Profetens Moral och karaktärsdrag

Samhället och moralens vikt

Ju mer vetenskapen och tekniken utvecklas desto större blir vikten och behovet av moral.  Det är nödvändigt att den vetenskapliga utvecklingen skall gå hand i hand med de etiska lagarna som profeterna kom med. Den dominerande trenden är att vetenskapen och utvecklingen i all dess riktningar erbjuder människan medel som underlättar livet för människan. Men det finns inget som hindrar människan att använda denna teknologi för att skada sina medmänniskor. Hur vetenskapen används avgörs därför av den moral som dess ägare har. Därav ser vi att i takt med att vetenskapen utvecklats så har också vapnen utvecklats för att bli allt mer ödeläggande.

Faktum är att alla dessa medel och teknologi som upptäcks inte kan garantera eller ens hjälpa människan till ett lyckligt liv. De ökade brotten, morden, depressionen och självmorden i samhället bekräftar ett tydligt faktum, vetenskap ensam kan inte hjälpa människan. Samhället behöver därför de föreskrifter, bland annat moraliska, som profeterna lärde ut till mänskligheten.

När kolonialisterna utvecklade ett avancerat krigsverktyg tog de vara på tillfället för att döda hundratusentals oskyldiga medmänniskor för att ockupera deras länder och kontinenter. Givetvis när en principlös grupp får makt kan de döda tiotals miljoner och får ännu fler oskyldiga att blir änkor och föräldralösa. Detta eftersom det inte finns någon moral som kan stoppa dem från att trycka ned på de svaga och försvarslösa.

Profeternas moraliska läror och föreskrifter samt deras beteende som manifesterar deras lära är den bästa förebilden för mänskligheten. Ett förnuftsenligt liv med profeterna som förebild är i själva verket är den enda faktorn som kan hjälpa människan att kontrollera sina inre krafter och önskningar. Det är först då människan kan känna harmoni och utnyttja vetenskap och teknik för människors välstånd, för ett fridfullt liv med sina medmänniskor.

Att följa de moraliska föreskrifterna är givetvis något som varje människa behöver, individuellt och kollektivt. Ju större ansvar en människa har desto större är hennes behov av moralens lydnad. Detta eftersom den som har en post, i synnerhet en andlig eller moralisk vägledare, är en förebild som många ser upp emot. För att kunna rena människornas hjärtan av laster och låta dygderna fröjdas, måste vägledaren själv leva upp till de nobla principerna som han predikar.

Om en vägledare inte lever upp till det han själv predikar kommer hans vilja till reform att misslyckas. Han kan då varken bekämpa det moraliska förfallet eller ens påverka samhället mot någon positiv riktning. Hans påverkan på samhället stannar på ytlig nivå i den mån han själv följer de principer han lär ut. Det bör dock nämnas att ibland, om inte oftast, kan en profet predika i tiotals år utan att ens få tiotals anhängare. I Noas fall predikade han hundratals år utan att mer än ett tiotal personer kom till tro. Men den som själv saknar dygder kommer säkerligen att misslyckas med att vägleda folk mot något som han själv inte har.

En annan viktig egenskap som de moraliska vägledarna bör ha, för att kunna stå ut med motgångar och påtryckningar som avser hindra de från att utföra sina uppdrag. En sådan uthållighet kräver ett överseende och en stor tolerans som dessa ledare visade sina samhälle. De älskar sina medmänniskor och kan därför utstå och överse brotten som de möter. Detta är givetvis en av dem viktigaste moraliska egenskaperna som måste finnas i varje vägledare, vilket fanns i profeterna. Med sin moral som vapen lyckades kriga mot och störta korruptionens avgudar som vilseledde oskyldiga människorna mot dödens avgrund.

I den heliga Koranen framställer Gud sin Profet med följande:

Genom barmhärtighet från Gud blev du mild för dem; och om du hade varit sträng[och] stelhjärtat skulle de skingras från din omgivning. Förlåt dem därför och be[Gud] om nåd för dem. Och rådslå ärendet med dem, när du har bestämt[dig] förlita dig på Gud, Gud älskar de som förlitande.(3:159)

Denna upphöjda moral som profeten visade sina medmänniskor startade reformvågor i Arabien och senare över hela världen. Han startade en revolution som omfattade en andlig och intellektuell uppståndelse. Hans dygder var starka nog att omvända människorna, utplåna även de mest rotade brotten och främja för ett dygdigt liv. Han lyckades vända splittringen bland araberna till enhet, de lösaktiga till kyska och dygdiga, sysslolösheten till arbete och engagemang, själviskheten till altruism etcetera. Detta varv på grund av hans högaktade moral som Gud lovordat i Koranen: ”Och du är upphöjd i dygd”(68:4).

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *