Profeten Muhammeds namn och titel i Uppenbarelseboken!

Profeten Muhammeds namn och titel i Uppenbarelseboken!

Uppenbarelseboken, såsom framgår av namnet, uppenbarar framtida händelser för läsaren. Kristna är ense om detta; något som lärjungen Johannes skriver alldeles i början av boken:

Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, som Gud gav honom för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes Upp 1:1.

Denna apokalyptiska skrift, från slutet av det första seklet, omfattar flera intressanta profetior som utlovar några personer vars uppgift är global, till skillnad från de tidiga profeterna vilka endast riktade sig till ett begränsa folk, nästan endast israeliter.[1] Det intressanta med denna skrift är att den visar att lärjungarna som vid slutet av första seklet fortfarande var vid liv väntade på ansedda och utlovade personer efter Kristus.

I uppenbarelseboken finns det flera profetior som relaterar tydligt till profeten Muhammed (s) samt koranen som den sista uppenbarelsen. Vi kommer att presentera flera av dessa profetior som på ett enkelt och tydligt sätt visar att dessa profetior har efter cirka 2000 år endast haft en alternativ uppfyllelse.

Följande vers avslöjar flera viktiga tecken på en stor framtidsgestalt:

Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst; och mannen som satt på den heter “Trofast och sannfärdig“, och han dömer och strider i rättfärdighet[…] och hade ett namn där skrivet, som ingen känner utom han själv[…]och det namn han har fått är “Guds Ord”(Uppenbarelseboken 19:11-13).

Smith och Van Dykes arabiska översättning lyder som nedan. Jag fetmarkerar titlarna vilka underströks ovan i den svenska översättningen:

ثم رايت السماء مفتوحة و اذا فرس ابيض و الجالس عليه يدعى امينا[2] و صادقا[3] و بالعدل يحكم و يحارب

Den svenska översättningen meddelar att den utlovade heter Trofast och sannfärdig men i själva verket säger det grekiska originalet καλέω kaleō vilket betyder kallas. Kallas kan relatera till namn men också till titel. Eftersom vesen tydligt säger att namnet är något annat, något speciellt som endast tillhör Gud har de flesta översättare insett att ” Trofast och sannfärdig” inte är namnen utan titlar. Därför helt korrekt väljer Smith och Van Dyke att översätta καλέω till يدعى dvs. den utlovade heter varken trofast eller sannfärdig utan benämns med dessa titlar; andra översättningar som också bekräftar detta är: Geneva Bible 1587, James Murdock, World English Bible.

Utifrån denna vers får vi inte endast veta den utlovades två främsta titlar utan även något viktigt om hans namn. Namnet är något speciellt som ingen känner utom den utlovade och närmare bestämt är namnet ”Guds ord”. Vad är det för namn? Frasen ” ingen känner utom han själv”, som handlar om namnet, ger inte någon komplett information och är svårförståelig.

Personligen tror jag inte det som gör att frasen blir begriplig är att omvandla verbet att känna, nōscō på latin, från aktiv till passiv form. Namnet är Guds ord och ingen kommer att igenkännas med detta namn innan den utlovade; det är min lösning för att göra vers 19:12 begriplig.

Hur skall vi förstå att den utlovades namn är ”Guds ord”? Finns det något namn som är Guds ord? Den utlovade heter definitivt inte ”Guds ord”. Den som läser profetian inser att kapitlet inte handlar om Jesus, men kristna exegeter menar att det är Kristus, han är Guds ord. Varför skall profetian tala om Kristus som han vore helt främmande för läsaren? Varför nämns inte Kristus namn här när den förekommer sex gånger i Uppenbarelseboken. Profetian säger att denne individ kommer att tilltalas som Sannfärdig och trofast, varför inte bara säga att Jesus kommer tillbaka? Varför säger profetian att hans namn kommer att vara ”Guds ord”? Om det är Kristus så heter han Jesus och om den kristne exegeten menar att Jesus kommer att ha ett annat namn så varför står det inte så? Dessutom ber jag läsaren att fundera över: heter Kristus Gud? Eller heter han Guds ord? Är Kristus Guds ord eller heter han så? Säger profetian att den utlovade hette eller var Guds ord eller att hans namn kommer att vara det? Det är tydligt för den ärlige läsaren att versen handlar om någon annan individ som inte är känd för kristenheten, något som profetian både bildligt och bokstavligt uttrycker.

”Guds ord” betyder ett ord som tillhör Gud. Även här finner jag den enda lösningen vara att acceptera att den utlovades namn är ett ord som endast tillhör Gud och inte att han kommer att heta ”Guds ord”. Vad är det för ”ord” som endast tillhör Gud och samtidigt kunna användas som ett namn?

Har någon person kommit sedan denne profetia skrivits av Johannes? Har 1900 års historia bevittnat någon person vars främsta titlar är ”Trofast och sannfärdig” med ett namn består i ett ord som endast tillhör Gud? En man som dessutom krigat för rättvisan? Finns det någon utlovad person som uppfyller dessa kriterier?

Det första kapitlet i Koranen börjar efter Guds namn med:” All pris tillhör Gud”( الْحَمْدُ لِلّـه). Det är inte bara en koranisk lära utan en monoteistisk uppfattning. Det är endast det goda som bör prisas och allt som är gott i existensen härrör från Gud därav bör monoteisten inse att all dyrkan, prisande och strävan som människan utför bör riktas till Gud. Den utlovade kommer att få det här namnet ” den prisade ” eftersom han är den profet som kommer att prisas av alla nationer då han är nationernas profet:

Hemdat kol ha-goyim הגוים כל חמדת Alla nationernas längtan (Hag 2:7)[4]

Översättarna här har valt oftast att välja betydelsen längtan.[5] Men faktum är att termen Hemdats (חמדת) främsta betydelse är prisandet och namnet Muhammed (محمد) är från roten Hamd (حمد) dvs. att prisa, ett semitiskt ord om vilket vi läser i The American Heritage Dictionary:

Appendix II Semitic Roots

Hmd. DEFINITION: Central Semitic, to desire, delight in, praise. Muhammad, from Arabic muammad, praised, commendable, passive participle of ammada, to praise highly, derived stem of amida, to praise, extol.[6]

Citaten att namnet Muhammed är från roten Hamada, vilket förekommer i den bibliska profetian 2:7.

Den utlovade enligt Uppenbarelseboken 19:11-13 har ett namn med ett ord som endast tillhör Gud; och prisandet tillhör endast Gud. Det finns andra ord som endast tillhör Gud exempelvis dyrka, men kan vi förvänta oss någon som heter den dyrkade? Namnet måste därför vara något som tillhör Gud men också kunna användas som ett namn av en människa. Därmed kan vi härleda att det finns starka indikationer på att namnet på den väntade som skall kriga för rättvisan är Muhammed, dvs. den prisade. Detta är inget som vi säkert kan veta men inget annat alternativt namn verkar fylla kriteriet att endast tillhöra gud.

Det dock mest avgörande och skakande är den utlovades titel, Trofast الأمين Sannfärdig الصادق. Den som kan arabiska och något ytligt om islams historia har redan i början av denna artikel insett att den som dessa två titlar tillskrivs är ingen annan än just profeten Muhammed. Redan under sen tonår, när han jobbade som herde för att hjälpa sin farbror, blev han känd och kallad av Meckaborna för just bibliska titlarna.[7] Det var just dessa titlar, vilka beskrev hans makalösa pålitlighet, som lät Khadija (f) senare hans fru att erbjuda honom jobb.

Läs gärna artikeln ”Profeternas roll i samhällen”, [8] där refererar vi till historikern Ibn Hisham (verksam 7-800talet) som berättar hur Meckas stammar vilka var på randen av ett inbördeskrig valde att godkänna den första mannen som inträder helgedomen Kaba får vara domaren i tvisten som uppstått mellan de stora stammarna. När alla såg på porten överraskades de av att den som kom in den unge mannen Muhammed. Då ropade alla med glädje ”Detta är den sannfärdige den pålitlige, vi accepterar hans beslut.” [9]

Profeten fick sitt unika namn Muhammed av sin farfar, Meckas hövding. Att han valde ett dittills okänd namn för sitt barnbarn förvånade araberna i Mecka vilka frågade om anledningen och fick svaret: ”Jag vill att han skall prisas av nationerna”. Profeten kan därför inte ha bestämt sitt unika namn. Kan han ha valt att sprida rykte om sin sanningsenlighet och trofasthet under tonåren för att han planerade applicera profetia om sig själv om mer än ett par decennier? Det är osannolikt inte minst på grund av att ryktet om hans titlar var något som folk kallade honom för inte ett något namn som han valde att sprida.

Utöver det som sagts ovan kan vi tillägga att denna profetia som denna artikel har tagit upp har varit och fortfarande är okänd för de flesta muslimerna. Det är först nu under senare tid som muslimer har upptäckt profetian i Uppenbarelseboken som de börjat ta upp den i diskussioner med kristna. Profetian på grund av sin tydlighet kommer därför att hjälpa många kristna att börja studera profeten Muhammeds (s) personlighet. Hade profetens namn och titlar varit en muslimsk fabrikation för att kunna applicera profetian på profeten Muhammed (s) skulle de sedan 600-talet prata om det. Men det har inte varit fallet. Detta till skillnad från en kände profetia där Jesus Kristus, enligt Johannes evangeliet kap. 14-16, talar om parakleten som kommer efter honom, där ser vi att muslimer har sedan 600-talet lyft upp profetian och försökt applicera den på profeten Muhammed (s).[10]

Därmed menar vi att bara det att profetian i Upp. 19:11 tar ordagrant upp profetens både titlar och även tydliga indikationer på vad hans namn kommer att vara, låter varje läsare även ateisten att inse att de bibliska profeterna måste ha varit sända av Gud. Hur annars kan Jesus visa för Johannes vad en person som skall komma i framtiden får heta och även exakt vad hans titlar kommer att vara??[11]

 

[1] Koranen talar dock om att Gud har sänt profeter till alla nationer. Koranen 35:24: Inget folk har blivit utan en varnare som levde och dog ibland dem.

[2] Amin och betyder Trofast

[3] Sadiq och betyder Sannfärdig

[4] Denna profetia tillsammans med andra profetior kommer att presenteras på denna hemsida.

[5] De betydelser som Strongs Hebrew and Greek dictionaries tar upp är: delight: – desire, goodly, pleasant, precious. Se ord nr H2531 och 2532

[6]  The American Heritage Dictionary of the English Language: http://web.archive.org/web/20080308174059/www.bartleby.com/61/roots/S128.html (2015-03-19)

[7] https://www.profeten.net/Muhammed/profetens-forsta-yrke-och-hans-bibliska-titlar/

[8] https://www.profeten.net/Muhammed/profeternas-roll-i-samhallen/

Se rubriken: ” Problemet med den svarta stenens inmontering”

[9] Siret Ibn Hisham, Vol. 1, s.192-197, Bihar ul-Anwar, Vol. 15, s.337, 412

[10] Vi kommer att presentera denna profetia på vår hemsida som handlar om Kristus: https://www.profeten.net/Jesus

[11] Denne profetia innehåller andra intressanta detaljer. Vi analyserar och diskuterar dessa detaljer i den kommande boken: Profeternas längtan efter nationernas väntan

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *