Den utlovade profeten II

Kan den utlovade profeten vara Kristus?

Jesus Kristus kan inte vara den som dessa verser banar väg för inte minst för att han inte är från israeliternas bröder utan från deras bröders led. Om vi bortser från detta hinder så säger profetian att den utlovade profeten är lik Moses. Den som vill applicera profetian på Jesus borde visa på vilket sätt är han lik profeten Moses. Vi lägger snart märke till att Jesus, oavsett om man ser honom som Gud, människa eller både Gud och människa som kristna tror, inte kan vara lik Moses. Om man ser honom som en människa så saknar man bibliska grunder för att visa att han är lik Moses. Att se honom som Gud, som de flesta kristna gör, löser inte problemet då Gud inte på något sätt kan jämföras med sin skapade Moses. I och med detta samt att Kristus själv härstammar från israeliternas kan han omöjligen vara den utlovade profeten.

Vem är då profeten Ha Nabi som judar än idag väntar på? Judarna väntar än idag på honom vid sidan av två andra gestalter, Messias (Kristus) och Elia. Profeten som Femte Moseboken banar väg för är inte någon profet lik de andra. Han är profeternas sigill. Han är den sista och största bland dem, den som judarna tänkte på när någon frågade Johannes döparen: Är du profeten? Och Johannes (f) visste genast vilken profet de tänkte på och meddelade att han inte var profeten. Av analysen nedan framstår det tydligt varför denna profet är speciell bland andra profeter och därmed omtalas i bestämd form.

En mycket viktig punkt som denna profetia inkluderar är att förbundet mellan Gud och Israels barn kommer att upplösas och ett nytt förbund med nya kriterier kommer att upprättas. Tidigare hade Gud ett förbund med Israels barn, vilket innebar att den som föddes som en israelit ingick i förbundet; något som israeliterna än idag vidhåller. Kriteriet för att tillhöra Guds folk och därmed ingå i förbundet vid den utlovade profetens ankomst är att lyda honom. Den som trotsar profeten utesluts inte endast från förbundet utan Gud kräver också vedergällning av den. Detta medför att när profeten kommer är nationerna som hör hans budskap ålagda att tro och lyda honom, israeliter såväl som andra nationer.

Denne utlovade profet skiljer sig därmed från alla andra bibliska profeter, vilka var begränsade till endast ett folk; inklusive Kristus själv som predikade endast för judarna och liknade de andra folken, enligt Matteus 15:26 eller Markus 7:27, vid hundar.[1] De nyssnämnda bibelverser visar att kriterierna för att tillhöra Guds folk, under Kristus tid, fortfarande var att härstamma från profeten Jakob, som fick heta Israel. Andra folk liknades vid hundar, medan israeliterna fortfarande beskrivs som Guds folk.  Man kan läsa i Nya Testamentet att Kristus under flera tillfällen vägrade att predika för hedningar, eller ens ta emot hedningar (”hundar”) som starkt trodde på hans sanningsenlighet.

 

Utifrån analysen som hittills gjorts framgår flera viktiga fakta om den utlovade profeten:

 1. Han är inte från Israels barn utan från deras bröder, Ismaels barn.
 2. Gud kommer att lägga sina ord i hans mun. Han kommer inte att få någon skrift såsom Moses utan han kommer att höra Guds ord och uttala dem.
 3. Han kommer att upplösa förbundet mellan Gud och israeliterna. Det nya förbundets grund är inte släktband längre utan andligt, att lyssna på Guds utlovade profet. Gör man inte det kommer man inte att tillhöra Guds folk. Detta visar profetens storhet. Alla de tidigare trotsades i Bibeln varav de sista var Johannes och Kristus, men trots allt var Israels barn fortfarande Guds folk, enligt bibeln. Men att inte lyssna på den utlovade profeten räcker för att man skall uteslutas från kretsen Guds folk.
 4. Han är därmed historians mest speciella profet.
 5. Han är lik Moses.

Den sista punkten belyses under följande rubrik

 

Muslimers argument att den utlovade är profeten Muhammed

Utöver analysen ovan finns det andra punkter som muslimer använder för att underbygga tesen att den utlovade profeten är profeten Muhammed.

 1. Denne profet talar Guds ord; han talar inte av sig själv utan endast det Gud befaller honom att tala. Folk måste lyda honom då han speglar Guds vilja och myndighet. Denna beskrivning i 5Mos 18:15,18–19 är i stort sätt identisk med den utlovade Parakleten som Jesus under skärtorsdagen talar om.[2]

”Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala;”(Joh.16:13).

Jesus utlovar en profet som kommer efter honom, en profet skall tala Guds ord. Därmed ser vi att de två mest speciella och kända profeter från Israelsbarn, Moses och Kristus, talade om och utlovade den stora profeten.

 1. Kristus är Messias som judarna väntade på vid sidan av två andra: den utlovade profeten och Elia. Det intressanta är att dagens kristna inte ens kallar Kristus för profet, utan Guds son eller Gud själv; trots det menar de att han var den utlovade profeten.[3]
 2. Profetian säger att profeten inte skall vara från israeliternas led utan från deras bröders led. Jesus Kristus är ju en av israeliterna, inte av deras bröders led.
 3. Denne profet skall vara lik Moses och som vi nedan skall se är den profet som mest liknar Moses profeten Muhammed och den som skiljer sig mest från honom är Jesus Kristus! Därför kan Jesus inte vara den som 5Mos 18:15-18 utlovar.

Följande är några likheter mellan profeterna Moses och Muhammed(frid vare med dem) samtliga likheter är också olikheter mellan Kristus och Moses:

 

 • Båda profeterna hade fäder, medan Kristus, enligt både bibeln eller koranen, inte hade någon biologisk far; hans kyska mor blev havande genom ett mirakel.
 • Båda gifte sig innan profetskapet
 • Båda var fattiga när de gifte sig
 • Ingen av dem friade till sin första kvinna utan i både fallen var det någon av den första kvinnans släkt som talade med profeterna om äktenskapet.
 • Båda var gifta med flera fruar medan Kristus förblev ogift.
 • Båda jobbade en del av sitt liv som herdar.
 • De fick sin uppenbarelse på ett berg.
 • Båda kom med nya lagar, vilket inte är fallet när det gäller Jesus.
 • Båda var tvungna att flytta från platsen de var födda på. De flyttade för att inte mördas och kom tillbaka med mer makt. Jesus var däremot en vandrande predikant som gick runt i städerna för att meddela budskapet till israeliterna.
 • Båda två utmanade stora härskare att stödja budskapet och underkasta sig Herren.[4] Kristus riktade budskapet till folket och endast det judiska folket.
 • Båda profeterna krigade och segrade.
 • Båda två var människor men Jesus var Gud enligt kristna.
 • Profeterna Moses och Muhammed frid vare med dem gick bort, medan Kristus levde vidare.
 • Moses bad Gud om att få sin bror Aron som sin medhjälpare och profeten Muhammed(s) bad Gud stödja honom genom sin kusin Ali, vilken han också kallade för bror. Profeten Muhammed sade till Ali: Din position till mig, är lik Arons position till Moses, undantaget att det inte finns någon profet efter mig. أنت مني بمنزلة ‏ ‏هارون ‏ ‏من ‏ ‏موسى ‏ ‏إلا أنه لا نبي بعدي ‏.[5] Kristus däremot valde bort sina bröder; hans medhjälpare var andra judar.
 • Både Moses(f) och Muhammed (s)tog sitt folk från mörkren mot ljuset; Jesus däremot ville reformera och låta folket lyda och förstå lagen som Moses kom med.[6]
 • Båda två hade stort antal anhängare.
 • Bakom Moses och profetens liv och bortgång uppstod inga teorier men däremot fick vi olika teorier om Kristus korsfästes eller inte, och om han blev korsfäst, varför blev han det?

 Läs vidare

[1] Som muslimer tror vi inte att Kristus kan ha uttalat sig om icke judar.

[2] Läs artikeln ”Utlovade Kristus profeten Muhammed” Som vi kommer att lägga upp i form av en artikelserie

[3] Joh. 1:20-22 berättas det att judarna frågade Johannes döparen om tre personer: Profeten, Messias (Kristus) samt Elia. Han förklarade för dem att han inte var någon av dem.

[4] Profeten skickade budskapet till bland annat Persiens kung och romarna, vilka Han utmanade att underkasta sig och blir muslimer.

[5] Sahih Al-Bukhari vol. 5 bok 59 hadith 700

http://www.iium.edu.my/deed/hadith/bukhari/059_sbt.html (2012-11-29)

Sahih Muslim bok nr 31 hadith nr 5913, nämns även som hadith nummer 5916

http://www.iium.edu.my/deed/hadith/muslim/031_smt.html (2012-11-29)

[6] Se Matteus 5:18

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *