Profeten Muhammeds namn och titel i Uppenbarelseboken!

Profeten Muhammeds namn och titel i Uppenbarelseboken!

Uppenbarelseboken, såsom framgår av namnet, uppenbarar framtida händelser för läsaren. Kristna är ense om detta; något som lärjungen Johannes skriver alldeles i början av boken:

Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, som Gud gav honom för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes Upp 1:1.

Denna apokalyptiska skrift, från slutet av det första seklet, omfattar flera intressanta profetior som utlovar några personer vars uppgift är global, till skillnad från de tidiga profeterna vilka endast riktade sig till ett begränsa folk, nästan endast israeliter.[1] Det intressanta med denna skrift är att den visar att lärjungarna som vid slutet av första seklet fortfarande var vid liv väntade på ansedda och utlovade personer efter Kristus.

I uppenbarelseboken finns det flera profetior som relaterar tydligt till profeten Muhammed (s) samt koranen som den sista uppenbarelsen. Vi kommer att presentera flera av dessa profetior som på ett enkelt och tydligt sätt visar att dessa profetior har efter cirka 2000 år endast haft en alternativ uppfyllelse.

Följande vers avslöjar flera viktiga tecken på en stor framtidsgestalt:

Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst; och mannen som satt på den heter “Trofast och sannfärdig“, och han dömer och strider i rättfärdighet[…] och hade ett namn där skrivet, som ingen känner utom han själv[…]och det namn han har fått är “Guds Ord”(Uppenbarelseboken 19:11-13).

Smith och Van Dykes arabiska översättning lyder som nedan. Jag fetmarkerar titlarna vilka underströks ovan i den svenska översättningen:

ثم رايت السماء مفتوحة و اذا فرس ابيض و الجالس عليه يدعى امينا[2] و صادقا[3] و بالعدل يحكم و يحارب

Den svenska översättningen meddelar att den utlovade heter Trofast och sannfärdig men i själva verket säger det grekiska originalet καλέω kaleō vilket betyder kallas. Kallas kan relatera till namn men också till titel. Eftersom vesen tydligt säger att namnet är något annat, något speciellt som endast tillhör Gud har de flesta översättare insett att ” Trofast och sannfärdig” inte är namnen utan titlar. Därför helt korrekt väljer Smith och Van Dyke att översätta καλέω till يدعى dvs. den utlovade heter varken trofast eller sannfärdig utan benämns med dessa titlar; andra översättningar som också bekräftar detta är: Geneva Bible 1587, James Murdock, World English Bible.

Utifrån denna vers får vi inte endast veta den utlovades två främsta titlar utan även något viktigt om hans namn. Namnet är något speciellt som ingen känner utom den utlovade och närmare bestämt är namnet ”Guds ord”. Vad är det för namn? Frasen ” ingen känner utom han själv”, som handlar om namnet, ger inte någon komplett information och är svårförståelig.

Personligen tror jag inte det som gör att frasen blir begriplig är att omvandla verbet att känna, nōscō på latin, från aktiv till passiv form. Namnet är Guds ord och ingen kommer att igenkännas med detta namn innan den utlovade; det är min lösning för att göra vers 19:12 begriplig.

Hur skall vi förstå att den utlovades namn är ”Guds ord”? Finns det något namn som är Guds ord? Den utlovade heter definitivt inte ”Guds ord”. Den som läser profetian inser att kapitlet inte handlar om Jesus, men kristna exegeter menar att det är Kristus, han är Guds ord. Varför skall profetian tala om Kristus som han vore helt främmande för läsaren? Varför nämns inte Kristus namn här när den förekommer sex gånger i Uppenbarelseboken. Profetian säger att denne individ kommer att tilltalas som Sannfärdig och trofast, varför inte bara säga att Jesus kommer tillbaka? Varför säger profetian att hans namn kommer att vara ”Guds ord”? Om det är Kristus så heter han Jesus och om den kristne exegeten menar att Jesus kommer att ha ett annat namn så varför står det inte så? Dessutom ber jag läsaren att fundera över: heter Kristus Gud? Eller heter han Guds ord? Är Kristus Guds ord eller heter han så? Säger profetian att den utlovade hette eller var Guds ord eller att hans namn kommer att vara det? Det är tydligt för den ärlige läsaren att versen handlar om någon annan individ som inte är känd för kristenheten, något som profetian både bildligt och bokstavligt uttrycker.

”Guds ord” betyder ett ord som tillhör Gud. Även här finner jag den enda lösningen vara att acceptera att den utlovades namn är ett ord som endast tillhör Gud och inte att han kommer att heta ”Guds ord”. Vad är det för ”ord” som endast tillhör Gud och samtidigt kunna användas som ett namn?

Har någon person kommit sedan denne profetia skrivits av Johannes? Har 1900 års historia bevittnat någon person vars främsta titlar är ”Trofast och sannfärdig” med ett namn består i ett ord som endast tillhör Gud? En man som dessutom krigat för rättvisan? Finns det någon utlovad person som uppfyller dessa kriterier?

Det första kapitlet i Koranen börjar efter Guds namn med:” All pris tillhör Gud”( الْحَمْدُ لِلّـه). Det är inte bara en koranisk lära utan en monoteistisk uppfattning. Det är endast det goda som bör prisas och allt som är gott i existensen härrör från Gud därav bör monoteisten inse att all dyrkan, prisande och strävan som människan utför bör riktas till Gud. Den utlovade kommer att få det här namnet ” den prisade ” eftersom han är den profet som kommer att prisas av alla nationer då han är nationernas profet:

Hemdat kol ha-goyim הגוים כל חמדת Alla nationernas längtan (Hag 2:7)[4]

Översättarna här har valt oftast att välja betydelsen längtan.[5] Men faktum är att termen Hemdats (חמדת) främsta betydelse är prisandet och namnet Muhammed (محمد) är från roten Hamd (حمد) dvs. att prisa, ett semitiskt ord om vilket vi läser i The American Heritage Dictionary:

Appendix II Semitic Roots

Hmd. DEFINITION: Central Semitic, to desire, delight in, praise. Muhammad, from Arabic muammad, praised, commendable, passive participle of ammada, to praise highly, derived stem of amida, to praise, extol.[6]

Citaten att namnet Muhammed är från roten Hamada, vilket förekommer i den bibliska profetian 2:7.

Den utlovade enligt Uppenbarelseboken 19:11-13 har ett namn med ett ord som endast tillhör Gud; och prisandet tillhör endast Gud. Det finns andra ord som endast tillhör Gud exempelvis dyrka, men kan vi förvänta oss någon som heter den dyrkade? Namnet måste därför vara något som tillhör Gud men också kunna användas som ett namn av en människa. Därmed kan vi härleda att det finns starka indikationer på att namnet på den väntade som skall kriga för rättvisan är Muhammed, dvs. den prisade. Detta är inget som vi säkert kan veta men inget annat alternativt namn verkar fylla kriteriet att endast tillhöra gud.

Det dock mest avgörande och skakande är den utlovades titel, Trofast الأمين Sannfärdig الصادق. Den som kan arabiska och något ytligt om islams historia har redan i början av denna artikel insett att den som dessa två titlar tillskrivs är ingen annan än just profeten Muhammed. Redan under sen tonår, när han jobbade som herde för att hjälpa sin farbror, blev han känd och kallad av Meckaborna för just bibliska titlarna.[7] Det var just dessa titlar, vilka beskrev hans makalösa pålitlighet, som lät Khadija (f) senare hans fru att erbjuda honom jobb.

Läs gärna artikeln ”Profeternas roll i samhällen”, [8] där refererar vi till historikern Ibn Hisham (verksam 7-800talet) som berättar hur Meckas stammar vilka var på randen av ett inbördeskrig valde att godkänna den första mannen som inträder helgedomen Kaba får vara domaren i tvisten som uppstått mellan de stora stammarna. När alla såg på porten överraskades de av att den som kom in den unge mannen Muhammed. Då ropade alla med glädje ”Detta är den sannfärdige den pålitlige, vi accepterar hans beslut.” [9]

Profeten fick sitt unika namn Muhammed av sin farfar, Meckas hövding. Att han valde ett dittills okänd namn för sitt barnbarn förvånade araberna i Mecka vilka frågade om anledningen och fick svaret: ”Jag vill att han skall prisas av nationerna”. Profeten kan därför inte ha bestämt sitt unika namn. Kan han ha valt att sprida rykte om sin sanningsenlighet och trofasthet under tonåren för att han planerade applicera profetia om sig själv om mer än ett par decennier? Det är osannolikt inte minst på grund av att ryktet om hans titlar var något som folk kallade honom för inte ett något namn som han valde att sprida.

Utöver det som sagts ovan kan vi tillägga att denna profetia som denna artikel har tagit upp har varit och fortfarande är okänd för de flesta muslimerna. Det är först nu under senare tid som muslimer har upptäckt profetian i Uppenbarelseboken som de börjat ta upp den i diskussioner med kristna. Profetian på grund av sin tydlighet kommer därför att hjälpa många kristna att börja studera profeten Muhammeds (s) personlighet. Hade profetens namn och titlar varit en muslimsk fabrikation för att kunna applicera profetian på profeten Muhammed (s) skulle de sedan 600-talet prata om det. Men det har inte varit fallet. Detta till skillnad från en kände profetia där Jesus Kristus, enligt Johannes evangeliet kap. 14-16, talar om parakleten som kommer efter honom, där ser vi att muslimer har sedan 600-talet lyft upp profetian och försökt applicera den på profeten Muhammed (s).[10]

Därmed menar vi att bara det att profetian i Upp. 19:11 tar ordagrant upp profetens både titlar och även tydliga indikationer på vad hans namn kommer att vara, låter varje läsare även ateisten att inse att de bibliska profeterna måste ha varit sända av Gud. Hur annars kan Jesus visa för Johannes vad en person som skall komma i framtiden får heta och även exakt vad hans titlar kommer att vara??[11]

 

[1] Koranen talar dock om att Gud har sänt profeter till alla nationer. Koranen 35:24: Inget folk har blivit utan en varnare som levde och dog ibland dem.

[2] Amin och betyder Trofast

[3] Sadiq och betyder Sannfärdig

[4] Denna profetia tillsammans med andra profetior kommer att presenteras på denna hemsida.

[5] De betydelser som Strongs Hebrew and Greek dictionaries tar upp är: delight: – desire, goodly, pleasant, precious. Se ord nr H2531 och 2532

[6]  The American Heritage Dictionary of the English Language: http://web.archive.org/web/20080308174059/www.bartleby.com/61/roots/S128.html (2015-03-19)

[7] http://www.profeten.net/Muhammed/profetens-forsta-yrke-och-hans-bibliska-titlar/

[8] http://www.profeten.net/Muhammed/profeternas-roll-i-samhallen/

Se rubriken: ” Problemet med den svarta stenens inmontering”

[9] Siret Ibn Hisham, Vol. 1, s.192-197, Bihar ul-Anwar, Vol. 15, s.337, 412

[10] Vi kommer att presentera denna profetia på vår hemsida som handlar om Kristus: http://www.profeten.net/Jesus

[11] Denne profetia innehåller andra intressanta detaljer. Vi analyserar och diskuterar dessa detaljer i den kommande boken: Profeternas längtan efter nationernas väntan

Viktigt om de bibliska vittnesbörden om profeten Muhammed (s)

Viktigt om de bibliska vittnesbörden om profeten Muhammed (s)

Det finns några viktiga punkter som läsaren bör ta del av gällande hur vi förhåller oss till Bibeln och dess profetior. För enkelhetens skull numrerar vi dessa punkter:

 1. Dagens Bibel innehåller spår av det som profeterna har sagt och lärt. Bibeln kan därför inte betraktas som helt sant eller helt falsk. Denna uppfattning är något som vi delar med den akademiska institutionen.
 2. När vi tar upp en eller flera verser som anses enligt vår uppfattning utgöra en profetia visar vi med flera belägg på vilket sätt dessa verser skall tolkas som profetia. Ibland ser vi att alla detaljer i en profetia eller fortsättning på stycket inte på något sätt kan antas tillhöra profetian. I sådana fall lägger vi inte någon större vikt för att förklara de avvikande detaljerna eller motsägande fortsättningen på profetian.

Ibland förklarar vi varför, exempelvis när vi vill visa vem Abrahams son som skulle offras var. Där visar vi varför det är Ismael trots att versen tydligt säger Isaak. Anledningen är att namnet här är något väsentligt och utgör essensen i profetian och vi visar även att någon har ändrat namnet Ismael till Isaak. Vid andra tillfällen när detaljerna inte skadar profetian som helhet eller gör det men att det är avancerat att förklara varför dessa detaljer inte är viktiga eller kanske rena förvrängningar, har vi valt att inte kommentera dessa detaljer.

 1. Den kristne eller juden som kräver att man skall ta hänsyn till alla detaljer som finns i och runtomkring en profetia kommer med detta krav att lyckas reducera en del av profetior som vi presenterar på denna hemsida. Problem för dessa individer är att de i och med detta också har lyckats stryka, i stort sätt, alla texter som de anser vara profetior om Jesus Kristus.

Läsaren kommer att lägga märke att det vi påstår vara om profeten Muhammed innehåller relevant fakta och är en tydlig profetia men det som anses enligt kristna vara profetia om Jesus Kristus är problematisk. Några exempel:

Gud säger till Eva, efter att hon och Adam enligt Bibeln skall ha ätit av kunskaps träd:

” Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.”(1 Mos 3:15)

På vilket sätt handlar det om Kristus? Trots att versen säger att fiendskap kommer att råda mellan mannen och kvinnans säd, presenterar kristna exegeter något långt mer än en långsökt tolkning, där de försöker visa att säd relaterar till Kristus vilken besegrade satan på korset.[1]

Andra exempel: ” Så skall då Herren själv giva eder ett tecken: Se, den unga[2] kvinnan skall varda havande och föda en son, och hon skall giva honom namnet Immanuel.” (Jesaja 7:14).

Har Kristus kallats för Immanuel? Inte en enda gång så vitt det är känt; trots detta vill kristna exegeter att denna vers skall handla om Kristus.

Profeten David säger i en Psalm där han åkallar Gud:

”Hundar kretsar runt mig, en ondskans hop omger mig. De genomborrar mina händer och fötter.”

Det här tolkas som profetia om korsfästelsen, på grund av ordet genomborra vilket kan ha andra betydelser än i originalet än genomborra.

Utöver dessa exempel så anser kristna att de profetior som vi anser handla om profeten Muhammed avse Kristus. Läsaren får själv avgöra vem dessa verser handlar om.

 

 1. Profetiorna på denna hemsida är hämtade från en blivande bok: ”Profeternas längtan efter nationernas väntan.” De som är intresserade av denna bok vilken tar upp ett femtiotal profetior om profeten Muhammed(s) kan anmäla sitt intresse till info@profeten.net

 

[1] Se Bland andra John Gill, J. Darby, A. Clarke, Jamieson Fausset och Brown, Keik & Delitzesch etcetera.

[2] Jungfru enligt Svenska folkbibeln.

Israeliter, eviga förbundet och han som folken väntar på

Förbundet med Israelsbarn skall upphöra, när Guds sändebud kommer!

Det finns två viktiga poäng som vi bör ha i åtanke när vi läser denna artikel, dels att profeten Abraham skall fader till många folk, 1Mos 12:2-3, och dels att Gud talar om ett speciellt förbund där Abraham blir fader till många folk, 1Mos 17:4.

Man kan läsa i första Moseboken att Jakob frid vare med honom, medan han låg på sin dödsbädd, talar om att förbundet mellan Gud och Israelsbarn kommer upplösas.

 

Spiran skall förbli hos Juda, härskarstaven i hans hand. En gång skall han motta tribut och folken tvingas till lydnad (1Mos 49:10)[1]

 

Bibel 2000 års översättning är otydlig och med- eller omedvetet förvrängande, man kan inte riktigt förstå vad versen avser. Detta blir allt tydligare ju längre ner man kommer i denna artikel. Men 1917 års översättning är också problematisk men närmare originalet, även om översättarna har valt att nämna den korrekta översättningen mellan parantes.

 

Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo (Eller: till dess Silo kommer.) och folken bliva honom hörsamma.

 

Vilken läsare som helst undrar vad den underliga formuleringen ”till dess han kommer till Silo” från i Bibel 2000 betyder. Vem är ”han”? Vart är Silo? Varför skall förbundet upplösas när ”han” kommer till Silo?

Det som översättningen från 1917 har lagt mellan parantes innebär att judarna skall fortsätta ha den gudomliga makten tills Silo kommer. När Silo kommer, kommer folken att följa hörsamma. Silo skiljer sig därmed från de israeliska profeterna, eller härskarna, han kommer inte från samma stam, då versen meddelar att i samband med hans ankomst förlorar israeliterna sin auktoritet. Silo är inte heller begränsad till israeliterna utan han riktar sig till folken vilka kommer att buga för honom. Hans kraft kommer att dominera över alla nationer och de kommer att lyda honom. Vad betyder Silo? Är det ett namn, eller en egenskap? Det får man heller inte något svar på. Jehovas vittnen har en liknande översättning som 1917:

 

Spiran kommer inte att vika från Juda, inte heller befälhavarestaven från [platsen]mellan hans fötter, tills Silo kommer, och honom kommer folkens lydnad att tillhöra.(Nya världens översättning1992)[2]

 

Utöver av versens innehåll finner vi något intressanta i 1917 och Nya världens översättning, båda två översätter inte ordet ”Silo” utan gör bara en translitation[3] från hebreiskan? Kan det bero på att översättarna inte vet vad ordet betyder? Eller anser de att det är ett namn och således inte kan översättas? Dessa och flera andra frågor får läsaren snart svar på.

 

För att bli mer insatt i denna vers presenterar vi några andra översättningar. Lägg märke att i samtliga fall översätts inte Silo eller Shiloh:

 

The scepter shall not depart from Judah, nor a Lawgiver from between his feet, until Shiloh come. And the obedience of the peoples to him(MKJV)

 

The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh shall come: and to him shall be the gathering of the people. (Webster)

 

The scepter shal not depart from Iuda, and a law geuer from betweene his feete, vntyll Silo come: And vnto hym shall the gatheryng of the people be. (Bishops)

 

The sceptre will not depart from Judah, Nor the lawgiver from between his feet, Until Shiloh come, And to him will be the obedience of peoples. (Darby)

 

The scepter shall not depart from Iudah, nor a Lawegiuer from betweene his feete, vntill Shiloh come, and the people shall be gathered vnto him. (Geneva)

 

En viktig punkt som versen meddelar är att judarna skall fortsätta ha makt och lagstiftarna skall fortsätta vara från dem, tills Shilo kommer. Kommer Shilo själv att ha denna makt? Kommer han själv att vara lagstiftare? Utifrån denna vers kan man endast härleda att den här personen verkar själv få makten och lagstiftandet som fanns hos Judas stam tills Shilos ankomst.

 

Den äldsta kristna översättningen av bibeln heter Vulgata översättningen av Jerome Eusebis Hieronymus (340-420). Jerome översatte Nya Testamentet och Gamla Testamentet från hebreiska respektive grekiska. I hans översättning finns något som löser många frågor som dagens kristna översättare inte tar hänsyn till.

The sceptre shall not be taken away from Juda, nor a ruler from his thigh, till he come that is to be sent, and he shall be the expectation of nations.

 

Vulgata översättningen säger ” tills han kommer han som skall sändas, han som folken väntar på”. Han som skall sändas är sändebudet. Det finns två alternativa betydelser av det ord som transliterats till Silo eller Shiloh. Antingen betyder Silo ”han som skall sändas” eller ”han som saken tillhör”, den sista översättningen ger en otydlig betydelse, även om man enkelt kan härleda att ”saken” som tillhör honom, är det som tillhör judas avkomma tills Shilo kommer. Det är andra alternativet är också intressant, vilket betyder ”han som skall sändas, vilken folken väntar på”. Båda alternativen ger en bild av den utlovade personens storhet, härskarstaven (lagstiftningens stav) och spiran tillhör egentligen honom, men judarna skall ha det tills Silo kommer. Det mest troliga är att det ursprungliga ordet för Silo är שׁילוח vilket betyder sändas. Detta ord måste ha stått i originalet när Jerome, under 300-talet, översatte Bibeln från hebreiska. Dagens hebreiska bibel innehåller ett annat liknande ord שׁילה, vilket både uttalsmässigt och utseendemässigt liknar det alternativa ordet שׁילוח.

 

Kristna exegeter anser att versen utlovar en stor person vilken enligt de är Kristus frid vare med honom. De anser att Jesus Kristus är den utlovade som folken, icke judar, väntar på. Nedan är några bland dessa:

 

Which is Christ the Messiah, the giver of prosperity who will call the Gentiles to salvation.[4]

Till Christ’s coming, Judah possessed authority, but after his crucifixion this was shortened[5]

Judah shall continue a distinct tribe till the Messiah shall come[6]

 

Sändebudet är den som folken väntar på medan i de flesta översättningarna talas det om att folk skall lyda honom eller samlas kring honom. Skillnaden mellan översättningarna är inte något problem, grundtexten talar om att folken, vilka är icke judar, väntar på sändebudet som skall få makt och stifta lagar.[7]

Shilo som Vulgata översättningen tydligt uttrycker är den som nationerna väntar på. Muslimer hävdar att den utlovade är profeten Muhammed dels för att han inte härstammar från Judas och inte heller från de andra stammarna och dels eftersom han är den ende kände profet från Abrahams barn som riktade kallelsen till hela mänskligheten. Kan inte Kristus vara den utlovade? Det är omöjligt på grund av flera anledningar; nedan är några hinder för denna tolkning i punktform:

 • Jesus var själv från Israelsbarn och just från Judas stam. Hur kan han upplösa ett förbund, när han själv är en av profeterna inom just förbund? Den här profetian säger att icke judar kommer, vid Shilos ankomst, att bli Guds folk; det är således inte släktbandet som är kriteriet utan att lyssna på sändebudet, Shiloh.[8]
 • Profetian meddelar att allt skall tas från Israelsbarn i samband med Shilohs ankomst. Om Kristus var den utlovade skulle förbundet upplösas i samband med hans ankomst. Jesus kom stannade flera decennier och upplöste inte något förbund utan tvärtom betonade ständigt att han endast var sänt till för israeliterna. Inte nog med detta han meddelade också att förbundet kommer att tas från Israelsbarn; om det skulle ske under hans tid skulle han inte behöva förvirra folk utan uttrycka tydligt ”förbundet är upplöst och är given till ett annat folk”. Medan vi ser att Kristus behandlade judar som Guds förbundsfolk och vägrade dessutom att ta emot icke judar; samtidigt som han förklarade att förbundet skall ges till ett annat folk, något som sker i framtiden.[9]
 • Från versen härleds att Silo är också en härskare, då han får också härskarstaven. Kristus inte var någon härskare.

Det är nog nyttigt och intressant att även se på septuaginta bibelöversättningen från 200-talet f.Kr. Versen lyder då som nedan:

” A ruler shall not fail from Juda, nor a prince from his loins, until there come the things stored up for him; and he is the expectation of nations.”[10]

Auktoriteten tillhör Juda tills den väntade kommer och det speciella med honom är att han är den som alla nationer väntar på.

 

Det framgår från denna profetia att den gudomliga Spiran och härskarstaven skall förbli hos israels folk tills Shiloh kommer, han är den som folken väntar på. Det är allmänt känt att profeten Muhammed riktade budskapet till alla folk och alla folk har samlat sig kring hans lära. Att det finns kristna från alla nationer kan inte vara något argument då Kristus själv vände endast sig till israeliter. Kristendomens grundare är i själva verket Paulus vilken var en antikrist som berättade att han hade omvänt sig efter ett möte.[11]

Senare lägger vi upp artiklar som visar andra profetior om profeten Muhammed (s) som beskriver honom just som lagstiftaren från Mecka.

 

[1] Bibel 2000

[2]Nya världens översättning och även andra exegeter refererar till:

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. (Jesaja Isa 9:6)

Silo är alltså den som Jesaja också omtalar, men Jesaja 9:6 och flera andra texter handlar om Profeten Muhammed (s)

[3] Translitation innebär att skriva med latin bokstäver hur det hebreiska ordet uttalas.

[4] 1599 Geneva Bible Translation Notes

[5] Matthew Henry’s Concise Commentary on the Whole Bible

[6] Adam Clarke’s Commentary on the Bible

[7] Om man kopplar versen till andra bibliska profetior som finns ibland annat kapitel 42 i Jesaja, Joh. 16 som talar om en utlovad person som kommer med hela sanningen/rätten till alla folk, förstår man att alla dessa profetior handlar om en och samma Sändebud.

[8] Detta är nästan identiskt med det som berättas om honom i 5 Mos 18:18ff.

http://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[9] Mer om detta på www.profeten.net/jesus

[10] http://www.ecmarsh.com/lxx/Genesis/index.htm

[11] www.profeten.net/jesus

Profeterna Moses, Jesus och Muhammeds skrifter

Guds glans från Mecka

I 5:e Mose boken kapitel 33 läser vi en intressant profetia som talar om tre uppenbarelser; den första i Sinai, den andra vid Seir som ligger i Palestina och den tredje och största i Paran. Profetian handlar om de tre Abrahamitiska religionerna. Som läsaren kommer att lägga märke har en del översättare valt att förvränga versens betydelse, antagligen med syfte att missleda den funderande läsaren. Tanken är kanske att man inte skall utläsa någon profetia, eller att den inte handlar om profeten Muhammed, ifall någon ser versen som en profetia.

 

1917 års översättning:

Och detta är den välsignelse gudsmannen Mose gav Israels barn före sin död; han sade: “HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem. Ja, han vårdar sig om folken; folkets heliga äro alla under din hand. De ligga vid din fot, de hämta upp av dina ord. (5 Mos 33:1-3)

 

Svenska folkbibeln:

 

Detta är den välsignelse gudsmannen Mose uttalade över Israels barn före sin död: Han sade: ” HERREN kom från Sinai, från Seir gick hans sken upp över dem. Han strålade fram från berget Paran, ur skaran av mångtusen heliga. På hans högra sida brann i eld en lag för dem. I sanning, han älskar folken. Alla hans heliga är i din hand. De faller ner vid din fot, de tar emot av dina ord. (5 Mos 33:1-3)

 

Den översättning som är längts från originalet är Bibel 2000s översättning:

 

Detta är den välsignelse som gudsmannen Mose gav israeliterna före sin död. Han sade:

Herren kommer från Sinai, från Seir går han upp över sitt folk, från berget Paran träder han fram i glans. Han närmar sig från Kadeshöknen, han går längs Moabs branter.

Du älskar stammarna och har alla heliga i din hand. (5 Mos 33:1-3)

 

Sinai är där profeten Moses fick uppenbarelsen, Seir ligger i Palestina där Kristus fick uppenbarelsen. Det är allmänkänt att Moses fick uppenbarelsen i Sinai, och Kristus i Palestina där Seir ligger:

          Seir, a mountain of Idumaea and its aboriginal occupants, also one in Palestine: – Seir.[1]

 

Uppenbarelsen i Paran är annorlunda, den skiljer sig från de första två. Till skillnad från dem andra kommer Gud själv att träda fram Paran. Skillnaden mellan Paran uppenbarelsen som den sista Profeten fick och de andra tidigare var att, i Paran uppenbarelsen är Gud själv som är talaren, till skillnad från dem andra där profeter berättar Guds vilja och ord. Koranen är, enligt muslimer, Guds uppenbarade ord. I en tidigare artikelserie analyserade vi en profetia om den utlovade profeten, en stor profet som kommer från israeliternas bröders led, ismaeliter.[2]

Läsaren ser säkert intressanta och centrala skillnader mellan dessa tre översättningar. Ett tydligt exempel är att fundera över: Varför väljer de första översättningar pronomenet för tredje person för han som älskar folken medan den Bibel 2000 väljer pronomenet för den andra personen, du? Säger originalet du eller han? Den mest märkliga skillnaden är Bibel 2000s tillägg, ”Kadesh[3] öknen och Moabs branter”, vilken har fetmarkerats ovan.

 

Vulgata översättningen som är förislamisk, från 300-talet, är enklare att förstå och bjuder på intressant information som saknas i senare bibelversioner efter 600-talet, då profeten Muhammed predikade började predika. Översättningen lyder som nedan:

 

And he said: The Lord came from Sinai, and from Seir he rose up to us: he hath appeared from mount Pharan, and with him thousands of saints. In his right hand a fiery law. He hath loved the people, all the saints are in his hand: and they that approach to his feet, shall receive of his doctrine. (5 Mos 33:2ff)

 

Det som är svårt för icke muslimer att acceptera är att profetian handlar om de tre kända Abrahamitiska religionerna. Att dessa verser rör sig om en profetia kan man enkelt utläsa från texten. Kristna exegeter anser också att profetian handlar om Kristus.[4] Dessa exegeter kan inte förklara vem profetian om Paran handlar om vam den helige som älskar folken är? Det finns mycket som man kan utläsa fån denna profetia. Jag väljer att presentera några poäng i punktform:

 

 1. Gud har tre uppenbarelser i tre stadier, den första är i Sinai den andra i Palestina och den tredje i Paran. Paran är ett större område som rymmer bland annat delar av Sinai samt nordvästra Arabien, bland annat Mecka där profeten Ismael levde och begravdes.[5] Det intressanta är att det inte finns någon profet som har uppstått i Paran mer än en enda profet, profeten Muhammed vilken riktade sitt budskap till folken.
 2. Att Gud själv kommer och visar sin glans i Paran. Detta innebär förstås inte att Gud har någon kropp med vilken han kommer till det nämnda området utan förmodligen att Guds kraft och egna ord kommer att manifesteras i Paran. Det gör uppenbarelsen i Paran viktigare än de övriga två i Sinai och Seir.
 3. En helig man kommer med tiotusen eller många tusen heliga, oenigheten beror på ordet רבבהrebabah som betyder många tusen, tiotusen eller en miljon.[6] Den helige kommer med Guds uppenbarelse och tiotusen till Paran. Denna profetia uppfylldes genom profeten Muhammed (s). Han började alldeles ensam med uppdraget att under den mest mörka perioden av medeltiden och mitt bland ett barbariskt folk kalla mänskligheten till tron på Gud. Han plågades tillsammans med sina anhängare men vägrade ge upp. Tillsist efter tretton år lämnade han och de andra muslimerna Mecka, vilken ligger i Paran. De fick utstå många krig och tillsist efter sju år kom denne helige profet med tiotusen man tillbaka och stod segrande över bergen som omgav Mecka. På så sett visade han också hur Gud hade stött detta budskap som började med en ensam person och sedan spreds till hela arabiska halvön och sedan till hela världen.
 4. En annan viktig detalj i profetian är att denne man som kommer, tillsammans med tiotusen, han har lagar av eld. Man bör ställa sig frågan, vilka lagar pratar profeten Moses om, är det hans egna lagar eller lagar som den utlovade profeten från Paran skall komma med? Givetvis talar han inte om Torans lagar utan om lagar som denne man i Paran kommer med. Det kan inte vara Kristus då han inte kom med några nya lagar utan betonade att Moses lag fortsätter att gälla.
 5. Att hans lagar är av eld, ger ytterligare en annan viktig detalj som underlättar identifieringen av den helige som kommer till Paran. Det är intressant att jämföra den här profetian med Johannes döparens beskrivning av den stora profeten som han liksom sin kusin Kristus bana väg för: ”han som kommer efter mig..döper med eld” det finns bara en profet som kom efter Johannes och det var ingen annan än just Profeten Muhammed (s).[7] Den här Profeten som kommer att uppstå i Paran kommer förstås inte att ha eldlagar eller lagar av eld. Eld har en symbolisk betydelse. Man måste därför fundera över vad är det som är speciell med eld? Det finns två intressanta egenskaper som man bör fundera över:

 

 1. Eld sprider sig snabbt så fort den kommer något mottagligt materia. Den här heliga mannens lagar som kommer från Paran kommer därmed att spridas väldigt snabbt.
 2. Eld låter den hårdaste metallen att smälta eller mjukna. Den här mannens lagar är sådana som vinner mark på de hårdaste planen. Ingen kommer därmed att kunna stå emot den här mannens lagar, hur stark än motståndarna kan vara.

 

Den här Profetens lagsystem kommer därmed att ogiltigförklara tidigare lagar, då hans lagar är dominerande de tidigare lagarna. Denna betydelse impliceras av den beskrivning som Moses lämnar om den heliges lagar, de är av eld. Det innebär att Moses och de andra profeternas lagar inte var av eld.

 1. Den viktigaste egenskapen som verserna talar om, förutom att den helige är från Paran, är hans målgrupp. Den helige är rädd om alla Man undrar: Var inte de andra profeterna också rädda om alla folk? Det var de givetvis, men den helige kommer inte endast att rikta sig till ett folk, såsom de tidigare profeterna, utan till alla folk. Det är en väsentlig skillnad mellan den helige från Paran och alla andra profeter. Den enda profeten från Israelsbarn som folk tror hade blivit sänt till alla folk är Kristus frid vare med honom. Han kan definitivt inte vara den som folken väntade på, då han endast riktade sig till israeliterna.[8] Profeten Muhammed är ensam om att vara verksam i Paran med ett budskap som han riktade till alla folk.
 2. De som faller ner vid den heliges fötter får hans lära, ett beröm som han inte delar med någon annan. Till hans ära säger Gud de heliga måste kasta sig under hans fötter för att få hans lära. Johannes döparens beskriver den store profeten med en liknande vördande ordalag:

Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler (Matt 3:11)[9]

 

Kristna menar att den profet som Johannes utlovar är Kristus, vilket inte kan vara fallet.[10]

Vem är då denne profet, genom vilken Gud visar sin glans i Paran? Vem är den som ”vårdar sig om folken” till vilka han sprider sin lära? Om man utesluter Profeten Muhammed (s) får man gå svarslös förbi dessa och många liknande profetior, då dessa endast har uppfyllts av den sista profeten.

 

[1] Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries

[2] http://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[3] Det är möjligt att översättarna valt att översätta ordet helig קדשׁ qodesh till Kadesh öknen. Men varifrån har de fått alla andra orden som finns med i bibel2000? En fråga som man inte riktigt kan finna svar på.

[4] Bland de: John Nelson Darby (1800 – 1882), Dr. John Gill (1690-1771), Matthew Henry (1662 – 1714)

[5] Samtliga artiklar som vi lägger upp på denna hemsida är delar av en bok som visar att den bibliska profeten nationerna väntar på och profeterna pratade upp var profeten Muhammed, ”Profeternas längtan efter nationernas väntan”. I denna bok kan läsa ett kapitel som behandlar Parans geografi. Är du intresserad av boken? Meddela oss så uppdaterar vi dig när boken är tryckt, eller klar som PDF.

[6] Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries, ord nr 7233

[7] Kristna försöker att visa att Kristus är den som kom efter Johannes, vilket inte stämmer då de var jämnåriga kusiner som predikade samtidigt bland judar.

[8] Enligt bibeln för liknar han icke judar med hundar och grisar, kan han då enligt bibeln vara den som spred kärlek och budskapet till andra folk?

[9] Se även Mark 1:7, Luk 3:16 Joh. 1:27

[10] Såsom vi kommer att förklara i en senare artikel där vi analyserar Johannes profetia.

Israelsbarn har förbundet tills profeten kommer!

Förbundet med Israelsbarn skall upphöra, när Guds sändebud kommer!

Det finns två viktiga poäng som vi bör ha i åtanke när vi läser denna artikel, dels att profeten Abraham skall fader till många folk, 1Mos 12:2-3, och dels att Gud talar om ett speciellt förbund där Abraham blir fader till många folk, 1Mos 17:4.

Man kan läsa i första Moseboken att Jakob frid vare med honom, medan han låg på sin dödsbädd, talar om att förbundet mellan Gud och Israelsbarn kommer upplösas.

 

Spiran skall förbli hos Juda, härskarstaven i hans hand. En gång skall han motta tribut och folken tvingas till lydnad (1Mos 49:10)[1]

 

Bibel 2000 års översättning är otydlig och med- eller omedvetet förvrängande, man kan inte riktigt förstå vad versen avser. Detta blir allt tydligare ju längre ner man kommer i denna artikel. Men 1917 års översättning är också problematisk men närmare originalet, även om översättarna har valt att nämna den korrekta översättningen mellan parantes.

 

Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo (Eller: till dess Silo kommer.) och folken bliva honom hörsamma.

 

Vilken läsare som helst undrar vad den underliga formuleringen ”till dess han kommer till Silo” från i Bibel 2000 betyder. Vem är ”han”? Vart är Silo? Varför skall förbundet upplösas när ”han” kommer till Silo?

Det som översättningen från 1917 har lagt mellan parantes innebär att judarna skall fortsätta ha den gudomliga makten tills Silo kommer. När Silo kommer, kommer folken att följa hörsamma. Silo skiljer sig därmed från de israeliska profeterna, eller härskarna, han kommer inte från samma stam, då versen meddelar att i samband med hans ankomst förlorar israeliterna sin auktoritet. Silo är inte heller begränsad till israeliterna utan han riktar sig till folken vilka kommer att buga för honom. Hans kraft kommer att dominera över alla nationer och de kommer att lyda honom. Vad betyder Silo? Är det ett namn, eller en egenskap? Det får man heller inte något svar på. Jehovas vittnen har en liknande översättning som 1917:

 

Spiran kommer inte att vika från Juda, inte heller befälhavarestaven från [platsen]mellan hans fötter, tills Silo kommer, och honom kommer folkens lydnad att tillhöra.(Nya världens översättning1992)[2]

 

Utöver av versens innehåll finner vi något intressanta i 1917 och Nya världens översättning, båda två översätter inte ordet ”Silo” utan gör bara en translitation[3] från hebreiskan? Kan det bero på att översättarna inte vet vad ordet betyder? Eller anser de att det är ett namn och således inte kan översättas? Dessa och flera andra frågor får läsaren snart svar på.

 

För att bli mer insatt i denna vers presenterar vi några andra översättningar. Lägg märke att i samtliga fall översätts inte Silo eller Shiloh:

 

The scepter shall not depart from Judah, nor a Lawgiver from between his feet, until Shiloh come. And the obedience of the peoples to him(MKJV)

 

The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh shall come: and to him shall be the gathering of the people. (Webster)

The scepter shal not depart from Iuda, and a law geuer from betweene his feete, vntyll Silo come: And vnto hym shall the gatheryng of the people be. (Bishops)

The sceptre will not depart from Judah, Nor the lawgiver from between his feet, Until Shiloh come, And to him will be the obedience of peoples. (Darby)

The scepter shall not depart from Iudah, nor a Lawegiuer from betweene his feete, vntill Shiloh come, and the people shall be gathered vnto him. (Geneva)

 

En viktig punkt som versen meddelar är att judarna skall fortsätta ha makt och lagstiftarna skall fortsätta vara från dem, tills Shilo kommer. Kommer Shilo själv att ha denna makt? Kommer han själv att vara lagstiftare? Utifrån denna vers kan man endast härleda att den här personen verkar själv få makten och lagstiftandet som fanns hos Judas stam tills Shilos ankomst.

 

Den äldsta kristna översättningen av bibeln heter Vulgata översättningen av Jerome Eusebis Hieronymus (340-420). Jerome översatte Nya Testamentet och Gamla Testamentet från hebreiska respektive grekiska. I hans översättning finns något som löser många frågor som dagens kristna översättare inte tar hänsyn till.

The sceptre shall not be taken away from Juda, nor a ruler from his thigh, till he come that is to be sent, and he shall be the expectation of nations.

 

Vulgata översättningen säger ” tills han kommer han som skall sändas, han som folken väntar på”. Han som skall sändas är sändebudet. Det finns två alternativa betydelser av det ord som transliterats till Silo eller Shiloh. Antingen betyder Silo ”han som skall sändas” eller ”han som saken tillhör”, den sista översättningen ger en otydlig betydelse, även om man enkelt kan härleda att ”saken” som tillhör honom, är det som tillhör judas avkomma tills Shilo kommer. Det är andra alternativet är också intressant, vilket betyder ”han som skall sändas, vilken folken väntar på”. Båda alternativen ger en bild av den utlovade personens storhet, härskarstaven (lagstiftningens stav) och spiran tillhör egentligen honom, men judarna skall ha det tills Silo kommer. Det mest troliga är att det ursprungliga ordet för Silo är שׁילוח vilket betyder sändas. Detta ord måste ha stått i originalet när Jerome, under 300-talet, översatte Bibeln från hebreiska. Dagens hebreiska bibel innehåller ett annat liknande ord שׁילה, vilket både uttalsmässigt och utseendemässigt liknar det alternativa ordet שׁילוח.

 

Kristna exegeter anser att versen utlovar en stor person vilken enligt de är Kristus frid vare med honom. De anser att Jesus Kristus är den utlovade som folken, icke judar, väntar på. Nedan är några bland dessa:

 

Which is Christ the Messiah, the giver of prosperity who will call the Gentiles to salvation.[4]

Till Christ’s coming, Judah possessed authority, but after his crucifixion this was shortened[5]

Judah shall continue a distinct tribe till the Messiah shall come[6]

 

Sändebudet är den som folken väntar på medan i de flesta översättningarna talas det om att folk skall lyda honom eller samlas kring honom. Skillnaden mellan översättningarna är inte något problem, grundtexten talar om att folken, vilka är icke judar, väntar på sändebudet som skall få makt och stifta lagar.[7]

Shilo som Vulgata översättningen tydligt uttrycker är den som nationerna väntar på. Muslimer hävdar att den utlovade är profeten Muhammed dels för att han inte härstammar från Judas och inte heller från de andra stammarna och dels eftersom han är den ende kände profet från Abrahams barn som riktade kallelsen till hela mänskligheten. Kan inte Kristus vara den utlovade? Det är omöjligt på grund av flera anledningar; nedan är några hinder för denna tolkning i punktform:

 • Jesus var själv från Israelsbarn och just från Judas stam. Hur kan han upplösa ett förbund, när han själv är en av profeterna inom just förbund? Den här profetian säger att icke judar kommer, vid Shilos ankomst, att bli Guds folk; det är således inte släktbandet som är kriteriet utan att lyssna på sändebudet, Shiloh.[8]
 • Profetian meddelar att allt skall tas från Israelsbarn i samband med Shilohs ankomst. Om Kristus var den utlovade skulle förbundet upplösas i samband med hans ankomst. Jesus kom stannade flera decennier och upplöste inte något förbund utan tvärtom betonade ständigt att han endast var sänt till för israeliterna. Inte nog med detta han meddelade också att förbundet kommer att tas från Israelsbarn; om det skulle ske under hans tid skulle han inte behöva förvirra folk utan uttrycka tydligt ”förbundet är upplöst och är given till ett annat folk”. Medan vi ser att Kristus behandlade judar som Guds förbundsfolk och vägrade dessutom att ta emot icke judar; samtidigt som han förklarade att förbundet skall ges till ett annat folk, något som sker i framtiden.
 • Från versen härleds att Silo är också en härskare, då han får också härskarstaven. Kristus inte var någon härskare.

 

Det framgår från denna profetia att den gudomliga Spiran och härskarstaven skall förbli hos israels folk tills Shiloh kommer, han är den som folken väntar på. Det är allmänt känt att profeten Muhammed riktade budskapet till alla folk och alla folk har samlat sig kring hans lära. Att det finns kristna från alla nationer kan inte vara något argument då Kristus själv vände endast sig till israeliter. Kristendomens grundare är i själva verket Paulus vilken var en antikrist som berättade att han hade omvänt sig efter ett möte.[9]

Senare lägger vi upp artiklar som visar andra profetior om profeten Muhammed (s) som beskriver honom just som lagstiftaren från Mecka.

 

[1] Bibel 2000

[2]Nya världens översättning och även andra exegeter refererar till:

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. (Jesaja Isa 9:6)

Silo är alltså den som Jesaja också omtalar, men Jesaja 9:6 och flera andra texter handlar om Profeten Muhammed (s)

[3] Translitation innebär att skriva med latin bokstäver hur det hebreiska ordet uttalas.

[4] 1599 Geneva Bible Translation Notes

[5] Matthew Henry’s Concise Commentary on the Whole Bible

[6] Adam Clarke’s Commentary on the Bible

[7] Om man kopplar versen till andra bibliska profetior som finns ibland annat kapitel 42 i Jesaja, Joh. 16 som talar om en utlovad person som kommer med hela sanningen/rätten till alla folk, förstår man att alla dessa profetior handlar om en och samma Sändebud.

[8] Detta är nästan identiskt med det som berättas om honom i 5 Mos 18:18ff.

http://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[9] www.profeten.net/jesus

Den helige profeten från Mecka paran

Guds glans från Mecka

I 5:e Mose boken kapitel 33 läser vi en intressant profetia som talar om tre uppenbarelser; den första i Sinai, den andra vid Seir som ligger i Palestina och den tredje och största i Paran. Profetian handlar om de tre Abrahamitiska religionerna. Som läsaren kommer att lägga märke har en del översättare valt att förvränga versens betydelse, antagligen med syfte att missleda den funderande läsaren. Tanken är kanske att man inte skall utläsa någon profetia, eller att den inte handlar om profeten Muhammed, ifall någon ser versen som en profetia.

1917 års översättning

Och detta är den välsignelse gudsmannen Mose gav Israels barn före sin död; han sade: “HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem. Ja, han vårdar sig om folken; folkets heliga äro alla under din hand. De ligga vid din fot, de hämta upp av dina ord. (5 Mos 33:1-3)

Svenska folkbibeln:

Detta är den välsignelse gudsmannen Mose uttalade över Israels barn före sin död: Han sade: ” HERREN kom från Sinai, från Seir gick hans sken upp över dem. Han strålade fram från berget Paran, ur skaran av mångtusen heliga. På hans högra sida brann i eld en lag för dem. I sanning, han älskar folken. Alla hans heliga är i din hand. De faller ner vid din fot, de tar emot av dina ord. (5 Mos 33:1-3)

Den översättning som är längts från originalet är Bibel 2000s översättning:

Detta är den välsignelse som gudsmannen Mose gav israeliterna före sin död. Han sade:

Herren kommer från Sinai, från Seir går han upp över sitt folk, från berget Paran träder han fram i glans. Han närmar sig från Kadeshöknen, han går längs Moabs branter.

Du älskar stammarna och har alla heliga i din hand. (5 Mos 33:1-3)

Sinai är där profeten Moses fick uppenbarelsen, Seir ligger i Palestina där Kristus fick uppenbarelsen. Det är allmänkänt att Moses fick uppenbarelsen i Sinai, och Kristus i Palestina där Seir ligger:

          Seir, a mountain of Idumaea and its aboriginal occupants, also one in Palestine: – Seir.[1]

Uppenbarelsen i Paran är annorlunda, den skiljer sig från de första två. Till skillnad från dem andra kommer Gud själv att träda fram Paran. Skillnaden mellan Paran uppenbarelsen som den sista Profeten fick och de andra tidigare var att, i Paran uppenbarelsen är Gud själv som är talaren, till skillnad från dem andra där profeter berättar Guds vilja och ord. Koranen är, enligt muslimer, Guds uppenbarade ord. I en tidigare artikelserie analyserade vi en profetia om den utlovade profeten, en stor profet som kommer från israeliternas bröders led, ismaeliter.[2]

Läsaren ser säkert intressanta och centrala skillnader mellan dessa tre översättningar. Ett tydligt exempel är att fundera över: Varför väljer de första översättningar pronomenet för tredje person för han som älskar folken medan den Bibel 2000 väljer pronomenet för den andra personen, du? Säger originalet du eller han? Den mest märkliga skillnaden är Bibel 2000s tillägg, ”Kadesh[3] öknen och Moabs branter”, vilken har fetmarkerats ovan.

 

Vulgata översättningen som är förislamisk, från 300-talet, är enklare att förstå och bjuder på intressant information som saknas i senare bibelversioner efter 600-talet, då profeten Muhammed predikade började predika. Översättningen lyder som nedan:

 

And he said: The Lord came from Sinai, and from Seir he rose up to us: he hath appeared from mount Pharan, and with him thousands of saints. In his right hand a fiery law. He hath loved the people, all the saints are in his hand: and they that approach to his feet, shall receive of his doctrine. (5 Mos 33:2ff)

 

Det som är svårt för icke muslimer att acceptera är att profetian handlar om de tre kända Abrahamitiska religionerna. Att dessa verser rör sig om en profetia kan man enkelt utläsa från texten. Kristna exegeter anser också att profetian handlar om Kristus.[4] Dessa exegeter kan inte förklara vem profetian om Paran handlar om vam den helige som älskar folken är? Det finns mycket som man kan utläsa fån denna profetia. Jag väljer att presentera några poäng i punktform:

 

 1. Gud har tre uppenbarelser i tre stadier, den första är i Sinai den andra i Palestina och den tredje i Paran. Paran är ett större område som rymmer bland annat delar av Sinai samt nordvästra Arabien, bland annat Mecka där profeten Ismael levde och begravdes.[5] Det intressanta är att det inte finns någon profet som har uppstått i Paran mer än en enda profet, profeten Muhammed vilken riktade sitt budskap till folken.
 2. Att Gud själv kommer och visar sin glans i Paran. Detta innebär förstås inte att Gud har någon kropp med vilken han kommer till det nämnda området utan förmodligen att Guds kraft och egna ord kommer att manifesteras i Paran. Det gör uppenbarelsen i Paran viktigare än de övriga två i Sinai och Seir.
 3. En helig man kommer med tiotusen eller många tusen heliga, oenigheten beror på ordet רבבהrebabah som betyder många tusen, tiotusen eller en miljon.[6] Den helige kommer med Guds uppenbarelse och tiotusen till Paran. Denna profetia uppfylldes genom profeten Muhammed (s). Han började alldeles ensam med uppdraget att under den mest mörka perioden av medeltiden och mitt bland ett barbariskt folk kalla mänskligheten till tron på Gud. Han plågades tillsammans med sina anhängare men vägrade ge upp. Tillsist efter tretton år lämnade han och de andra muslimerna Mecka, vilken ligger i Paran. De fick utstå många krig och tillsist efter sju år kom denne helige profet med tiotusen man tillbaka och stod segrande över bergen som omgav Mecka. På så sett visade han också hur Gud hade stött detta budskap som började med en ensam person och sedan spreds till hela arabiska halvön och sedan till hela världen.
 4. En annan viktig detalj i profetian är att denne man som kommer, tillsammans med tiotusen, han har lagar av eld. Man bör ställa sig frågan, vilka lagar pratar profeten Moses om, är det hans egna lagar eller lagar som den utlovade profeten från Paran skall komma med? Givetvis talar han inte om Torans lagar utan om lagar som denne man i Paran kommer med. Det kan inte vara Kristus då han inte kom med några nya lagar utan betonade att Moses lag fortsätter att gälla.
 5. Att hans lagar är av eld, ger ytterligare en annan viktig detalj som underlättar identifieringen av den helige som kommer till Paran. Det är intressant att jämföra den här profetian med Johannes döparens beskrivning av den stora profeten som han liksom sin kusin Kristus bana väg för: ”han som kommer efter mig..döper med eld” det finns bara en profet som kom efter Johannes och det var ingen annan än just Profeten Muhammed (s).[7] Den här Profeten som kommer att uppstå i Paran kommer förstås inte att ha eldlagar eller lagar av eld. Eld har en symbolisk betydelse. Man måste därför fundera över vad är det som är speciell med eld? Det finns två intressanta egenskaper som man bör fundera över:

 

 1. Eld sprider sig snabbt så fort den kommer något mottagligt materia. Den här heliga mannens lagar som kommer från Paran kommer därmed att spridas väldigt snabbt.
 2. Eld låter den hårdaste metallen att smälta eller mjukna. Den här mannens lagar är sådana som vinner mark på de hårdaste planen. Ingen kommer därmed att kunna stå emot den här mannens lagar, hur stark än motståndarna kan vara.

 

Den här Profetens lagsystem kommer därmed att ogiltigförklara tidigare lagar, då hans lagar är dominerande de tidigare lagarna. Denna betydelse impliceras av den beskrivning som Moses lämnar om den heliges lagar, de är av eld. Det innebär att Moses och de andra profeternas lagar inte var av eld.

 1. Den viktigaste egenskapen som verserna talar om, förutom att den helige är från Paran, är hans målgrupp. Den helige är rädd om alla Man undrar: Var inte de andra profeterna också rädda om alla folk? Det var de givetvis, men den helige kommer inte endast att rikta sig till ett folk, såsom de tidigare profeterna, utan till alla folk. Det är en väsentlig skillnad mellan den helige från Paran och alla andra profeter. Den enda profeten från Israelsbarn som folk tror hade blivit sänt till alla folk är Kristus frid vare med honom. Han kan definitivt inte vara den som folken väntade på, då han endast riktade sig till israeliterna.[8] Profeten Muhammed är ensam om att vara verksam i Paran med ett budskap som han riktade till alla folk.
 2. De som faller ner vid den heliges fötter får hans lära, ett beröm som han inte delar med någon annan. Till hans ära säger Gud de heliga måste kasta sig under hans fötter för att få hans lära. Johannes döparens beskriver den store profeten med en liknande vördande ordalag:

Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler (Matt 3:11)[9]

Kristna menar att den profet som Johannes utlovar är Kristus, vilket inte kan vara fallet.[10]

Vem är då denne profet, genom vilken Gud visar sin glans i Paran? Vem är den som ”vårdar sig om folken” till vilka han sprider sin lära? Om man utesluter Profeten Muhammed (s) får man gå svarslös förbi dessa och många liknande profetior, då dessa endast har uppfyllts av den sista profeten.

[1] Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries

[2] http://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[3] Det är möjligt att översättarna valt att översätta ordet helig קדשׁ qodesh till Kadesh öknen. Men varifrån har de fått alla andra orden som finns med i bibel2000? En fråga som man inte riktigt kan finna svar på.

[4] Bland de: John Nelson Darby (1800 – 1882), Dr. John Gill (1690-1771), Matthew Henry (1662 – 1714)

[5] Samtliga artiklar som vi lägger upp på denna hemsida är delar av en bok som visar att den bibliska profeten nationerna väntar på och profeterna pratade upp var profeten Muhammed, ”Profeternas längtan efter nationernas väntan”. I denna bok kan läsa ett kapitel som behandlar Parans geografi. Är du intresserad av boken? Meddela oss så uppdaterar vi dig när boken är tryckt, eller klar som PDF.

[6] Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries, ord nr 7233

[7] Kristna försöker att visa att Kristus är den som kom efter Johannes, vilket inte stämmer då de var jämnåriga kusiner som predikade samtidigt bland judar.

[8] Enligt bibeln för liknar han icke judar med hundar och grisar, kan han då enligt bibeln vara den som spred kärlek och budskapet till andra folk?

[9] Se även Mark 1:7, Luk 3:16 Joh. 1:27

[10] Såsom vi kommer att förklara i en senare artikel där vi analyserar Johannes profetia.