta eftersom en fortsatt läsning medför mer envishet och en stor börda under domedagen. Den dag när Gud ställer denne till svars och frågar: Hur kunde du trots förnuftet du fått säga att israeliternas bröder är israeliterna själva? Hur kunde du fortsätta hävda att du och dina bröder är en och samma? Denna artikel avser inte låta någon att må dåligt av att läsa den utan är ett försök att granska omdiskuterade eller nya profetior som visar att Bibeln talar om en profet som kristna liksom judar bör följa. Men den som inte accepterar detta kapitel kommer garanterat att må dåligt av att fortsätta läsa andra mer avancerade artiklar.

Läs vidare

[1] Se andra artiklar på denna hemsida vilka referera till bland annat till 1 Mos 12:2-3, 1 Mos 17:4, 1 Mos 21:13

[2] Vi välkomnar den som kanske har något bibliskt stöd som stödjer den kristna tolkningen av vers 5Mos 18:15.

[3] Orden ”bröders led” som diskuteras nedan har endast använts fyra gånger i Bibeln och i samtliga fall handlar det om profeten som skall komma ur judarnas bröders led.

[4] Då det endast är Jakobs barn som kallas för israeliter, bör man nämna att Esau, som var Jakobs äldre bror, också hade avkomma vilka enligt de flesta utgör edomeerna. Dessa är dock inte aktuella för profetian som det framgår senare av analysen.

[5] Genom flera artiklar som presenteras på denna hemsida.

[6] Våra, alltså vi Israels barn, bröder är Esaus ättlingar.

[7] Inte minst genom andra artiklar som vi lagt på denna hemsida.

[8] http://www.Bibeln.se/las/uppslagsdel/e/edom (2015-01-29)

[9] Enligt vissa översättningar

[10] 5 Mos 18:15,18 samt två verser som refererar till dessa två Apg. 3:22 samt  7:37; de två sista är skrivna av kristna som menar att den utlovade är Kristus.

Den utlovade profeten II

Kan den utlovade profeten vara Kristus?

Jesus Kristus kan inte vara den som dessa verser banar väg för inte minst för att han inte är från israeliternas bröder utan från deras bröders led. Om vi bortser från detta hinder så säger profetian att den utlovade profeten är lik Moses. Den som vill applicera profetian på Jesus borde visa på vilket sätt är han lik profeten Moses. Vi lägger snart märke till att Jesus, oavsett om man ser honom som Gud, människa eller både Gud och människa som kristna tror, inte kan vara lik Moses. Om man ser honom som en människa så saknar man bibliska grunder för att visa att han är lik Moses. Att se honom som Gud, som de flesta kristna gör, löser inte problemet då Gud inte på något sätt kan jämföras med sin skapade Moses. I och med detta samt att Kristus själv härstammar från israeliternas kan han omöjligen vara den utlovade profeten.

Vem är då profeten Ha Nabi som judar än idag väntar på? Judarna väntar än idag på honom vid sidan av två andra gestalter, Messias (Kristus) och Elia. Profeten som Femte Moseboken banar väg för är inte någon profet lik de andra. Han är profeternas sigill. Han är den sista och största bland dem, den som judarna tänkte på när någon frågade Johannes döparen: Är du profeten? Och Johannes (f) visste genast vilken profet de tänkte på och meddelade att han inte var profeten. Av analysen nedan framstår det tydligt varför denna profet är speciell bland andra profeter och därmed omtalas i bestämd form.

En mycket viktig punkt som denna profetia inkluderar är att förbundet mellan Gud och Israels barn kommer att upplösas och ett nytt förbund med nya kriterier kommer att upprättas. Tidigare hade Gud ett förbund med Israels barn, vilket innebar att den som föddes som en israelit ingick i förbundet; något som israeliterna än idag vidhåller. Kriteriet för att tillhöra Guds folk och därmed ingå i förbundet vid den utlovade profetens ankomst är att lyda honom. Den som trotsar profeten utesluts inte endast från förbundet utan Gud kräver också vedergällning av den. Detta medför att när profeten kommer är nationerna som hör hans budskap ålagda att tro och lyda honom, israeliter såväl som andra nationer.

Denne utlovade profet skiljer sig därmed från alla andra bibliska profeter, vilka var begränsade till endast ett folk; inklusive Kristus själv som predikade endast för judarna och liknade de andra folken, enligt Matteus 15:26 eller Markus 7:27, vid hundar.[1] De nyssnämnda bibelverser visar att kriterierna för att tillhöra Guds folk, under Kristus tid, fortfarande var att härstamma från profeten Jakob, som fick heta Israel. Andra folk liknades vid hundar, medan israeliterna fortfarande beskrivs som Guds folk.  Man kan läsa i Nya Testamentet att Kristus under flera tillfällen vägrade att predika för hedningar, eller ens ta emot hedningar (”hundar”) som starkt trodde på hans sanningsenlighet.

 

Utifrån analysen som hittills gjorts framgår flera viktiga fakta om den utlovade profeten:

 1. Han är inte från Israels barn utan från deras bröder, Ismaels barn.
 2. Gud kommer att lägga sina ord i hans mun. Han kommer inte att få någon skrift såsom Moses utan han kommer att höra Guds ord och uttala dem.
 3. Han kommer att upplösa förbundet mellan Gud och israeliterna. Det nya förbundets grund är inte släktband längre utan andligt, att lyssna på Guds utlovade profet. Gör man inte det kommer man inte att tillhöra Guds folk. Detta visar profetens storhet. Alla de tidigare trotsades i Bibeln varav de sista var Johannes och Kristus, men trots allt var Israels barn fortfarande Guds folk, enligt bibeln. Men att inte lyssna på den utlovade profeten räcker för att man skall uteslutas från kretsen Guds folk.
 4. Han är därmed historians mest speciella profet.
 5. Han är lik Moses.

Den sista punkten belyses under följande rubrik

 

Muslimers argument att den utlovade är profeten Muhammed

Utöver analysen ovan finns det andra punkter som muslimer använder för att underbygga tesen att den utlovade profeten är profeten Muhammed.

 1. Denne profet talar Guds ord; han talar inte av sig själv utan endast det Gud befaller honom att tala. Folk måste lyda honom då han speglar Guds vilja och myndighet. Denna beskrivning i 5Mos 18:15,18–19 är i stort sätt identisk med den utlovade Parakleten som Jesus under skärtorsdagen talar om.[2]

”Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala;”(Joh.16:13).

Jesus utlovar en profet som kommer efter honom, en profet skall tala Guds ord. Därmed ser vi att de två mest speciella och kända profeter från Israelsbarn, Moses och Kristus, talade om och utlovade den stora profeten.

 1. Kristus är Messias som judarna väntade på vid sidan av två andra: den utlovade profeten och Elia. Det intressanta är att dagens kristna inte ens kallar Kristus för profet, utan Guds son eller Gud själv; trots det menar de att han var den utlovade profeten.[3]
 2. Profetian säger att profeten inte skall vara från israeliternas led utan från deras bröders led. Jesus Kristus är ju en av israeliterna, inte av deras bröders led.
 3. Denne profet skall vara lik Moses och som vi nedan skall se är den profet som mest liknar Moses profeten Muhammed och den som skiljer sig mest från honom är Jesus Kristus! Därför kan Jesus inte vara den som 5Mos 18:15-18 utlovar.

Följande är några likheter mellan profeterna Moses och Muhammed(frid vare med dem) samtliga likheter är också olikheter mellan Kristus och Moses:

 

 • Båda profeterna hade fäder, medan Kristus, enligt både bibeln eller koranen, inte hade någon biologisk far; hans kyska mor blev havande genom ett mirakel.
 • Båda gifte sig innan profetskapet
 • Båda var fattiga när de gifte sig
 • Ingen av dem friade till sin första kvinna utan i både fallen var det någon av den första kvinnans släkt som talade med profeterna om äktenskapet.
 • Båda var gifta med flera fruar medan Kristus förblev ogift.
 • Båda jobbade en del av sitt liv som herdar.
 • De fick sin uppenbarelse på ett berg.
 • Båda kom med nya lagar, vilket inte är fallet när det gäller Jesus.
 • Båda var tvungna att flytta från platsen de var födda på. De flyttade för att inte mördas och kom tillbaka med mer makt. Jesus var däremot en vandrande predikant som gick runt i städerna för att meddela budskapet till israeliterna.
 • Båda två utmanade stora härskare att stödja budskapet och underkasta sig Herren.[4] Kristus riktade budskapet till folket och endast det judiska folket.
 • Båda profeterna krigade och segrade.
 • Båda två var människor men Jesus var Gud enligt kristna.
 • Profeterna Moses och Muhammed frid vare med dem gick bort, medan Kristus levde vidare.
 • Moses bad Gud om att få sin bror Aron som sin medhjälpare och profeten Muhammed(s) bad Gud stödja honom genom sin kusin Ali, vilken han också kallade för bror. Profeten Muhammed sade till Ali: Din position till mig, är lik Arons position till Moses, undantaget att det inte finns någon profet efter mig. أنت مني بمنزلة ‏ ‏هارون ‏ ‏من ‏ ‏موسى ‏ ‏إلا أنه لا نبي بعدي ‏.[5] Kristus däremot valde bort sina bröder; hans medhjälpare var andra judar.
 • Både Moses(f) och Muhammed (s)tog sitt folk från mörkren mot ljuset; Jesus däremot ville reformera och låta folket lyda och förstå lagen som Moses kom med.[6]
 • Båda två hade stort antal anhängare.
 • Bakom Moses och profetens liv och bortgång uppstod inga teorier men däremot fick vi olika teorier om Kristus korsfästes eller inte, och om han blev korsfäst, varför blev han det?

 Läs vidare

[1] Som muslimer tror vi inte att Kristus kan ha uttalat sig om icke judar.

[2] Läs artikeln ”Utlovade Kristus profeten Muhammed” Som vi kommer att lägga upp i form av en artikelserie

[3] Joh. 1:20-22 berättas det att judarna frågade Johannes döparen om tre personer: Profeten, Messias (Kristus) samt Elia. Han förklarade för dem att han inte var någon av dem.

[4] Profeten skickade budskapet till bland annat Persiens kung och romarna, vilka Han utmanade att underkasta sig och blir muslimer.

[5] Sahih Al-Bukhari vol. 5 bok 59 hadith 700

http://www.iium.edu.my/deed/hadith/bukhari/059_sbt.html (2012-11-29)

Sahih Muslim bok nr 31 hadith nr 5913, nämns även som hadith nummer 5916

http://www.iium.edu.my/deed/hadith/muslim/031_smt.html (2012-11-29)

[6] Se Matteus 5:18

Den utlovade profeten III

Vad säger oss ”Bröders led”?

Efter denna kortfattade analys kan det vara intressant att analysera profetian på ett annorlunda plan. En del intressanta frågor som man bör fundera över är följande:

 

 1. Är den utlovade profeten någon vanlig eller speciell profet? Kristna och judar är ense om att profetian handlar om en stor och speciell profet.
 2. Menade Gud verkligen att profeten skulle komma från israeliterna som kristna hävdar? Om ja: Varför sa Han att den utlovade är från deras bröder och inte från israeliterna vilket borde vara fallet om den utlovade verkligen var från israeliterna?
 3. Vad menar Gud med denna profetia? Att en israelisk profet kommer att uppstå bland israeliterna? Vad är det som är speciellt med den här profeten? Det fanns hundratals mer eller mindre kända profeter som uppstod från Isaaks barn (alltså från israeliterna). Vilken av dessa profeter handlar profetian om?
 4. Om profetian hade sagt att den utlovade inte härstammade från israeliterna skulle det utesluta alla de bibliska profeterna men inget mer? Den utlovade i så fall kunde vara en spanjor, svensk, indier etcetera men inte israelit. Profetian säger att han är från israeliternas bröders led.
 5. Om profeten skulle komma från israeliterna som kristna tror, hur skulle man i så fall känna igen honom? Vilka är hans kännetecken? Det enda tydliga kännetecknet som verserna ovan lämnar om honom är från ismaelsbarn och därmed behöver judarna inte förvirras för att leta den utlovade profeten bland sina bröder ismaeliterna. Detta eftersom det endast uppstod en profet från denna stam. Om det hade uppstått tiotals profeter från Ismaels barn skulle icke muslimen med fog kunna öppna möjligheten att den utlovade profeten kunde vara vem som helst bland dessa profeter.

 

Om den utlovade profeten var från israeliterna så är det inte något tydligt kännetecken eftersom tiotals profeter har uppstått sedan Moses bortgång.

Den viktiga frågan som varje läsare bör fundera över hur kan den mest stora profeten som utlovas i bibeln beskrivs med vaga kännetecken? Frågan försvinner så fort vi accepterar att den utlovades mest tydliga kännetecken är att han inte är israelit utan ismaelit.

 

Slutligen finner man ingen anledning till varför versen säger att profeten härstammar från israeliternas bröders led, mer än den givna anledningen och svaret att profeten inte skulle vara från dem utan från deras bröders led, det vill säga Ismaels barn.

Vidare meddelar verserna oss att den som påstår sig vara den utlovade profet och påstår sig tala i Guds Namn kommer Gud att utrota en sådan man. Intressant nog finner vi en exakt vad Koranen säger om profeten:

 

”Denna [Koran] uttalas visserligen av ett storsint Sändebud; detta är inte någon poets uttalande. Få av er kommer till tro! Inte heller är detta någon spåmans utsagor, få är ni som erinras! [Denna Koran] uppenbaras av världarnas Herre! Och om han[profeten] tillskrev oss fabricerade uttalanden, skulle vi gripa honom med makt, sedan skulle skära pulsådern. Då kan ingen av er avvärja detta från honom! Detta är en påminnelse till dem gudfruktiga.(Koranen 69:40-48)

 

Enligt bibel- samt koranverserna som citerats ovan utrotar Gud den som påstår sig vara den utlovade profeten, eller ens en profet. Gud avslöjar lögnare som påstår sig vara profeter och tala Guds ord.

Från den här profetian kan man härleda att en stor profet kommer att sändas från ismaeliternas led. Man vet också att de som hör på honom är Guds folk och alla andra kommer att uteslutas från förbundet. Vem är denne profet? Utöver det att han är ismaelit, talar Guds ord och blir det nya förbundets herre, finns det inte mycket vi får veta om den utlovade. Men de profetior som kommer att tas upp i denna hemsida är som olika pusselbitar som visar bilden på vem nationernas vänta är.

Ett intressant försök

Faktum är att resonemanget ovan är tydlig nog. Därför väljer de flesta exegeterna att inte röra de aktuella verserna mer än att tillskriva profetian Kristus. Ett bra försök och egentligen det enda som kan diskuteras, är möjligheten att 5Mos 18 handlar om leviterna vilka var en av israeliternas tolv stammar. Därmed är den utlovade från deras bröders led, de övriga elva stammarna från Israels barn. Detta är ett mycket bättre försök än den ologiska framhållningen som går mot all språkbruk, att du(Israel) och dina bröder är en och samma. Tolkningen att kapitlet talar till leviter är:

De levitiska prästerna, hela Levis stam, skall till skillnad från de andra israeliterna inte få någon andel eller egendom. De skall leva av Herrens eldoffer och hans egendom.  Någon egendom bland sina bröder skall de inte ha. Herren är deras egendom, så som han har lovat dem. (5 Mos.18:1-2)

Vidare skriver de som står bakom detta försök:

”Kontexten visar att Moses talar till den levitiska stammen, vilka är en av Israels 12 stammar. Detta demonstrerar att uttrycket “deras bröders led” refererar till en av Israels resterande stammar. Uttrycket “deras bröders led” är med andra ord “leviternas bröders led”. Leviternas bröder är Israels resterande stammar. Med detta i minne förstår vi att Herren Gud i Mos 18:18-19 lovar att en profet ska träda fram ur leviternas bröders led, nämligen ur en av Israels resterande 11 stammar”

Jag tror och hoppas att de som skrev dessa rader var helt ärliga i sitt försök att skydda den kristna tron och att återge texten på ett ärligt sätt. Citaten är fin skrivit och innehåller inte några orimligheter som andra kristna exegeter tvingar sig in i. Med detta tror skribenterna att de lyckats lösa ett problem som andra apologeter inte kunnat göra sedan hundratals år tillbaka. Hur som helst jag är skyldig de ett tack eftersom ingen kristen som jag diskuterat versen med erkänt att de och deras bröder refererar till två olika grupper. Istället som det påpekades ovan menar alla att det är hur tydligt som helst att ”de” och ”deras bröder ” är en och samma grupp.

De som skrev dessa rader borde dock ställa sig frågan hur kommer det sig att kända exegeter inte valt och inte heller väljer att beröra problemen kring 5 Mos 18:15-18? Inte minst med tanke på att muslimer har sedan hundratals år tillbaka referat till denna profetia. Svaret är enkelt, påstående att verserna talar om och till leviterna är hållbart och övertygar endast den som inte är bibelorienterad. Svaret bygger på en okunskap eller kanske en medveten vilseledning. Nedan visas bristerna i denna förklaring och förhoppningen är att de som erkänt att de och deras bröder är två olika grupper inte ger upp denna självklara uppfattning.

Faktum är att vers 1-8 handlar om särskilda lagar som rör leviterna men inte de andra 11 stammarna. Men från vers 9 handlar texten om hela Israels 12 stammar. Det finns inget som tyder på att texten fortfarande handlar om leviterna utan tvärttom allt visar att texten berör hela Israelsbarn. Läsarens tålamod kommer förhoppningsvis att vara lönsamt. Lägg märke att verserna använder du om israeliterna/leviterna:

När du kommer till det land som Herren, din Gud, vill ge dig får du inte ta efter de skändligheter som folken där begår[…]Herren, din Gud, driver undan folken för digDu skall vara fläckfri inför Herren, din Gud. Dessa folk som du skall driva undan lyssnar till teckentydare och spåmän, men dig har Herren, din Gud, inte tillåtit att göra så. Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till.[1](5 Mos 18:9-15 min fettmarkering)

Tidigare i kapitlet förtydligades problematiken med antagandet att du är alla Israelsbarn om den kristna vill visa att dina bröder också är Israelsbarn. När vi nu ersätter du med leviterna får vi genast problem. Några frågor som tas upp alltefter fettmarkeringen ovan:

 • Vem är du och vad är det för land som Gud vill ge dig? Har Gud lovat israeliterna det utlovade landet eller endast leviterna? Svaret är givet och enkelt.
 1. Vem är du som Gud driver folken undan dig? Vem är du som måste vara fläckfri? Återigen: Är det israeliterna som Gud utför detta för eller bara leviterna? Vem är det som måste vara fläckfri, israeliter eller bara levit stammen?
 • Vem är du som skall driva undan folk som lyssnar på spådom? Är det leviterna som plötsligt måste driva bort folk? Vad skall de alla andra stammarna göra? Är inte det uppenbart att du refererar till Israels barn
 • Om vi antar att du refererar till leviter så har vi uteslutit att den utlovade härstammar från dem, och frågan är därmed vilken av dem elva stammarna härstammar den utlovade profeten från?

 

Förhoppningsvis inser läsaren att texten påbjuder både judar och kristna att lyda profeten som Gud sänder från israeliternas bröder.

[1] Ni är alla överens om att den åsyftar israeliterna.