Alla nationer skall bli Abrahams barn

Alla nationer skall bli Abrahams barn

I gamla testamentet hittar man flera verser som handlar om Guds löfte till vår fader Abraham, om att alla folk på jorden skall bli välsignade genom hans avkomma.

Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.” 1 Mos 12:2,3

”Detta är mitt förbund med dig: du skall bli fader till många folk. 1 Mos 17:4

Det intressanta med versen är att Gud utlovar välsignelse till alla folk på jorden, vilket är ovanligt i GT.[1] Bibliska profeter var endast sända för israeliter. Även i profeten Jonas fall som var sänd till Ninves folk, ser man att Jona själv ogillade att vara sänd till icke judar. Därmed uppstår en viktig fråga: Hur skall alla folk bli välsignade via Abrahams avkomma när alla profeter som sändes från Abrahams säd endast riktade budskapet till judarna?

GT använder två ord för att tala om folk, det ena är Goy, plural Goyim, refererar till hednafolk. Det andra ordet är Am, plural Amim refererar till israeliter.[2] Folk som profetian utlovar välsignelse benämns som goyim. Därmed kan man fastställa att profetian utlovar en profet[3], som härstammar från Abraham, han skall vägleda hednafolken sådan att de blir Abrahams barn. Abraham hade två söner Ismaels och Isaak, vilken av dessa två bröders avkomma blir fader till den utlovade profeten?

Kan det vara genom Isaaks avkomma, israeliterna? Hur kan alla folk på jorden bli välsignade genom israeliters led, när dess profeter endast riktat sig till israeliterna? Förmodligen därför ser vi att judar inte är ett predikande folk. Judendomen är utan tvekan en få religioner i världen som inte accepterar konvertiter. Däremot ismaeliterna fick endast en profet, profeten Muhammed (s), vilken började som ensam predikant och skiljde inte på arab och icke arab eller slavar och fria, han bjöd alla till den enda Guden. Profetian hade uppfyllts genom profeten Muhammed, den enda profeten i historian som härstammade från Abraham och riktade budskapet till alla nationer.

I den citerade texten ovan ser man att Gud utlovar Abraham följande:

  1. Han skall bli fader till icke judar.
  2. Han skall bli fader till ett stort folk, något som implicerar att han skall bli andlig fader till många folk som i sin tur blir ett stort folk. Profetian passar definitivt inte in på judarna. Muslimerna är från många olika nationer som kallar sig för ett enda folk ” det islamiska folket” det folk som har underkastat sig Guds vilja såsom Abraham gjorde. Givetvis kan en kristen invända att Kristus också är från Abrahams avkomma och kristna är från alla olika nationer. Invändningen är i själva verket korrekt om inte Kristus själv hade avfärdat det.[4]
  3. När folk skall välsigna kommer de att nämna Abrahams namn:” göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar”. Varken judar eller kristna nämner Abraham vid välsignelser; muslimer däremot nämner hans namn hundratals miljoner gånger varje dag: Gud välsigna Muhammed och hans ädla avkomma såsom du välsignade Abraham och hans ädla avkomma. När någon muslim nämner hans namn så säger han ”frid vare med honom”. Denna intressanta fras i profetian är en tydlig och tillräcklig indikation på att den utlovade profeten är Muhammed och det stora folket är muslimer.
  4. Gud skall välsigna de som välsignar honom:” Jag skall välsigna dem som välsignar dig”. Någon sådan lära existerar varken hos judar eller kristna, profeten lär oss däremot att den som välsignar honom välsignas också av profeten. Här bör det kanske påpekas att välsignelse är i det islamiska konceptet är inget som vi ger utan något som vi frågan Gud om. Vi säger Gud välsigna Muhammed(s) och profeten svarar med att be Gud att välsigna oss.

Att många hednafolk blir Abrahams barn, betyder att de skall följa hans spår och bli monoteister såsom han var. Många hednafolk blev monoteister såsom Abraham och kallar honom idag för sin fader. Det är förstås ett bra argument om man säger att olika folk har blivit kristna och kallar Abraham för sin fader.

I första stycket som citerat ovan, 1Moseboken 12:3, läser vi att folk skall önska sig den välsignelse som Abraham fick, detta enligt Bibel 2000 som skiljer sig från många andra översättningar. Bibelsällskapets hemsida nämner skillnaden mellan den nya översättningen samt Septuaginta[5], men den nya översättningen skiljer sig också från den äldre svenska översättningen från 1917. I själva verket säger det hebreiska originalet att folk skall bli välsignade, det är inget tal om någon önskan. Följande två översättningar från 1917 samt Kung James version bekräftar detta:

Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignadeI Mos. 12:3

 

And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed. I Mos. 12:3

Det finns fyra andra ställen i första Moseboken (18:18; 22:18; 26:4; 28:14) som utlovar Abraham att folken på jorden skall välsignas genom hans avkomma. Texterna åberopas och citeras även i NT[6]:

Ni är söner till profeterna och har ärvt det förbund som Gud slöt med era fäder när han sade till Abraham: Genom dina ättlingar skall alla släkten på jorden bli välsignade. Apg[7] 3:25

Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet: Alla folk skall bli välsignade genom dig. Gal 3:8

Därmed kan man fastställa att versen talar om att folk skall bli välsignade. Som läsaren kommer att märka, går denna vers ihop med många andra gammaltestamentliga verser som talar om välsignelse och räddning till de övriga folken/fjärran länder. Såsom läsaren kanske är medveten om kopplar de kristna teologerna dessa verser om räddning till folken (icke judar) till Kristus som frälsare, trots att han flertals gånger påpekat motsatsen.

Petrus som tillskrivs citaten ovan från Apg 3:25, vilken i själva verket refererar till 1Mos 12:2-3, kopplar denna välsignelse till en annan profetia, 5Mos 18:18.[8] Det intressanta är att vers Apg 3:22-25 visar att den profet som skall vägleda alla nationer är samma den store profeten som 5 Mos 18:18. Detta enligt vad judarna och kristna trodde och än idag tror. Skillnaden mellan judar och kristna i fråga om denne profet är att de sistnämnda menar att denne profet också är Messias något som judar avfärdar. Muslimer liksom judar och kristna tror att den profet som utlovas i 5Mos 18:18 är samma person genom vilken folken får välsignelse. Problemet för den kristna tesen är att den sistnämnda profetian exkluderar israeliter och meddelar att den utlovade profeten är från deras bröders led. Häpnadsväckande nog uppstår endast en profet från Abrahams avkomma som riktar sig till alla nationer och han härstammar just från ismaeliterna såsom profetian också säger.

Den som fortfarande tror att Kristus kanske är den som hade i uppdrag att rädda även icke judar får dels problemet att Kristus själv avfärdar denna tanke.[9] Det andra hindret för denna tolkning är ett problem för kristna teologin då de ser på Kristus som Gud. Kristna menar att Jesus är världens frälsare, men inte i kraft av att han var en individ från Abrahams ättlingar utan för att han är Kristus Guds son, och Gud själv. Han räddade världen i kraft av sin gudomliga natur, enligt kristendomen, genom sin gudomliga natur och död på korset.

Slutsatsen är att Kristus inte kan vara den utlovade enligt dessa verser. Att Kristna har tolkat versens utlovade med Kristus grundar sig på Galati- samt Romarbrevet. Vilket Paulus behövde för att kunna kalla folken till sin nya lära, en förvrängd form av Kristus lära.[10] Samtidigt som Kristus tydligt deklarerade att han endast var israeliternas räddare och inte till för andra nationer läser vi att han berättade att folk från andra nationer (goyim) skall komma till himlen:

Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. (Matt. 8:8-11)

Kristus har mött någon starkt troende romare, han tar inte emot honom som någon lärjunge. Han rättar heller inte officeren när han förklarar att han inte ens får komma under samma tak med Krists.[11] Samtidigt säger Kristus att många folk skall komma till himlen och sitta med Abraham och Isak och Jakob. Hur skall hednafolken sitta med Abraham när de inte ens får sitta med honom under samma tak? Dessa måste förstås räddas och bli monoteister, men det var inget som Kristus gjorde. Den enda profeten Muhammed som riktade budskapet till alla folk redan från missionens första start. Om Kristus var den profet som skulle vägleda och tilldela välsignelsen till alla nationer skulle han åtminstone ta emot den människa som har starkare tro än alla israeliter.

Den sista versen som citeras i detta kapitel talar tydligt att det just är Ismael som skall bli ett stort folk, något som förklarar hut Abraham kommer att bli ett stort folk genom Ismael:

Gå och lyft upp honom och ta väl hand om honom, jag skall göra honom till ett stort folk.” (1 Mos 21:18)

 

Som det framgår av profetian i 5Mos 18:18[12] att den utlovade profeten som skall sprida budskapet till världen inte härstammar från israeliter utan hans bror ismaeliter. Det finns dock andra profetior som kompletterar bilden av den stora profeten som folken väntar på.

 

Genom vilken son blir Abraham ett stort folk?

I början av denna artikel citerade vi en profetia från 1Moseboken 12:3 då Gud utlovar att Abraham kommer att bli ett stort folk och att många nationer kommer att kalla honom för fader och nämna honom då de välsignar. Frågan är genom vilken av sönerna denna profetia kommer att förverkligas, Ismael eller Isak?

Vi läser i Bibeln att Sara blir svartsjuk av att hennes make Abraham har fått sitt första barn Ismael med sin andra fru Hagar; hon ber Abraham att driva bort de båda. Gud tillåter detta och utlovar Abraham att hans son Ismael skall bli ett stort folk.

Vad Ismael angår har jag hört din bön: jag skall välsigna honom så att han blir fruktsam och förökar sig övermåttan. Han skall bli far till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk. 1 Mos 17:20

Men också slavinnans son skall jag göra till ett folk, eftersom han är ditt barn.” 1 Mos 21:13

Först säger Gud till Abraham att han skall bli fader till många folk vilka blir ett stort folk(1Mos 12:2,3), sedan två andra ställen där Gud utlovar att Abrahams son Ismael skall bli ett stort folk; något som indikerar att Abraham skall bli ett stort folk genom sin son Ismael. Vi finner däremot inte någon profetia där Isaak skall bli ett stort folk. En intressant vers att betrakta om Isaak är:

Men Gud sade: ”Din hustru Sara skall verkligen föda dig en son, och du skall ge honom namnet Isak. Med honom skall jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund: jag skall vara hans Gud och hans ättlingars Gud. (1 Mos 17:19)

Varför säger inte Gud att Isaak skall bli ett stort folk men säger det om Ismael istället? Man bör inte glömma att Ismaels avkomma som levde och lever i arabiska halvön, de var inte ett stort folk inte heller något enat folk. Ismaels skingrade ättlingar skulle aldrig bli ett folk om inte de hade blivit muslimer. Det enda som förenade dem var att de var Ismaeliter. De rövade och döda varandra och levde i ständiga inbördeskrig. Den som stoppade kaosen som rådde i Arabien mellan Ismaels avkomma var profeten Muhammed. Han enade inte endast ismaeliterna och gjorde de till ett folk utan inkluderade även andra nationer vilka tillsammans blev till stort folk, den islamiska nationen vilken välsignar profeten Abraham såsom profetian utlovar. Detta förklarar en annan intressant bibelvers där Gud utlovar Israeliter ett retande:

Jag skall reta dem med ett folk som inte är ett folk, väcka deras vrede med vettvillingar. 5 Mos 32:21

Vad kan vara mer retande än att Gud lämnar israeliterna och väljer ett annat folk? Hur irriterade blir inte israeliter när Gud upplöser förbundet med dem och slutar ett nytt förbund med ett annat folk som de ser ned på? Uppfattningen att Gud kommer att ersätta israeliterna med ett annat folk som inkluderar andra nationer och blir ett stort folk bekräftas av Nya Testamentet; Kristus förklarar att förbundet skall tas från israeliterna och ges till ett annat folk.[13] Läser man 5Mos 18:18 som säger att judarna skall lyssna på och följa den stora profeten som skall komma från deras bröders led, alltså inte från dem själva, förstår man att denne profet härstammar från Ismaels led. Det är därmed ismaeliter som Gud kommer att reta israeliterna med och det är från de den sista profeten kommer att härstamma. Det är således genom Ismaeliter Abraham blev far till många folk som miljoner gånger välsignar honom.

I dem första Moseboken 49:10 finner vi också tal om upplösning av förbundet mellan Gud och Israeliterna, något som händer när Shilo[14] kommer. Det viktigaste är dock att även Kristus nämner att förbundet mellan Gud och Israel kommer att upplösas och överlämnas till ett annat folk[15], vilket åsyftar en framtida händelse. Vem är den profet genom vilken Gud kommer att sluta ett nytt förbund med alla nationer?

Kristus kungörelse är viktigt dels eftersom han förklarar att förbundet inte är något som skall upplösas under hans tid utan något sker i framtiden och dels att han på tydligt sätt uttrycker många tidigare profetior. Att han uttrycker det på ett tydligt sätt beror förmodligen på att han är den sista profeten som sänds från och för Israels folk. Det är också intressant när man jämför vad Jessus säger om att det nya folket som skall få förbundet; ett folk som bär frukt.[16]

[1] Förkortningen för gamla testamentet

[2] Nedan bifogas både orden med förklaring som är hämtad från Storng Hebrew and Greek dictionary.:

H5971

עם ‛am, am From H6004; a people (as a congregated unit); specifically a tribe (as those of Israel); hence (collectively) troops or attendants; figuratively a flock: – folk, men, nation, people.

H1471

גּי   גּוי gôy gôy, go’ee, go’-ee Apparently from the same root as H1465 (in the sense of massing); a foreign nation; hence a Gentile; also (figuratively) a troop of animals, or a flight of locusts: – Gentile, heathen, nation, people.

[3] Kan vara flera.

[4] Läs artiklar på Profeten.net/Jesus-Kristus

[5] Septuaginta är den äldsta grekiska översättningen av Gamla testamentet

[6] Nya testament

[7] Apostlagärningar

[8] Läs följande artiklserie:

https://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[9] Läs artikelserien ” Vad var Kristus uppdrag?” I www.Profeten.net/Jesus-Kristus

[10] Att Paulus förvrängde kristendomen är inget som kristna idag kan accepterna, men detta trodde den första kyrkan, och många konflikter uppstod i kyrkan just på grund av Paulus budskap och hans uppenbara ändringar av Kristus lära. Kristna idag följer Paulus mer än vad de följer Kristus, jag skall dock ta upp Paulus i ett enskilt kapitel.

[11] Detta har officeren fått lära sig av judarna, och även Kristus själv enligt NT, som senare kommer att tas upp i denna bok. Det bör nämnas här att ca tjugo år efter Kristus tid hade lärjungarna kvar de här reglerna. Läs Apg. 15 hur lärjungarna anklagar Petrus för att han talade för hedningarna om budskapet.

[12] https://www.profeten.net/Muhammed/den-utlovade-profeten/

[13] Vi kommer att lägga upp dessa och flera andra profetior på denna hemsida.

[14] Versen kring Shilos ankomst tas senare upp på vår hemsida.

[15] (Matt. 21:33-44) Mark.12:1-12 samt Luk. 20:9-18

[16] Dessa profetior presenteras senare på denna hemsida.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *