Den utlovade profeten III

Vad säger oss ”Bröders led”?

Efter denna kortfattade analys kan det vara intressant att analysera profetian på ett annorlunda plan. En del intressanta frågor som man bör fundera över är följande:

 

  1. Är den utlovade profeten någon vanlig eller speciell profet? Kristna och judar är ense om att profetian handlar om en stor och speciell profet.
  2. Menade Gud verkligen att profeten skulle komma från israeliterna som kristna hävdar? Om ja: Varför sa Han att den utlovade är från deras bröder och inte från israeliterna vilket borde vara fallet om den utlovade verkligen var från israeliterna?
  3. Vad menar Gud med denna profetia? Att en israelisk profet kommer att uppstå bland israeliterna? Vad är det som är speciellt med den här profeten? Det fanns hundratals mer eller mindre kända profeter som uppstod från Isaaks barn (alltså från israeliterna). Vilken av dessa profeter handlar profetian om?
  4. Om profetian hade sagt att den utlovade inte härstammade från israeliterna skulle det utesluta alla de bibliska profeterna men inget mer? Den utlovade i så fall kunde vara en spanjor, svensk, indier etcetera men inte israelit. Profetian säger att han är från israeliternas bröders led.
  5. Om profeten skulle komma från israeliterna som kristna tror, hur skulle man i så fall känna igen honom? Vilka är hans kännetecken? Det enda tydliga kännetecknet som verserna ovan lämnar om honom är från ismaelsbarn och därmed behöver judarna inte förvirras för att leta den utlovade profeten bland sina bröder ismaeliterna. Detta eftersom det endast uppstod en profet från denna stam. Om det hade uppstått tiotals profeter från Ismaels barn skulle icke muslimen med fog kunna öppna möjligheten att den utlovade profeten kunde vara vem som helst bland dessa profeter.

 

Om den utlovade profeten var från israeliterna så är det inte något tydligt kännetecken eftersom tiotals profeter har uppstått sedan Moses bortgång.

Den viktiga frågan som varje läsare bör fundera över hur kan den mest stora profeten som utlovas i bibeln beskrivs med vaga kännetecken? Frågan försvinner så fort vi accepterar att den utlovades mest tydliga kännetecken är att han inte är israelit utan ismaelit.

 

Slutligen finner man ingen anledning till varför versen säger att profeten härstammar från israeliternas bröders led, mer än den givna anledningen och svaret att profeten inte skulle vara från dem utan från deras bröders led, det vill säga Ismaels barn.

Vidare meddelar verserna oss att den som påstår sig vara den utlovade profet och påstår sig tala i Guds Namn kommer Gud att utrota en sådan man. Intressant nog finner vi en exakt vad Koranen säger om profeten:

 

”Denna [Koran] uttalas visserligen av ett storsint Sändebud; detta är inte någon poets uttalande. Få av er kommer till tro! Inte heller är detta någon spåmans utsagor, få är ni som erinras! [Denna Koran] uppenbaras av världarnas Herre! Och om han[profeten] tillskrev oss fabricerade uttalanden, skulle vi gripa honom med makt, sedan skulle skära pulsådern. Då kan ingen av er avvärja detta från honom! Detta är en påminnelse till dem gudfruktiga.(Koranen 69:40-48)

 

Enligt bibel- samt koranverserna som citerats ovan utrotar Gud den som påstår sig vara den utlovade profeten, eller ens en profet. Gud avslöjar lögnare som påstår sig vara profeter och tala Guds ord.

Från den här profetian kan man härleda att en stor profet kommer att sändas från ismaeliternas led. Man vet också att de som hör på honom är Guds folk och alla andra kommer att uteslutas från förbundet. Vem är denne profet? Utöver det att han är ismaelit, talar Guds ord och blir det nya förbundets herre, finns det inte mycket vi får veta om den utlovade. Men de profetior som kommer att tas upp i denna hemsida är som olika pusselbitar som visar bilden på vem nationernas vänta är.

Ett intressant försök

Faktum är att resonemanget ovan är tydlig nog. Därför väljer de flesta exegeterna att inte röra de aktuella verserna mer än att tillskriva profetian Kristus. Ett bra försök och egentligen det enda som kan diskuteras, är möjligheten att 5Mos 18 handlar om leviterna vilka var en av israeliternas tolv stammar. Därmed är den utlovade från deras bröders led, de övriga elva stammarna från Israels barn. Detta är ett mycket bättre försök än den ologiska framhållningen som går mot all språkbruk, att du(Israel) och dina bröder är en och samma. Tolkningen att kapitlet talar till leviter är:

De levitiska prästerna, hela Levis stam, skall till skillnad från de andra israeliterna inte få någon andel eller egendom. De skall leva av Herrens eldoffer och hans egendom.  Någon egendom bland sina bröder skall de inte ha. Herren är deras egendom, så som han har lovat dem. (5 Mos.18:1-2)

Vidare skriver de som står bakom detta försök:

”Kontexten visar att Moses talar till den levitiska stammen, vilka är en av Israels 12 stammar. Detta demonstrerar att uttrycket “deras bröders led” refererar till en av Israels resterande stammar. Uttrycket “deras bröders led” är med andra ord “leviternas bröders led”. Leviternas bröder är Israels resterande stammar. Med detta i minne förstår vi att Herren Gud i Mos 18:18-19 lovar att en profet ska träda fram ur leviternas bröders led, nämligen ur en av Israels resterande 11 stammar”

Jag tror och hoppas att de som skrev dessa rader var helt ärliga i sitt försök att skydda den kristna tron och att återge texten på ett ärligt sätt. Citaten är fin skrivit och innehåller inte några orimligheter som andra kristna exegeter tvingar sig in i. Med detta tror skribenterna att de lyckats lösa ett problem som andra apologeter inte kunnat göra sedan hundratals år tillbaka. Hur som helst jag är skyldig de ett tack eftersom ingen kristen som jag diskuterat versen med erkänt att de och deras bröder refererar till två olika grupper. Istället som det påpekades ovan menar alla att det är hur tydligt som helst att ”de” och ”deras bröder ” är en och samma grupp.

De som skrev dessa rader borde dock ställa sig frågan hur kommer det sig att kända exegeter inte valt och inte heller väljer att beröra problemen kring 5 Mos 18:15-18? Inte minst med tanke på att muslimer har sedan hundratals år tillbaka referat till denna profetia. Svaret är enkelt, påstående att verserna talar om och till leviterna är hållbart och övertygar endast den som inte är bibelorienterad. Svaret bygger på en okunskap eller kanske en medveten vilseledning. Nedan visas bristerna i denna förklaring och förhoppningen är att de som erkänt att de och deras bröder är två olika grupper inte ger upp denna självklara uppfattning.

Faktum är att vers 1-8 handlar om särskilda lagar som rör leviterna men inte de andra 11 stammarna. Men från vers 9 handlar texten om hela Israels 12 stammar. Det finns inget som tyder på att texten fortfarande handlar om leviterna utan tvärttom allt visar att texten berör hela Israelsbarn. Läsarens tålamod kommer förhoppningsvis att vara lönsamt. Lägg märke att verserna använder du om israeliterna/leviterna:

När du kommer till det land som Herren, din Gud, vill ge dig får du inte ta efter de skändligheter som folken där begår[…]Herren, din Gud, driver undan folken för digDu skall vara fläckfri inför Herren, din Gud. Dessa folk som du skall driva undan lyssnar till teckentydare och spåmän, men dig har Herren, din Gud, inte tillåtit att göra så. Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till.[1](5 Mos 18:9-15 min fettmarkering)

Tidigare i kapitlet förtydligades problematiken med antagandet att du är alla Israelsbarn om den kristna vill visa att dina bröder också är Israelsbarn. När vi nu ersätter du med leviterna får vi genast problem. Några frågor som tas upp alltefter fettmarkeringen ovan:

  • Vem är du och vad är det för land som Gud vill ge dig? Har Gud lovat israeliterna det utlovade landet eller endast leviterna? Svaret är givet och enkelt.
  1. Vem är du som Gud driver folken undan dig? Vem är du som måste vara fläckfri? Återigen: Är det israeliterna som Gud utför detta för eller bara leviterna? Vem är det som måste vara fläckfri, israeliter eller bara levit stammen?
  • Vem är du som skall driva undan folk som lyssnar på spådom? Är det leviterna som plötsligt måste driva bort folk? Vad skall de alla andra stammarna göra? Är inte det uppenbart att du refererar till Israels barn
  • Om vi antar att du refererar till leviter så har vi uteslutit att den utlovade härstammar från dem, och frågan är därmed vilken av dem elva stammarna härstammar den utlovade profeten från?

 

Förhoppningsvis inser läsaren att texten påbjuder både judar och kristna att lyda profeten som Gud sänder från israeliternas bröder.

[1] Ni är alla överens om att den åsyftar israeliterna.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *