Den utlovade profeten del I

Är den utlovade profeten fån israeliterna?

Profetiorna från första moseboken[1] utlovar att Guds välsignelse kommer att tilldelas till hela världen genom en profet från Ismaels avkomma. Här tar vi upp en av dem mest tydliga, omdiskuterade och intressanta profetiorna. I den femte moseboken utlovas en stor profet från israeliternas bröder. Kristna exegeter menar att den utlovade är Kristus (frid vare med honom) Messias som judarna vände ryggen till. Judarna än idag väntar på denna utlovade profet vid sidan av Elia och Messias; de benämner honom som Ha Nabi (profet med bestämd form på hebreiska).  Enligt muslimer hänvisar versen som citeras nedan inte till någon annan än profeten Muhammed(s):

”Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till[…]Då sade Herren till mig: “Vad de säger är riktigt. Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom. Men om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag utkräva vedergällning av den mannen.”(5 Mos.18:15-19)

Det viktiga som många teologer och andra som studerat denna profetia missat eller inte lagt någon tonvikt på är att profetian omtalar Israels barn i singular i vers 15 men i pluralis i vers 18. Fokus har i stort sett legat på den 18:e versen, vilken tydligt visar vad denna artikel avser uppdaga för läsaren. Faktum är att även vers 15 visar att den utlovade profeten inte kan vara från Israels barn utan är från deras bröder, det vill sägas Ismaels barn.

I vers 18:15 talar Moses (frid vare med honom) till israeliterna:

”Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till”

Följande frågor förtydligar versens tolkning för läsaren:

  1. ”din” vem är du? Alla är ense om att du pronomen här avser Israels barn
  2. ”mig” reflexiv singular pronomen och avser talaren, i detta fall profeten Moses själv.
  3. ”dina”, vem är du och vilka är dina ”bröder”? ”Du” refererar till Israels barn. Men i fråga om identifiering av ”dina bröders led” går folk isär. Det beror inte på att det är något otydligt utan eftersom acceptansen av det givna svaret medför stora konsekvenser som judiska och kristna teologer har svårt att acceptera. Som det framgår av denna artikel resulterar det kristna svaret att du och dina bröder är identiska. En sådan paradoxal uppfattning är varken logiskt eller språkligt korrekt. Finns det någon bibelvers som visar att israeliter och deras bröder kan vara identiska? Det finns faktiskt inget bibliskt stöd heller.[2]

Versens innebörd och tydlighet lämnar inte något utrymme för missförstånd, men för den som resonerar att du och din bror avser en och samma person är alla misstolkningar möjliga. Profetian ovan innehåller många andra viktiga detaljer som nedan tas upp.

I vers 18 talar Gud med Moses om Israels barn. Versen lyder: ”Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led”. Vad innebär bröders led?[3] Kan det åsyfta israeliterna eller andra folk?

Profeten Isaks kända[4] avkomma och släktled kallades och kallas för israeliter, medan hans äldre broder Ismaels släktled kallades och kallas för araber; dock inte alla araber. Profeten som vers 18:18 utlovar är inte från israeliternas led utan från deras bröders led.

En del kristna apologeter menar att man först skall undersöka hur termen bröder används i Bibeln innan man försöker applicera profetian på någon. I själva verket är det uppenbart att israeliternas bröder inte kan vara israeliterna själva. Om man utforskar termen bröder finner man att termen används på samma sätt som vi idag använder den. Bibeln talar om olika stammar, vilka härstammar från Abraham, som israeliternas bröder. Vi finner aldrig någon bibelvers där israeliterna och deras bröder beskrivs som en och samma. Det finns däremot ställen där Ismael eller hans avkomma beskrivs som judarnas bröder:

”Mer vildåsna än människa skall han vara, han skall slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder skall han bo.”( I Mos16:12)

”Detta är Ismaels söner med namnen i åldersordning: Nevajot, hans förstfödde, Kedar, tolv hövdingar och deras stammar […]De hade sina boplatser från Havila fram till Shur, öster om Egypten. Öster om alla sina bröder hade han sina lägerplatser.” (I Mos 25:13-18)

Verserna beskriver utvecklingen för profeten Ismaels avkomma. Den sista meningen i versen är intressant att fundera över: Vilka är ”sina bröder”? Är det Ismaels barn eller deras bröder israeliterna? Här är alla överens om att vara logiska och acceptera att sina bröder inte kan vara Ismael eller ismaeliterna utan det är israeliterna. Men om de på samma språkliga, bibliska och logiska grunder också accepterar att versen inte handlar om någon profet från israeliters led utan från deras bröders led medför medgivandet oönskade konsekvenser.

Det är tydligt för varje objektiv läsare att enligt profetian måste det komma en profet som israeliterna måste lyssna till. En profet som inte tillhör deras led utan härstammar från deras bröders led. Profetian i sig bevisar givetvis inte att denna utlovade profet måste med nödvändighet vara profeten Muhammed(s). Den forcerar däremot den som verkligen tror på Gud och Bibeln att inte blunda för det faktum att denne skall vänta en profet som skall komma från Ismaels barn.

Vill man inte tro på Honom helgar inte det att man sjunker till en irrationell nivå där man tvingas hävda att du och dina bröder är en samma person eller att de och deras bröder är samma individer. Ett tips för de som vägrar tro på profeten Muhammed, att välja en annan mindre ologisk utväg; exempelvis att de accepterar att profetian talar om Ismaels barn men att de inte tror att det är just den profet som muslimerna tror på. Detta är ett korrekt och rationellt svar som muslimen måste acceptera och visa varför den utlovade profeten måste vara just profeten Muhammed.

Läsaren kommer dock att lägga märke till att Bibelns profetior tydligt talar om en profet som uppstår i Arabiennärmare bestämt i Mecka. Han skall på flykt mot Medina och kriga för rättvisan samt även att hans namn är Muhammed. [5]

Förmodligen är tydligheten kring diskussionen kring bröders led mer uppenbart att behöva belysas. Men för tydlighetens skull diskuteras andra väsentliga bibliska verser som bekräftar den muslimska tesen. Intressant något några sidor efter profetian som vi hittills diskuterat förekommer samma formulering, dina bröder:

Du skall inte visa avsky för edomeerna, ty de är dina bröder (5 Mos 23:7)

Edomeerna härstammar från Jakobs bror Esau vilken var profeten Isaks äldsta son. Pronomen ”du” refererar till israeliterna och dina bröder är edomeerna. Såsom i kapitel 18 tilltalas israeliternas samtliga tolv stammar med pronomen du; dina bröder kan därför inte vara du själv utan edomeerna vilka var Esaus avkomma. Frågan som läsaren bör fundera över: Vad är anledningen som låter exegeterna vara överens om denna vers men inte överens om 5Mos 18:15 trots att det också handlar om israeliterna vilka tilltalas med samma pronomen? Beror det på något annat än att den sistnämnda versen säger att det är en stor profet från israeliternas bröder? Det finns flera verser där pronomen du används om samtliga israeliter och possessiv pronomen din om deras släktstammar:

Från Kadesh skickade Mose följande budskap till kungen av Edom: “Så säger din broder Israel: (4 Mos 20:14)

Vi vandrade fram bland våra[6] bröder, Esaus ättlingar (5 Mos 2:8)

Det som är språkligt självklart är också en självklarhet i det bibliska språkbruket. Detta är tydligt och egentligen ingenting man behöver förklara eller analysera, men då muslimer oftast blir utmanade att utifrån bibeln visa att israeliternas bröder är ismaeliter och inte israeliterna själva, har verserna ovan tagits upp. Dessa visar tydligt att Ismaels barn är judarnas bröder eller även edomeerna vilka Bibeln fördömer. Detta eftersom edomeerna, israeliter och ismaeliter har en gemensam fader.  är också judarnas bröder då deras gemensamma far är profeten Jakob (frid vare med honom).

Kan inte vers 5 Mos 18:15,18 referera till edomeerna? Varför vill muslimer att det skall vara ismaeliter? Denna invändning är både hållbar och intressant för att kunna begränsa profetian endast till ismaeliterna och utesluta edomeerna måste muslimer komma med klara belägg. Innan vi går vidare vill vi påminna att varje bibelorienterad individ[7] känner till att både Ismael och hans avkomma har fått välsignelse av Gud, inget som varken Esau eller hans avkomma edomeerna har fått. Det i sig borde räcka för att utesluta Esaus avkomma och se ismaeliterna som den enda stammen från vilken den utlovade profeten härstammar. Men det är alltid nyttigt att erbjuda mer evidens, inte minst från bibeln. Bibelsällskapets uppslagsbok förklarar följande om edomeerna:

En mängd profetiska domsord är riktade mot edomeerna, t.ex. Am 1:11 f.; Jes 34; Jer 49:7-22. Flera texter från tiden efter Sydrikets fall 587 f.Kr. uttrycker bitterhet över att de utnyttjat israeliternas nödläge efter nederlaget (Klag 4:21 f.; Hes 35:1-15; Ob v. 1-15).[8]

Andra bibelverser belyser tydligt om att Gud skall utrota Esaus avkomma:

Jakobs folk skall bli en eld och Josefs folk en låga, men Esaus folk blir till halm, de skall antändas och förtäras. Ingen skall överleva av Esaus folk. Herren har talat. (Obajda v.18)

Israeliternas bröder enligt Bibeln är antingen ismaeliterna eller edomeerna och då de senare utesluts kvarstår endast Ismaels avkomma.

Undersökning av benämningen bröders led visar ett annat intressant resultat nämligen att ”bröders led” eller ”bröders mitt”[9] används endast fyra gånger och i samtliga fall handlar versen om den utlovade profeten![10]

Den som inte kan skilja mellan ”er själva” och ”era bröders led” behöver heller inte bemöda sig att läsa vidare. En sådan person som inte kan acceptera denna enkla logik bör vända sig till Gud och be Honom om hjälp. Man bör också fundera över vad ens intention är när man läser en sådan text. Läser man med öppet sinne eller läser man bestämt att inget får handla om profeten Muhammed? Gud är kärleksfull och kommer att genomsyra ens hjärta om man har eller försöker ha en ren intention och alltid söker Skaparens närhet. Guds ljus och kärlek svävar runt våra hjärtan och det är bara vi som väljer att vändabort från Honom och Hans oändliga nåd.

Ett tips för den som trots allt som hittills skrivits att se israeliternas bröder i 5Mos 18:15, 18 som israeliterna själva att genast sluta läsa denna artikel. Detta eftersom en fortsatt läsning medför mer envishet och en stor börda under domedagen. Den dag när Gud ställer denne till svars och frågar: Hur kunde du trots förnuftet du fått säga att israeliternas bröder är israeliterna själva? Hur kunde du fortsätta hävda att du och dina bröder är en och samma? Denna artikel avser inte låta någon att må dåligt av att läsa den utan är ett försök att granska omdiskuterade eller nya profetior som visar att Bibeln talar om en profet som kristna liksom judar bör följa. Men den som inte accepterar detta kapitel kommer garanterat att må dåligt av att fortsätta läsa andra mer avancerade artiklar.

Läs vidare

[1] Se andra artiklar på denna hemsida vilka referera till bland annat till 1 Mos 12:2-3, 1 Mos 17:4, 1 Mos 21:13

[2] Vi välkomnar den som kanske har något bibliskt stöd som stödjer den kristna tolkningen av vers 5Mos 18:15.

[3] Orden ”bröders led” som diskuteras nedan har endast använts fyra gånger i Bibeln och i samtliga fall handlar det om profeten som skall komma ur judarnas bröders led.

[4] Då det endast är Jakobs barn som kallas för israeliter, bör man nämna att Esau, som var Jakobs äldre bror, också hade avkomma vilka enligt de flesta utgör edomeerna. Dessa är dock inte aktuella för profetian som det framgår senare av analysen.

[5] Genom flera artiklar som presenteras på denna hemsida.

[6] Våra, alltså vi Israels barn, bröder är Esaus ättlingar.

[7] Inte minst genom andra artiklar som vi lagt på denna hemsida.

[8] http://www.Bibeln.se/las/uppslagsdel/e/edom (2015-01-29)

[9] Enligt vissa översättningar

[10] 5 Mos 18:15,18 samt två verser som refererar till dessa två Apg. 3:22 samt  7:37; de två sista är skrivna av kristna som menar att den utlovade är Kristus.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *